Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Proiecte decizii, sedinta ordinara din 24.09.2020

Proiecte decizii, sedinta ordinara din 24.09.2020 imprimare

14.09.2020      

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                                                D E C I Z I E                                             

nr.06/ -XXVII                                                                                          din 24.09.2020

or. Cantemir

                                                                                                     

      Despre executarea deciziei nr.03/39-XXVII din 19.12.2019

,,Cu privire la aprobarea programului de activitate

a subdiviziunilor consiliului raional și al președintelui

raionului pe semestrul I al anului 2020.   

 

     În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică  locală nr. 436/2006, examinând notele  despre executarea deciziilor consiliului raional nr.03/39-XXVII din 19.12.2019,  avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional,

 

D E C I D E :

 

     1. Se ia act de notele prezentate de conducătorii  subdiviziunilor consiliului raional şi serviciul administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului despre executarea deciziei consiliului raional nr.03/39-XXVII din 19.12.2019,, Cu privire la programul  de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru semestru I  al anului 2020”. (se anexează).

 

     2. Se ridică controlul deciziei  nr.03/39-XXVII din 19.12.2019,,, Cu privire la programl  de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru semestru I  al anului 2020”.

 

   3.Decizia se publică pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al Actelor Locale.

 

 

 

        Preşedintele şedinţei                                                _________________________                                 

           

                                                 

          Avizat :

      Secretar al  consiliului  raional                                    Ludmila ŢURCANU

 

       

 

Elaborat:____________ Vitoria BALAN,                                                                                                                                    şef serviciu administraţie publică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Anexă

                                                                                            la decizia consiliului raional

                                                                                            nr. 06/ -XXVII din 24.09.2020

 

N O T Ă

despre executarea deciziei consiliului raional nr.03/39-XXVII din 19.12.2019, 

de către aparatul preşedintelui raionului.

 

  Aparatul preşedintelui raionului a înregistrat următoarele rezultate a acțiunilor realizare în perioada de referință  la cele șapte obiective cu impact de dezvoltare socio- economică incluse în plan.

  Obiectivului  nr.1  Implimentarea Programului de dezvoltare  socio-economică a raionului Cantemir pentru   perioada 2016-2020,

  1.1.Proiectul reconstrucţia IP Scoala sportivă în baza şcolii profesionale  se află la etapa inițială  a activităților.În acet  sens a fost angajată echipa de proiect constituită din 5 persoane, care a lucrat la perfectarea documentelor proiectului. La data de 25.08.2020 a avut loc lansarea oficială a proiectului la care au participat cei patru parteneri ai proiectului. Au fost transferate sursele financiare din UE-România la contul Consiliului raional..Proiectul bugetului pentru anul 2020 este elaborat și va fi propus spre aprobare Consiliului raional. Schița tehnică a proiectului este elaborată și urmează să fie expediată spre aprobare;

     1.2.Au demarat lucrările de reconstrucție a drumurilor Cîrpești, Antonești, Plopi, Haragîș, finanțate din sursele alocate de către Consiliul raional și lucrările de întreținere a  drumurilor, finanțate din sursele Fondul rutier;

   1.3.Au fost date în exploatare apartamentele sociale  reconstruite din sursele proiectului și    contribuția Consiliului raional.  Comisia raională pentru repertizarea locuințelor sociale s-a înrunit în două ședințe și au fost repartizate 6 apartamente.

   Obiectivul  nr.2.  Remedierea capacităților manageriale ale APL de nivII.

   2.1 Au fost monitorizate lucrările de reparație/ reconstrucții ce s-au desfășurat în instuituțiile școlare din sursele alocate de Consiliul raional din componenta raională și din soldul înregistrat la 01.01.2020.

    2.2  Doi angajați  din aparatul preşedintelui au participat la seminar online ,, Bazele contabilității begetare,, cu durata de cinci zile și 3 persoane cu funcţii de demnitate publică au participat în or. Galaţi, România  pentru semnarea acordului de implementare a Proiectului reconstrucția IP ,,Scoala sportivă,, ,40 persoane (aleși locali, funcționari publici au participat la seminarul                               ,, Implicarea și participarea publicului în procesul decizional.

    2.3 Comisia Extraordinară Sănătate publică s-a întrunit în  opt ședințe și a examinat hotărâri a situației epidemiologice la Covid-19, Comisia raională  Situații Excepționale s-a întrunit în șapte ședințe,. Comisia de Concurs pentru ocuparea funcției publice s-a convocat într-o ședință. Comisia pentru transportul de călători prin servicii regulate s-a întrunit într-o ședință.

      Obiectivul  nr.3 Executarea bugetului raionului pe anul 2020 şi planificarea bugetului raional pe anul 2021,  Consiliul raional a  fost informt în  şedinţa din 18.08.2020.

     Obiectivul  nr.4  Îmbunătăţirea transparenţei actului decizional şi a activităţilor organizate şi desfăşurate de autorităţile raionului.

     Au fost publicate pe pagina web a Consiliului raional proiectele de acte administrative, planuri, raporte cu impact economic, social, de mediu. Au fost reflectate unele evenimente care au avut loc.

Transparenţa activităţii autorităţilor publice raionale este asigurată prin plasare pe pag web şi pe panourile informative a materialelor de interes public. Prin dispoziția președintelui sunt desemnate  persoane responsabile de accesul la informație de interes public.

S-au emis 82 de dispoziții cu caracter normativ, care au fost publicate în Registrul național al actelor locale și pe panourile informative.

      Obiectivul  nr.5  Îmbunătăţirea sistemului de managment al resurselor umane în aparatul preşedintelui raionului şi subdiviziunile consiliului raiona.

  Au fost emise 121 de dispoziții cu caracter individual, în scop de gestionare a resurselor umane și aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare.

   Recrutarea, selectarea, angajarea specialiştilor s-a efectuat în  bază principiului de merit  și respectarea procedurilor legale. Au fost angajate patru persoane și două s-au eliberat.  A fost respectat regimul conflictelor de interese şi neadmiterea favoritismului în procedurile administrative care au avut loc, iar normele profesionale de etică şi deontologie s-au respectat.

Evaluarea şi aprecierea nivelului  intensităţii muncii fiecărui funcţionar public s-a efectuat lunar.

     Obiectivul  nr.6  Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului, comisiilor create de Consiliul raional, consfătuirilor, întrunirilor, zilelor de audienţă, alte acţiuni.

     Unele acţiuni şi subacţiunile culturale , sportive pentru tineret, sărbătorile naţionale, tradiţionale preconizate pentru implimentarea obiectivului menţionat în perioada de referință au fost interzise prin hotărârile Comisie Extraordinar Sănătate Publică în contextul situației epidemiologice la COVID-19 și nu s-au organizat . 

    Şedinţele Consiliului raional a comisiilor create de consiliul raional s-au organizat şi desfăşurat conform regulamentelor. În perioada menționată au avut loc  4 ședințe ale Consilului  raional din ele 2 ordinare (29.05.2020, 25.06.2020), 2 extraordinare(24.01.2020, 14.02.2020) în care s-au adoptat 63 decizii și 12 ședințe ale comisiilor consultative de specialitate.

 

 

Şef serviciu administraţie publică                                                   Victoria BALAN

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.06/-XXVII                                                                                           din 24.09.2020

or. Cantemir

 

     Cu privire la încorporarea în serviciul militar 

în termen, serviciul militar cu termen redus

şi serviciul civil a recruţilor din raionul

Cantemir în toamna 2020- iarna anului 2021

 

       În conformitate cu prevederile articolelor 28,29 din Legea Republicii Moldova nr. 1245/2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Legii Republicii Moldova nr.156/2007 „Cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)”, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 864/2005 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus”, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.77/2001 „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ–militară”, în temeiul art.43, alin. 2 și art.19 alin.4 din Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr.436/2006, Consiliul raional Cantemir

DECIDE:

   01.Se pune în sarcina Secţiei administrativ-militare a raionului Cantemir (SAM) în comun cu primăriile raionului, instituţiile publice, agenţii economici desfăşurarea în perioada 28.09.2020 –31.07.2021  activităţilor necesare pentru pregătirea către încorporare.

   02.Se instituie comisia de încorporare și medico-militară, pentru încorporarea cetăţenilor raionului Cantemir în serviciul militar în termen şi serviciul civil conform anexei nr.1.

    03.Comisia nominalizată va întreprinde măsuri concrete pentru examinarea medicală şi încorporarea supuşilor militari din raionul Cantemir în termenii prevăzuţi de legislaţie.

    04.Direcţia Finanţe (dl Veaceslav COZMA) va asigura cheltuielile financiare necesare pentru activitatea comisiilor de încorporare din contul bugetelor locale şi bugetului raional (achitarea plăţilor pentru serviciile comunale: electricitate, căldură, telefon, apă, procurarea rechizitelor de birou, examinarea medicală, editarea documentaţiei şi a blanchetelor necesare) conform articolelor bugetului raionului, aprobat pe anul 2020.

   Transportul necesar pentru transportarea recruţilor de la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale la SAM Cantemir se efectuează din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.

   05.Se obligă șef-interimar, IMSP Spitalul Raional Cantemir, dl Anatolie RĂCILĂ şi directorul IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, d-na HÎȚU Olga în temeiul Hotărârii Guvernului  Republicii Moldova nr. 897 din 23.07.2003, cap. II:

   a) să constituie  comisia medicală pentru examinarea medicală calificată pe întreagă perioadă de încorporare în rândurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova;

    b) organizarea desfăşurării activităţii comisiei medico-militare şi de încorporare în perioada 20.09.2020 –30.01.2021;

    c) condiţii optime în instituţiile medicale pentru efectuarea investigaţiilor medicale necesare;

    d) să organizeze testările medicale obligatorii ale recruţilor, ce urmează să fie încorporaţi în rândurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova, conform anexei nr. 2.

  06.Primarii raionului Cantemir vor asigura înştiinţarea şi prezentarea recruţilor, conform graficului testărilor medicale ale recruţilor (anexa nr. 2) la SAM Cantemir, vor propune consiliului local spre aprobare devizul mijloacelor financiare necesare organizării în      localitate(-tăţi) a activităţilor legate de încorporare, vor asigura executarea de către instituţiile publice, agenţii economici şi locuitorii din teritoriu a legislaţiei şi deciziei Consiliului Raional cu privire la pregătirea şi  încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen.

   07.Se aprobă sarcina de încorporare în rândurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova pe fiecare unitate administrativ-teritorială, conform  anexei nr. 3.

   08.Se recomandă SAM Cantemir să organizeze  ședința instructiv–metodică privind pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de încorporare cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale şi membrii comisiei de încorporare.

   09.Şeful Inspectoratului de Poliţie a raionului Cantemir, va asigura prezentarea recruţilor, care se eschivează de la încorporare, precum şi selectarea recruţilor care vor fi repartizaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în trupele de carabinieri.

    10.Preşedintele comisiei de încorporare va informa săptămânal în scris preşedintele raionului despre activitatea comisiei de încorporare, după caz şi necesitate Consiliul Raional.

     11 Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Anatoli ICHIM, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate: drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                                  _______________________                                                                

 

 Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                    Ludmila ŢURCANU

 

 Elaborat:___________________ Vasilii PARFENI,

Șef secție administrativ-militară Cantemir

locotenent major           

 

 

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_______________________      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Anexa nr.1

                                                                                                                            la decizia consiliului raional

                                                                                                                           nr.06/-XXVII din  24.09.2020

COMISIA

raională de recrutare - încorporare

a cetățenilor în serviciul militar

Preşedintele comisiei:

Iu. MIHĂESCU

vicepreşedinte al raionului Cantemir;             

Vicepreşedintele comisiei:

V. PARFENI           

şef  SAM Cantemir.

Locţiitorul preşedintelui comisiei:

I. DOMENCO

specialist pe problemele protecţiei civile şi serviciului de alternativă, aparatul preşedintelui raionului Cantemir;

Membrii comisiei:

B. SAVA       

Reprezentantul organelor Afacerilor Interne

 

I. SARIOGLO               

Reprezentantul Departamentului           

Trupelor de Carabinieri                                                                                                                                                                           

 

A. GHEORGHELAȘ

şef Secţie Consultativă IMSP

Spitalul raional Cantemir

 

Psiholog:  

Secretar:                                                 

 

L.POPOV

Z. POSTU

 

Specialist superior, SAM Cantemir.

Specialist superior, SAM Cantemir

 

 

COMPONENȚA

comisiei medico-militare a raionului Cantemir

 

Preşedintele comisiei:

A.GHEORGHELAȘ

şef Secţie Consultativă IMSP

Spitalul raional Cantemir

  Membrii comisiei:

 

E. CIOBU               

- medic terapeut

L. VOLOCEAI         

- medic chirurg

V. NISTOR

 V. NISTOR                       

- medic psihiatru

- medic neuropatolog

A. GHERGHELAȘ    

- medic otolaringolog

M. MANOLI           

- medic dermatolog

S. GUȚULEAC           

- medic oftalmolog

A. CHIRTOACĂ

- medic stomatolog

Membrii comisiei medico-militare (de rezervă):

 

V. HÎȚU                    

- medic terapeut

I. TOPADĂ                 

- medic chirurg

V. NISTOR               

- medic psihiatru

A. GHEORGHELAȘ   

- medic otolaringolog

M. MANOLI             

- medic dermatolog

L. ARNAUȚANU           

- medic oftalmolog

V. NISTOR                   

- medic neuropatolog

Iu. MIRON               

- medic stomatolog

 

Șef secție administrativ-militară Cantemir

locotenent major            Vasilii PARFENI 

Anexa nr.2

                                                                                                                            la decizia consiliului raional

                                                                                                                         nr.06/-XXVII din 24.09.2020

                     

Graficul

prealabil de activitate a  comisiilor medico-militare şi recrutare-încorporare 

Nr.

d/o

Primăria

Perioadele desfăşurării comisiilor medico-militare şi de recrutare-încorporare

I

II

III

1.       

Antoneşti

28.09.2020

03.11.2020

10.12.2020

2.       

Baimaclia

29.10.2020

04.11.2020

11.12.2020

3.       

Cania

30.10.2020

05.11.2020

14.12.2020

4.       

Capaclia

01.10.2020

06.11.2020

15.12.2020

5.       

Cantemir

02.10.2020

09.11.2020

16.12.2020

6.       

Chioselia

05.10.2020

10.11.2020

17.12.2020

7.       

Ciobalaccia

06.10.2020

11.11.2020

18.12.2020

8.       

Cîietu

07.10.2020

12.11.2020

21.12.2020

9.       

Cîrpeşti

08.10.2020

13.11.2020

22.12.2020

10.   

Cîşla

09.10.2020

16.11.2020

23.12.2020

11.   

Cociulia

12.10.2020

17.11.2020

24.12.2020

12.   

Coştangalia

13.10.2020

18.11.2020

28.12.2020

13.   

Enichioi

14.10.2020

19.11.2020

29.12.2020

14.   

Goteşti

15.10.2020

20.11.2020

30.12.2020

15.   

Haragîş

16.10.2020

23.11.2020

09.01.2021

16.   

Lărguţa

19.10.2020

24.11.2020

10.01.2021

17.   

Lingura

20.10.2020

25.11.2020

13.01.2021

18.   

Pleşeni

21.10.2020

26.11.2020

15.01.2021

19.   

Plopi

22.10.2020

27.11.2020

17.01.2021

20.   

Porumbeşti

23.10.2020

30.11.2020

20.01.2021

21.   

Sadîc

26.10.2020

01.12.2020

21.01.2021

22.   

Stoianovca

27.10.2020

02.12.2020

22.01.2021

23.   

Şamalia

28.10.2020

03.12.2020

24.01.2021

24.   

Tartaul

29.10.2020

04.12.2020

27.01.2021

25.   

Toceni

30.10.2020

07.12.2020

28.01.2021

26.   

Ţîganca

12.11.2020

08.12.2020

29.01.2021

27.   

Vişniovca

02.11.2020

09.12.2020

31.01.2021

în  toamna 2020-iarna anului 2021 în secţia administrativ-militară Cantemir

 

 

Zilele de activitate a comisiei de recrutare-încorporare:

În fiecare zi până la data de 31.01.2021

 

 

Șef secție administrativ-militară Cantemir

locotenent-major            Vasilii PARFENI

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                   Anexa nr.3

                                                                                                                        la decizia consiliului raional

                                                                                                                       nr.06/-XXVII din 24.09.2020

 

 

SARCINA

de prezentare a recruţilor pentru selectare, privind încorporarea în serviciul militar în termen pe primării în toamna 2020 –iarna 2021

Nr.

d/o

Primăria

Planul

Sarcina de prezentare a recruţilor pentru selectare

1

Cantemir

4

 

2

Antoneşti

2

 

3

Baimaclia

5

 

4

Cania

3

 

5

Capaclia

4

 

6

Chioselia

5

 

7

Ciobalaccia

4

 

8

Cîietu

4

 

9

Cîrpeşti

5

 

10

Cîşla

1

 

11

Cociulia

5

 

12

Coştangalia

2

 

13

Enichioi

5

 

14

Goteşti

4

 

15

Haragîş

2

 

16

Lărguţa

5

 

17

Lingura

2

 

18

 Porumbeşti

3

 

19

 Pleşeni

5

 

20

 Plopi

4

 

21

 Sadîc

4

 

22

 Stoianovca

2

 

23

 Şamalia

2

 

24

 Tartaul

3

 

25

 Toceni

3

 

26

 Ţîganca

5

 

27

 Vişniovca

3

 

 

Total                                           

96

 

                            

Șef secție administrativ-militară Cantemir

locotenent major            Vasilii PARFENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Anexa

                                                                                                                            la decizia consiliului raional

                                                                                                                           nr.06/-XXVII din  24.09.2020

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la efectuarea controlului medico – militar

al recruţilor şi încorporarea în serviciul militar în termen şi

 cu termen redus şi cel civil în primavara – vara 2020

 

  În conformitate cu art.4, 5, 6, 15, 28-34 al Legii Republicii Moldova nr.1245/2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei” şi Deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 02/11–XXVI din 21.03.2019, în perioada de la 01.04.2019 până la 31.07.2019, de către Secția Administrativ-Militară s-a efectuat examinarea medico-militară a recruţilor şi încorporarea în serviciul militar termen, cu termen redus şi cel civil.

        1 În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova ,  Secția Administrativ-Militară i-a fost stabilită următoarea sarcină de încorporare – 31 de recruţi:  Armata Naţională .        

      2.Au fost încorporaţi şi expediaţi în unităţile militare – 35 de recruţi Armata Naţională   sarcina de încorporare a fost îndeplinită la 112 %.     

     3.În perioada desfăşurării încorporării în rândurile Forțelor Armate ale Republicii Moldova , în activitatea Comisiei unice pentru încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus şi în serviciul civil au fost depistate următoarele:

        - nu toate primăriile au o atitudine conştiincioasă faţă de sarcina stabilită;

        - mulţi recruţii supuşi încorporării se află peste hotarele Republicii Moldova;

        - în unele primării lipsesc persoane responsabile de evidenţa militară;

        - nu se efectuează conlucrarea în comun, între primărie şi poliţistul de sector în privinţa căutării recruţilor care se eschivează de la trecerea comisiei medico-militare şi prezentarea lor la încorporare în Secția Administrativ-Militară.

 

     4.Primăriile care s-au atîrnat din parte negativă la încorporarea în serviciul militar în termen în primavara-vara anului 2020 sunt: Baimaclia și Sadîc.

 

 

      Șef secție administrativ-militară Cantemir

     locotenent  major            Vasilii PARFENI

 

 

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.06/-XXVII                                                                                       din 24.09.2020 

or. Cantemir

 

  Cu privire la aprobarea statului de personal ale Instituţiilor

 Medico-Sanitare Publice din raionulul Cantemir, statului

de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale

suplimentare(cont special)  din 01.09.2020

  

    În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404/2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

    01.Se aprobă statul de personal ale Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir,  statul de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale suplimentare(cont special) din 01.09. 2020, după cum urmează:

1. Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Cantemir ( anexa nr.1);

2. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cantemir ( anexa nr.2);

3. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Baimaclia ( anexa nr.3);

4. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cociulia( anexa nr.4);

5. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ciobalaccia( anexa nr.5);

6. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Goteşti ( anexa nr.6).

     02. Prevederile prezentei decizii se aplică de la  data de 01.09.2020.

   03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul  Cantemir şi publicului în termen de 10 zile, se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale în acelaşi termen.

      04.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                        _______________________                                                                                                        

 

  Avizat:

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU

 

 

Elaborat: _________________

___________________________

 

 

7

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.06/- XXVII                                                                                                    din 24.09.2020                                                                                                

or. Cantemir

   

         Cu privire la numirea dlui Anatolie RĂCILĂ

în funcţia de  director al Instituţiei Medico-Sanitare

Publice Spitalul raional Cantemir

 

       În temeiul art. 43, alineatul(1), litera (n) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, art.4, alineatul(21) din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995 ( regulamentului  privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice și a Contractului tip de management al instituției , aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr.1016/2016 art.56 (3),58 și 260 (2) din Codul Muncii al Republicii Moldova, scrisoarea .nr_________________.2020 a  Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova ,examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale și turism, Consiliul Raional

 

                                                                                   D E C I D E:

 

    01 Se numește   domnul Anatolie RĂCILĂ în funcţia de director al IMSP Spitalul raional Cantemir începând cu 24.09. 2020 , pe o perioadă de 5 ani .

 

   02.Se împuternicește dl Anatoli ICHIM,președintele raionului Cantemir , să încheie cu domnul Anatoli RĂCILĂ, director al al IMSP Spitalul raional Cantemir contractul de management  al instituției  pe un termen de 5 ani.

 

    03.Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă   Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Campaniei Naționale de Asigurări în Medicină,    factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale

 

    04.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale și turism.

      

 

Preşedintele şedinţei                                                                  _____________________                                                                               

   Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                  Ludmila ȚURCANU

 

Elaborat: _________________

___________________________

 

 

 

 

 

 

Anexa

 la decizia consiliului raional

nr. 06/-XXVII din 24.09.2020

 

 

 

Nota informativă

Cu privire la numirea dlui Anatolie RĂCILĂ în funcţia de  director al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Cantemir

 

 

   Prin decizia consiliului rational Cantemir nr.      din----- “Cu privire la încetarea contractului individual de muncă a domnului Iurie MIHAESCU  și numirea pe termen determinat a directorului IMSP Spitalul Raional Cantemir a fost declarată vacantă funcția de director al instituției.

    Art.4, alineatul(21), alineatul(22) din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995 stipulează: Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice republicene, municipale, raionale sunt selectați prin concurs organizat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și sunt numiți în funcție de către fondator. Conducătorul înstituției medico-sanitare publice gestionează instituția în baza unui contract încheiat cu fondatorul pe un termen de 5 ani.

   Astfel , în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1016/2016  Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor  instituțiilor medico-sanitare”  și în temeiul procesului-verbal al ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al IMSP Spitalul raional Cantemir din _____________, învingător al concursului a fost desemnat Anatolie RĂCILĂ:

   Totodată , în conformitate cu prevederile art.56 (3), 58 și 260 (2), Codul Muncii al Republicii Moldova  Încheierea Contractului de management este precedat de proceduri speciale (organizarea concursului, alegerea sau numirea în funcție).

    Reieșind din cele expuse , se propune Consiliului Raional Cantemir , fondatorul IMSP Spitalul raional Cantemir , spre aprobare proiectului de decizie cu privire la numirea   domnului Anatolie RĂCILĂ în funcţia de director al IMSP Spitalul raional Cantemir precum și împuternicirea președintelui raionului Cantemir dl Anatoli ICHIM , de a semna contractul de management pe un termen de 5 ani.

 

 

 

 Secretar al consiliului raional                                             Ludmila ȚURCANU

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.06/-XXVII                                                                                           din 24.09.2020

 

or. Cantemir

 

           Cu privire la  aprobarea Regulamentului cu privire la

 inventarierea clădirilor , construcțiilor și încăperilor izolate ,

 proprietate publică a Consiliului raional Cantemir 

 

        În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006,  Codul civil al Republicii Moldova --------------------------------procesului-verbal al consultărilor publice din _______________2020, examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culurale și turism Consiliul Raional,

 

                                                                         D E C I D E :

 

        01.Se ia act de  nota informativă   Cu privire la   aprobarea Regulamentului cu privire la inventarierea clădirilor , construcțiilor și încăperilor izolate , proprietate publică a Consiliului raional Cantemir. 

    02.Se aprobă Regulamentului cu privire la inventarierea clădirilor , construcțiilor și încăperilor izolate , proprietate publică a Consiliului raional Cantemir ( se anexează ).

 

03.Decizia se aduce la cunoştinţa , factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere , afișare pe stand, se publică pe pagina web a  consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

04.Informația despre executarea deciziei date se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Anatoli ICHIM  în trimestrul  II ,  anul 2021.

 

    05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

        Preşedintele şedinţei                                                             _____________________

          

        Avizat:                                                                                                                                  

   Secretar al consiliului raional                                                      Ludmila ȚURCANU

 

    Elaborat: ____________________

 

 

  Prezentat:_______________________

 

 

 

 

 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr.06/-XXVII din  24.09.2020

 

 

REGULAMENTUL

cu privire la inventarierea clădirilor , construcțiilor și încăperilor izolate ,

proprietate publică a Consiliului raional Cantemir.

 

                                           1.DISPOZIȚII  GENERALE.

 

    1.1.Regulamentul cu privire  la inventarierea clădirilor , construcțiilor și încăperilor izolate , proprietate publică a municipiului Chișinău ( în continuare Regulamentul) este elaborat în corespundere  cu cerințele Legii privind administrația publică locală  (nr.436 –XVI din 28.12.2006) , Legii privind statutul municipiului Chișinău ( nr. 136 din 17.06.2016), Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice  (nr.121-XVI din 04.05.2007), Codului civil al Republicii Moldova (nr.1107-XV din 06.06.2002) și altor acte normative în vigoare referitoare la administrarea proprietății publice, luîndu-se în considerarea recomanmdările Curții de Conturi a Republicii Moldova (expune în Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din mun.Chișinău pe anii 2014-2015, aprobat prin Hotărârea Curții nr.30 din 26.07.2016).

  1.2. Regulamentul reglementează procesul de inventariere a următoarelor  categorii de bunuri imobile: clădiri, construcții și încăperi izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău (în continuare-obiecte/obiecte ale inventarierii), ce se află în gestiunea subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinău ( în continuare CMC)- instituțiile publice , întreprinderile municipale, societățile comerciale în care CMC deține cotă-parte (în continuare – subdiviziuni ale CMC).

 

                                         2. SCOPUL  INVENTARIERII.

 

  2.1.Inventarierea are ca scop verificarea periodică a modului de valorificare a obiectelor, existența/inexistența documentării cadastrale a acestora , drepturile patrimoniale ce le sunt grevate, statutul juridic al acestora, bilanțul contabil în care sunt incluse , cu întocmirea și actualizarea corespunzătoare a Registrului patrimoniului municipal.

 

3. SARCINILE  ÎN PROCESUL   DE  INVENTARIERE.

 

  3.1.Identificarea în natură a obiectelor inventarierii;

  3.2.Examinarea documentației cadastrale, în vederea constatării modului de corespundere a acesteia cu obiectul inventariat;

  3.3.Stabilirea faptului înscrierii/neînscrierii în Registrul bunurilor imobile a  obiectelor inventarierii și a drepturilor reale asupra acestora;

  3.4.Descrierea amplasării (numărul de niveluri , căile de acces ș.a) , rețelel inginerești disponibile și modul de utilizare a obictelor inventarierii;

  3.5.Identificarea spațiilor neutilizate și pasibile de dare în locațiune, precum și a spațiilor privatizate;

  3.6.Identificarea obiectelor fără stăpân și, prin urmare, realizarea acțiunilor juridice privind recunoașterea acestora ca fiind bunuri proprietate municipală, în condițiile legislației civile în vigoare.

  3.7.Verificarea dărilor de seamă întocmite de subdiviziunile CMC privind bunurile imobile aflate la gestiunea acestora, la situația datei de 1 ianuarie a fiecăruian, și prezentate Direcției generale economiei, reforme și relații patrimoniale( în continuare – DGERRP) a CMC pănă la data de 31 martie a anului, și , respectiv, elaborarea proiectului de decizie privind aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile falate la gestiunea subdiviziunilor CMC;

  3.8.Compararea actelor de inventariere ale subdiviziunilor CMC cu cele întocmite pentru anul precedent , în vederea constatării modificăriloe cu referire la obiectele incluse/excluse în/din gestiune, suprafeșele, valoarea inițială și rezidială, inscrierea în Registrul bunurilor imobile;

  3.9.Efectuarea evidenței analitice a patrimoniului municipal și administrarea Registrului proprietății municipale;

  3.10.Alte sarcini stabilite de legislația în vigoare , de actele normative ale autorităților administrației publice centrale și /sau ale autorităților administrației publice a municipilui Chișinău.

 

           4. RESPONSABILI  AI  PROCESULUI  DE  INVENTARIERE.

 

  4.1.Sarcinile stipulate la pct.3 al prezentului Regulament se realizează de către subdiviziunile CMC, în temeiul legislației în vigoare.

  4.2.Angajații subdiviziunilor CMC, cu atribuții în efectuarea inventarierii, desfășoară de sine stătător inventarierea obiectelor (clădiri, construcții și încăperi izolate) ce le au în gestiune sau efectuează inventarierea obiectelor la fața locului în comun cu reprezentanții DGERRP, în corespundere cu legislația în vigoare și actele administrative adoptate/emise de autoritățile administrației publice a municipiului Chișinău.

  4.3.În cazul efectuării inventarierii obiectelor la fața locului în comun cu reprezentanții DGERRP,se întocmește actul de inventariere de modelul stabilit în anexele nr.1 și nr.2 ale prezentului Regulament.

  4.4.Pănă la data de 31 martie a fiecărui an , subdiviziunile CMC prezintă în mod obligatoriu DGERRP darea de seamă privind bunurile imobile (clădiri, construcții și încăperi izolate) ce le au în gestiune , la situația datei de 1 martie a  anului în curs, conform modelului stabilit în anexele nr.3- nr.5 ale prezentului Regulament.

 

5. ACȚIUNILE  DGERRP   ÎN  PROCESUL  DE  INVENTARIERE.

 

   5.1.DGERRP realizează sarcinile stipulate la pct 3 al prezentului Regulament prin două proceduri:

 - inventarierea la fața locului a obiectelor, în comun cu reprezentanții subdiviziunilor CMC;

- examinarea anuală a dărilor de seamă ale subdiviziunilor CMC privind bunurile imobile   (clădiri, construcții și încăperi izolate) ce le au în gestiune , la situația datei de 1 ianuarie  a  anului în curs,   pe care subdiviziunile le prezintă obligatoriu  DGERRP pănă la data de 31 martie a fiecărui an.

   5.2. Inventarierea la fața locului se efectuează în corespundere cu legislația în vigoare și actele administrative adoptate /emise de autoritățile administrației publice a municipiului Chișinău.

   5.2.1.Inițierea inventarierii la fața locului se face după  înștiințarea în scris a conducerii subdiviziunii CMC vizate, care este responsabilă de desemnarea  participantului său la procesul de inventariere și de pregătirea spre prezentare a  tuturor actelor necesare inventarierii.

   5.2.2.Reprezentanții DGERRP examinează corespunderea sau necorespunderea documentației cadastrale , prezentate de către reprezentantul subdiviziunii CMC, cu situația obiectului în natură; extrasele din Registrul bunurilor imobile ; actele ce atestă drepturile patrimoniale asupra obiectului; actele de urbanism  și construcție și alte circumstanțe relevante procedurii de inventariere , iar în termen de 15 zile calendaristice din data finalizării procesului de inventariere, întocmesc actul de inventariere de modelul stabilit în anexele nr.1 și nr.2 ale prezentului Regulament, care se semnează de către participanții la inventarierea efectuată: reprezentanții DGERRP și ai conducerii subdiviziunii CMC.

   5.2.3.Actele de inventariere, întocmite în urma examinării obiectelor la fața  locului, se sistematizează în mape și în privința lor se întocmește o notă informativă pentru conducerea Primăriei municipiului Chișinău, în care se expun neajunsurile depistate la obiectele inventarierii și propunerile de înlăturare a acestora.

  5.2.4.Nota informativă se semnează de conducerea DGERRP și executorii inventarierii. Actele de inventariere, însoțite de nota informativă , se prezintă conducerii Primăriei municipiului Chișinău în termen de 15 zile calendaristice după  semnarea actelor de inventariere respective.

 5.2.5.În cazul în care conducerea subdiviziunii CMC manifestă dezacord cu  actul de inventariere întocmit , aceasta este obligată , în termen de 5 zile lucrătoare de la întocmire, să-și prezinte obiecțiile în scris la sediul DGERRP, cu expunerea argumentelor de rigoare.

   5.2.6.În cazul nepresentării dezacordului, în modul stabilit la pct.5.2.5.., acest  fapt se consemnează în nota informativă adresată conducerii Primăriei mun. Chișinău, împreună cu actele de inventariere.

   5.3.Examinarea dărilor de seamă ale subdiviziunilor CMC privind bunurile  imobile (clădiri, construcții și încăperi izolate) ce le au în gestiune , la situația datei de 1 ianuarie  a  anului în curs, se efectuează anual , în corespundere cu prevederile pct.4 al Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr.6335/13 din 01.02.2007 Cu privire la  aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a municipiului Chișinău și a statului”.

  5.3.1.Subdiviziunile CMC prezintă obligatoriu DGERRP, pănă la data de 31 martie a fiecărui an, darea de seamă privind bunurile imobile (clădiri, construcții și încăperi izolate) ce le au în gestiune , la situația datei de 1 ianuarie  a  anului în curs, conform modelului stabilit în anexele nr.3 –nr.5 ale prezentului Regulament. Elaborarea dării de seamă se asigură de către angajații cu atribuții de inventariere și evidență ai subdiviziunilor.

  5.3.2. Darea de seamă se autentifică prin semnătura conducătorului și a  contabilului-șef al subdiviziunii CMC , precum și prin aplicarea ștampilei acesteia.

  5.3.3. DGERRP recepționează și verifică dările de seamă ale subdiviziunilor CMC prin comparație cu informațiile din baza de date deținută (rezultatele inventarierii la fața locului ; registrul obiectelor date în locațiune; registrul bunurilor imobile ș.a.).

  5.3.4.În cazul în care constată că darea de seamă a subdiviziunii conține erori, informații neactualizate, încomplete, imprecise, DGERRP returnează subdiviziunii în cauză darea de seamă prezentată , cu expunerea  în scris a obiecțiilor înaintate și solicită acesteia prezentarea unei noi dări de seamă, întocmite în modul corespunzător, în maximum 15 zile calendaristice.

  5.3.5. În temeiul dărilor de seamă verificate , DGERRP întocmește actele de inventariere ale subdiviziunilor, ce constituie anexe la proiectul de decizie privind aprobarea actelor de inventariere a bunurile imobile (clădiri, construcții și încăperi izolate)  în gestiunea subdiviziunilor CMC , la situația datei de 1 ianuarie  a fiecărui an. Elaborarea proiectului de decizie se finalizează în termen de 30 zile de la data  întocmirii ultimului act de inventariere.

  5.3.6.Proiectul de decizie privind aprobarea actelor de inventariere a bunurile imobile (clădiri, construcții și încăperi izolate)  în gestiunea subdiviziunilor CMC , la situația datei de 1 ianuarie  a fiecărui an , incluzănd anexele sale (actele de inventariere), însoțit de nota informativă, de toate coordonările necesare , se prezintă pentru examinarea în comisiile consultative ale CMC.

  5.3.7. În baza deciziei CMC privind aprobarea actelor de inventariere a bunurile imobile (clădiri, construcții și încăperi izolate)  în gestiunea subdiviziunilor CMC , la situația datei de 1 ianuarie  a fiecărui an, DGERRP întocmește și actualizează Registrul patrimoniului municipal.

 

6. DISPOZIȚII   FINALE.

 

  6.1.Registrul patrimoniului municipal, întocmit în corespundere cu prezentul Regulament , se administrează de către DGERRP și reprezintă un activ nematerial din proprietatea publică mun. Chișinău. În temeiul acestui Registru , autoritățile administrației publice a municipiului Chișinău își fundamentează actele administrative cu caracter patrimonial.

 

 

 

 

 

    Secretar al consiliului raional                                Ludmila ȚURCANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire la inventarierea

clădirilor ,construcțiilor și încăperilor izolate ,

proprietate publică a Consiliului raional Cantemir

 

 

 

ACT  DE  INVENTARIERE

A  BUNURILOR  IMOBILE  PROPRIETATE  PUBLICĂ 

A  CONSILIULUI  RAIONAL  CANTEMIR

 

 

_______________________________________________________________________

            (denumirea subdiviziunii  ,cu excepția intreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ)

 

Nr.d/o

Denumirea imobilului

Adresa juridică

Nr. și data înregistrării bunului în registrul bunurilor imobile

Nr. de niveluri

Suprafața totală (mp)

Suprafața utilizată

(mp)

Suprafața transmisă în locuințe (mp)

Suprafața neutilizată

(mp)

Notă

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentanții  DGERRP :  __________________________________ 

                                                              (numele, prenumele, funcția, semnătura)  

 

                                          

                                                  __________________________________ 

                                                              (numele, prenumele, funcția, semnătura)  

 

Conducerea subdiviziunii CMC : _________________________________

                                                                                            (numele, prenumele, funcția, semnătura)

 

                                                         __________________________________ 

                                                              (numele, prenumele, funcția, semnătura)  

 

 

 

 

 

Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila ȚURCANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la inventarierea

clădirilor ,construcțiilor și încăperilor izolate ,

proprietate publică a Consiliului raional Cantemir

 

 

 

ACT  DE  INVENTARIERE

A  BUNURILOR  IMOBILE    CU  STATUTUL   LOCATIV PROPRIETATEA  PUBLICĂ 

A  CONSILIULUI  RAIONAL  CANTEMIR

 

Direcția generală locativ-comunală și amenajare 

Întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ ( ÎMGFL) nr._________

            

 

 

Nr.

d/o

Adresa juridică

Nr. și data înregistrării bunului în registrul bunurilor imobile

 

Nr.

de niveluri

Suprafața totală (mp)

Suprafața locativă (mp)

Suprafața nelocativă (mp)

Suprafețele nelocative (mp)

Notă

de uz comun

nepasibile de locațiune

date în locațiune

private

ocupate abiziv

libere (pasibile de locațiune

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristica detaliată a încăperilor

 

 

 

Reprezentanții  DGERRP :  __________________________________ 

                                                              (numele, prenumele, funcția, semnătura)  

 

                                          

                                                  __________________________________ 

                                                              (numele, prenumele, funcția, semnătura)  

 

Conducerea  ÎMGFL  : _________________________________

                                                                                            (numele, prenumele, funcția, semnătura)

 

                                                         __________________________________ 

                                                              (numele, prenumele, funcția, semnătura)  

 

 

 

 

 

Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila ȚURCANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3

la Regulamentul cu privire la inventarierea

clădirilor ,construcțiilor și încăperilor izolate ,

proprietate publică a Consiliului raional Cantemir

 

 

 

Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate publică

municipală la situația datei de 1 ianuarie __________

 

 

 

 

Nr.

d/o

Denumirea imobilului

Adresa juridică

 

Nr. și data înregistrării bunului în

registrul

bunurilor

imobile

 

Nr.

de niveluri

Suprafața

 totală (mp)

Suprafața

 utilizată (mp)

Suprafața transmisă în locațiune/

comodat (mp)

Suprafața neutilizată (mp

Suprafața

 înstrăinată

 sau

 transmisă

 (mp)

Suprafața

 terenului

 aferent (mp)

Costul reparației capitale efectuate (mii lei)

Valoarea inițială a imobilului (mii lei)

Valoarea contabilă a imobilului (mii lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conducătorul :  __________________________________  L.Ș.

                                                              (semnătura)  

 

                                          

 

Contabil-șef  : _________________________________ L.Ș.

                                                                                            ( semnătura)

 

                                                         

 

 

 

 

Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila ȚURCANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.4

la Regulamentul cu privire la inventarierea

clădirilor ,construcțiilor și încăperilor izolate ,

proprietate publică a Consiliului raional Cantemir

 

 

 

Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate a societăților  pe acțiuni în care Consiliul municipal Chișinău deține cote-părți, la situația datei de 1 ianuarie _________

 

 

 

 

Nr.

d/o

Denumirea imobilului

Adresa juridică

 

Nr. și data înregistrării bunului în

registrul

bunurilor

imobile

 

Nr.

de niveluri

Suprafața

 totală (mp)

Suprafața

 utilizată (mp)

Suprafața transmisă în locațiune/

comodat (mp)

Suprafața neutilizată (mp

Suprafața

 înstrăinată

 sau

 transmisă

 (mp)

Suprafața

 terenului

 aferent (mp)

Costul reparației capitale efectuate (mii lei)

Valoarea inițială a imobilului (mii lei)

Valoarea contabilă a imobilului (mii lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cota- parte deținută de către CMC (%)- ___________________

 

 

 Conducătorul :  __________________________________  L.Ș.

                                                              (semnătura)  

 

                                          

 

Contabil-șef  : _________________________________ L.Ș.

                                                                                            ( semnătura)

 

                                                        

 

 

 

 

Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila ȚURCANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.5

la Regulamentul cu privire la inventarierea

clădirilor ,construcțiilor și încăperilor izolate ,

proprietate publică a Consiliului raional Cantemir

 

 

 

Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate  publică  municipală

 la situația datei de 1 ianuarie ____________

 

 

Direcția generală locativ-comunală și amenajare 

Întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ  nr._________

            

 

 

 

Nr.

d/o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa juridică

 

Nr. și data înregistrării bunului în

registrul

bunurilor

imobile

 

Nr.

de nivelu

Suprafața

 totală (mp)

Suprafața

locativă  (mp)

Suprafața

nelocativă  (mp)

Suprafața

Terenului   (mp)

Costul reparației capitale efectuate (mii lei

Valoarea inițială a imobilului (mii lei

Valoarea contabilă a imobilului (mii

a apartamentelor privatizate

a apartamentelor neprivatizate

aferent

de uz comun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conducătorul :  __________________________________  L.Ș.

                                                              (semnătura)  

 

                                          

 

Contabil-șef  : _________________________________ L.Ș.

                                                                                            ( semnătura)

 

                                                        

 

 

 

 

Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila ȚURCANU

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.06/-XXVII                                                                                           din 24.09.2020

 

or. Cantemir

 

           Cu privire la  aprobarea Regulamentului cu privire la

 inventarierea clădirilor , construcțiilor și încăperilor izolate ,

 proprietate publică a Consiliului raional Cantemir 

 

        În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006,  Codul civil al Republicii Moldova --------------------------------procesului-verbal al consultărilor publice din _______________2020, examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culurale și turism Consiliul Raional,

 

                                                                         D E C I D E :

 

        01.Se ia act de  nota informativă   Cu privire la   aprobarea Regulamentului cu privire la inventarierea clădirilor , construcțiilor și încăperilor izolate , proprietate publică a Consiliului raional Cantemir. 

    02.Se aprobă Regulamentului cu privire la inventarierea clădirilor , construcțiilor și încăperilor izolate , proprietate publică a Consiliului raional Cantemir ( se anexează ).

 

03.Decizia se aduce la cunoştinţa , factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere , afișare pe stand, se publică pe pagina web a  consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

04.Informația despre executarea deciziei date se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Anatoli ICHIM  în trimestrul  II ,  anul 2021.

 

    05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

        Preşedintele şedinţei                                                             _____________________

          

        Avizat:                                                                                                                                  

   Secretar al consiliului raional                                                      Ludmila ȚURCANU

 

    Elaborat: ____________________

 

 

  Prezentat:_______________________

 

 

 

 

 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr.06/-XXVII din  24.09.2020

 

 

REGULAMENTUL

cu privire la inventarierea clădirilor , construcțiilor și încăperilor izolate ,

proprietate publică a Consiliului raional Cantemir.

 

                                           1.DISPOZIȚII  GENERALE.

 

    1.1.Regulamentul cu privire  la inventarierea clădirilor , construcțiilor și încăperilor izolate , proprietate publică a municipiului Chișinău ( în continuare Regulamentul) este elaborat în corespundere  cu cerințele Legii privind administrația publică locală  (nr.436 –XVI din 28.12.2006) , Legii privind statutul municipiului Chișinău ( nr. 136 din 17.06.2016), Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice  (nr.121-XVI din 04.05.2007), Codului civil al Republicii Moldova (nr.1107-XV din 06.06.2002) și altor acte normative în vigoare referitoare la administrarea proprietății publice, luîndu-se în considerarea recomanmdările Curții de Conturi a Republicii Moldova (expune în Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din mun.Chișinău pe anii 2014-2015, aprobat prin Hotărârea Curții nr.30 din 26.07.2016).

  1.2. Regulamentul reglementează procesul de inventariere a următoarelor  categorii de bunuri imobile: clădiri, construcții și încăperi izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău (în continuare-obiecte/obiecte ale inventarierii), ce se află în gestiunea subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinău ( în continuare CMC)- instituțiile publice , întreprinderile municipale, societățile comerciale în care CMC deține cotă-parte (în continuare – subdiviziuni ale CMC).

 

                                         2. SCOPUL  INVENTARIERII.

 

  2.1.Inventarierea are ca scop verificarea periodică a modului de valorificare a obiectelor, existența/inexistența documentării cadastrale a acestora , drepturile patrimoniale ce le sunt grevate, statutul juridic al acestora, bilanțul contabil în care sunt incluse , cu întocmirea și actualizarea corespunzătoare a Registrului patrimoniului municipal.

 

3. SARCINILE  ÎN PROCESUL   DE  INVENTARIERE.

 

  3.1.Identificarea în natură a obiectelor inventarierii;

  3.2.Examinarea documentației cadastrale, în vederea constatării modului de corespundere a acesteia cu obiectul inventariat;

  3.3.Stabilirea faptului înscrierii/neînscrierii în Registrul bunurilor imobile a  obiectelor inventarierii și a drepturilor reale asupra acestora;

  3.4.Descrierea amplasării (numărul de niveluri , căile de acces ș.a) , rețelel inginerești disponibile și modul de utilizare a obictelor inventarierii;

  3.5.Identificarea spațiilor neutilizate și pasibile de dare în locațiune, precum și a spațiilor privatizate;

  3.6.Identificarea obiectelor fără stăpân și, prin urmare, realizarea acțiunilor juridice privind recunoașterea acestora ca fiind bunuri proprietate municipală, în condițiile legislației civile în vigoare.

  3.7.Verificarea dărilor de seamă întocmite de subdiviziunile CMC privind bunurile imobile aflate la gestiunea acestora, la situația datei de 1 ianuarie a fiecăruian, și prezentate Direcției generale economiei, reforme și relații patrimoniale( în continuare – DGERRP) a CMC pănă la data de 31 martie a anului, și , respectiv, elaborarea proiectului de decizie privind aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile falate la gestiunea subdiviziunilor CMC;

  3.8.Compararea actelor de inventariere ale subdiviziunilor CMC cu cele întocmite pentru anul precedent , în vederea constatării modificăriloe cu referire la obiectele incluse/excluse în/din gestiune, suprafeșele, valoarea inițială și rezidială, inscrierea în Registrul bunurilor imobile;

  3.9.Efectuarea evidenței analitice a patrimoniului municipal și administrarea Registrului proprietății municipale;

  3.10.Alte sarcini stabilite de legislația în vigoare , de actele normative ale autorităților administrației publice centrale și /sau ale autorităților administrației publice a municipilui Chișinău.

 

           4. RESPONSABILI  AI  PROCESULUI  DE  INVENTARIERE.

 

  4.1.Sarcinile stipulate la pct.3 al prezentului Regulament se realizează de către subdiviziunile CMC, în temeiul legislației în vigoare.

  4.2.Angajații subdiviziunilor CMC, cu atribuții în efectuarea inventarierii, desfășoară de sine stătător inventarierea obiectelor (clădiri, construcții și încăperi izolate) ce le au în gestiune sau efectuează inventarierea obiectelor la fața locului în comun cu reprezentanții DGERRP, în corespundere cu legislația în vigoare și actele administrative adoptate/emise de autoritățile administrației publice a municipiului Chișinău.

  4.3.În cazul efectuării inventarierii obiectelor la fața locului în comun cu reprezentanții DGERRP,se întocmește actul de inventariere de modelul stabilit în anexele nr.1 și nr.2 ale prezentului Regulament.

  4.4.Pănă la data de 31 martie a fiecărui an , subdiviziunile CMC prezintă în mod obligatoriu DGERRP darea de seamă privind bunurile imobile (clădiri, construcții și încăperi izolate) ce le au în gestiune , la situația datei de 1 martie a  anului în curs, conform modelului stabilit în anexele nr.3- nr.5 ale prezentului Regulament.

 

5. ACȚIUNILE  DGERRP   ÎN  PROCESUL  DE  INVENTARIERE.

 

   5.1.DGERRP realizează sarcinile stipulate la pct 3 al prezentului Regulament prin două proceduri:

 - inventarierea la fața locului a obiectelor, în comun cu reprezentanții subdiviziunilor CMC;

- examinarea anuală a dărilor de seamă ale subdiviziunilor CMC privind bunurile imobile   (clădiri, construcții și încăperi izolate) ce le au în gestiune , la situația datei de 1 ianuarie  a  anului în curs,   pe care subdiviziunile le prezintă obligatoriu  DGERRP pănă la data de 31 martie a fiecărui an.

   5.2. Inventarierea la fața locului se efectuează în corespundere cu legislația în vigoare și actele administrative adoptate /emise de autoritățile administrației publice a municipiului Chișinău.

   5.2.1.Inițierea inventarierii la fața locului se face după  înștiințarea în scris a conducerii subdiviziunii CMC vizate, care este responsabilă de desemnarea  participantului său la procesul de inventariere și de pregătirea spre prezentare a  tuturor actelor necesare inventarierii.

   5.2.2.Reprezentanții DGERRP examinează corespunderea sau necorespunderea documentației cadastrale , prezentate de către reprezentantul subdiviziunii CMC, cu situația obiectului în natură; extrasele din Registrul bunurilor imobile ; actele ce atestă drepturile patrimoniale asupra obiectului; actele de urbanism  și construcție și alte circumstanțe relevante procedurii de inventariere , iar în termen de 15 zile calendaristice din data finalizării procesului de inventariere, întocmesc actul de inventariere de modelul stabilit în anexele nr.1 și nr.2 ale prezentului Regulament, care se semnează de către participanții la inventarierea efectuată: reprezentanții DGERRP și ai conducerii subdiviziunii CMC.

   5.2.3.Actele de inventariere, întocmite în urma examinării obiectelor la fața  locului, se sistematizează în mape și în privința lor se întocmește o notă informativă pentru conducerea Primăriei municipiului Chișinău, în care se expun neajunsurile depistate la obiectele inventarierii și propunerile de înlăturare a acestora.

  5.2.4.Nota informativă se semnează de conducerea DGERRP și executorii inventarierii. Actele de inventariere, însoțite de nota informativă , se prezintă conducerii Primăriei municipiului Chișinău în termen de 15 zile calendaristice după  semnarea actelor de inventariere respective.

 5.2.5.În cazul în care conducerea subdiviziunii CMC manifestă dezacord cu  actul de inventariere întocmit , aceasta este obligată , în termen de 5 zile lucrătoare de la întocmire, să-și prezinte obiecțiile în scris la sediul DGERRP, cu expunerea argumentelor de rigoare.

   5.2.6.În cazul nepresentării dezacordului, în modul stabilit la pct.5.2.5.., acest  fapt se consemnează în nota informativă adresată conducerii Primăriei mun. Chișinău, împreună cu actele de inventariere.

   5.3.Examinarea dărilor de seamă ale subdiviziunilor CMC privind bunurile  imobile (clădiri, construcții și încăperi izolate) ce le au în gestiune , la situația datei de 1 ianuarie  a  anului în curs, se efectuează anual , în corespundere cu prevederile pct.4 al Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr.6335/13 din 01.02.2007 Cu privire la  aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a municipiului Chișinău și a statului”.

  5.3.1.Subdiviziunile CMC prezintă obligatoriu DGERRP, pănă la data de 31 martie a fiecărui an, darea de seamă privind bunurile imobile (clădiri, construcții și încăperi izolate) ce le au în gestiune , la situația datei de 1 ianuarie  a  anului în curs, conform modelului stabilit în anexele nr.3 –nr.5 ale prezentului Regulament. Elaborarea dării de seamă se asigură de către angajații cu atribuții de inventariere și evidență ai subdiviziunilor.

  5.3.2. Darea de seamă se autentifică prin semnătura conducătorului și a  contabilului-șef al subdiviziunii CMC , precum și prin aplicarea ștampilei acesteia.

  5.3.3. DGERRP recepționează și verifică dările de seamă ale subdiviziunilor CMC prin comparație cu informațiile din baza de date deținută (rezultatele inventarierii la fața locului ; registrul obiectelor date în locațiune; registrul bunurilor imobile ș.a.).

  5.3.4.În cazul în care constată că darea de seamă a subdiviziunii conține erori, informații neactualizate, încomplete, imprecise, DGERRP returnează subdiviziunii în cauză darea de seamă prezentată , cu expunerea  în scris a obiecțiilor înaintate și solicită acesteia prezentarea unei noi dări de seamă, întocmite în modul corespunzător, în maximum 15 zile calendaristice.

  5.3.5. În temeiul dărilor de seamă verificate , DGERRP întocmește actele de inventariere ale subdiviziunilor, ce constituie anexe la proiectul de decizie privind aprobarea actelor de inventariere a bunurile imobile (clădiri, construcții și încăperi izolate)  în gestiunea subdiviziunilor CMC , la situația datei de 1 ianuarie  a fiecărui an. Elaborarea proiectului de decizie se finalizează în termen de 30 zile de la data  întocmirii ultimului act de inventariere.

  5.3.6.Proiectul de decizie privind aprobarea actelor de inventariere a bunurile imobile (clădiri, construcții și încăperi izolate)  în gestiunea subdiviziunilor CMC , la situația datei de 1 ianuarie  a fiecărui an , incluzănd anexele sale (actele de inventariere), însoțit de nota informativă, de toate coordonările necesare , se prezintă pentru examinarea în comisiile consultative ale CMC.

  5.3.7. În baza deciziei CMC privind aprobarea actelor de inventariere a bunurile imobile (clădiri, construcții și încăperi izolate)  în gestiunea subdiviziunilor CMC , la situația datei de 1 ianuarie  a fiecărui an, DGERRP întocmește și actualizează Registrul patrimoniului municipal.

 

6. DISPOZIȚII   FINALE.

 

  6.1.Registrul patrimoniului municipal, întocmit în corespundere cu prezentul Regulament , se administrează de către DGERRP și reprezintă un activ nematerial din proprietatea publică mun. Chișinău. În temeiul acestui Registru , autoritățile administrației publice a municipiului Chișinău își fundamentează actele administrative cu caracter patrimonial.

 

 

 

 

 

    Secretar al consiliului raional                                Ludmila ȚURCANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire la inventarierea

clădirilor ,construcțiilor și încăperilor izolate ,

proprietate publică a Consiliului raional Cantemir

 

 

 

ACT  DE  INVENTARIERE

A  BUNURILOR  IMOBILE  PROPRIETATE  PUBLICĂ 

A  CONSILIULUI  RAIONAL  CANTEMIR

 

 

_______________________________________________________________________

            (denumirea subdiviziunii  ,cu excepția intreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ)

 

Nr.d/o

Denumirea imobilului

Adresa juridică

Nr. și data înregistrării bunului în registrul bunurilor imobile

Nr. de niveluri

Suprafața totală (mp)

Suprafața utilizată

(mp)

Suprafața transmisă în locuințe (mp)

Suprafața neutilizată

(mp)

Notă

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentanții  DGERRP :  __________________________________ 

                                                              (numele, prenumele, funcția, semnătura)  

 

                                          

                                                  __________________________________ 

                                                              (numele, prenumele, funcția, semnătura)  

 

Conducerea subdiviziunii CMC : _________________________________

                                                                                            (numele, prenumele, funcția, semnătura)

 

                                                         __________________________________ 

                                                              (numele, prenumele, funcția, semnătura)  

 

 

 

 

 

Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila ȚURCANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la inventarierea

clădirilor ,construcțiilor și încăperilor izolate ,

proprietate publică a Consiliului raional Cantemir

 

 

 

ACT  DE  INVENTARIERE

A  BUNURILOR  IMOBILE    CU  STATUTUL   LOCATIV PROPRIETATEA  PUBLICĂ 

A  CONSILIULUI  RAIONAL  CANTEMIR

 

Direcția generală locativ-comunală și amenajare 

Întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ ( ÎMGFL) nr._________

            

 

 

Nr.

d/o

Adresa juridică

Nr. și data înregistrării bunului în registrul bunurilor imobile

 

Nr.

de niveluri

Suprafața totală (mp)

Suprafața locativă (mp)

Suprafața nelocativă (mp)

Suprafețele nelocative (mp)

Notă

de uz comun

nepasibile de locațiune

date în locațiune

private

ocupate abiziv

libere (pasibile de locațiune

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristica detaliată a încăperilor

 

 

 

Reprezentanții  DGERRP :  __________________________________ 

                                                              (numele, prenumele, funcția, semnătura)  

 

                                          

                                                  __________________________________ 

                                                              (numele, prenumele, funcția, semnătura)  

 

Conducerea  ÎMGFL  : _________________________________

                                                                                            (numele, prenumele, funcția, semnătura)

 

                                                         __________________________________ 

                                                              (numele, prenumele, funcția, semnătura)  

 

 

 

 

 

Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila ȚURCANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3

la Regulamentul cu privire la inventarierea

clădirilor ,construcțiilor și încăperilor izolate ,

proprietate publică a Consiliului raional Cantemir

 

 

 

Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate publică

municipală la situația datei de 1 ianuarie __________

 

 

 

 

Nr.

d/o

Denumirea imobilului

Adresa juridică

 

Nr. și data înregistrării bunului în

registrul

bunurilor

imobile

 

Nr.

de niveluri

Suprafața

 totală (mp)

Suprafața

 utilizată (mp)

Suprafața transmisă în locațiune/

comodat (mp)

Suprafața neutilizată (mp

Suprafața

 înstrăinată

 sau

 transmisă

 (mp)

Suprafața

 terenului

 aferent (mp)

Costul reparației capitale efectuate (mii lei)

Valoarea inițială a imobilului (mii lei)

Valoarea contabilă a imobilului (mii lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conducătorul :  __________________________________  L.Ș.

                                                              (semnătura)  

 

                                          

 

Contabil-șef  : _________________________________ L.Ș.

                                                                                            ( semnătura)

 

                                                         

 

 

 

 

Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila ȚURCANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.4

la Regulamentul cu privire la inventarierea

clădirilor ,construcțiilor și încăperilor izolate ,

proprietate publică a Consiliului raional Cantemir

 

 

 

Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate a societăților  pe acțiuni în care Consiliul municipal Chișinău deține cote-părți, la situația datei de 1 ianuarie _________

 

 

 

 

Nr.

d/o

Denumirea imobilului

Adresa juridică

 

Nr. și data înregistrării bunului în

registrul

bunurilor

imobile

 

Nr.

de niveluri

Suprafața

 totală (mp)

Suprafața

 utilizată (mp)

Suprafața transmisă în locațiune/

comodat (mp)

Suprafața neutilizată (mp

Suprafața

 înstrăinată

 sau

 transmisă

 (mp)

Suprafața

 terenului

 aferent (mp)

Costul reparației capitale efectuate (mii lei)

Valoarea inițială a imobilului (mii lei)

Valoarea contabilă a imobilului (mii lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cota- parte deținută de către CMC (%)- ___________________

 

 

 Conducătorul :  __________________________________  L.Ș.

                                                              (semnătura)  

 

                                          

 

Contabil-șef  : _________________________________ L.Ș.

                                                                                            ( semnătura)

 

                                                        

 

 

 

 

Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila ȚURCANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.5

la Regulamentul cu privire la inventarierea

clădirilor ,construcțiilor și încăperilor izolate ,

proprietate publică a Consiliului raional Cantemir

 

 

 

Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate  publică  municipală

 la situația datei de 1 ianuarie ____________

 

 

Direcția generală locativ-comunală și amenajare 

Întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ  nr._________

            

 

 

 

Nr.

d/o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa juridică

 

Nr. și data înregistrării bunului în

registrul

bunurilor

imobile

 

Nr.

de nivelu

Suprafața

 totală (mp)

Suprafața

locativă  (mp)

Suprafața

nelocativă  (mp)

Suprafața

Terenului   (mp)

Costul reparației capitale efectuate (mii lei

Valoarea inițială a imobilului (mii lei

Valoarea contabilă a imobilului (mii

a apartamentelor privatizate

a apartamentelor neprivatizate

aferent

de uz comun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conducătorul :  __________________________________  L.Ș.

                                                              (semnătura)  

 

                                          

 

Contabil-șef  : _________________________________ L.Ș.

                                                                                            ( semnătura)

 

                                                        

 

 

 

 

Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila ȚURCANU

 

 

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.06/-XXVII                                                                                           din 24.09.2020

 

or. Cantemir

 

           Cu privire la  aprobarea Regulamentului cu privire la

 inventarierea clădirilor , construcțiilor și încăperilor izolate ,

 proprietate publică a Consiliului raional Cantemir 

 

        În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006,  Codul civil al Republicii Moldova --------------------------------procesului-verbal al consultărilor publice din _______________2020, examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culurale și turism Consiliul Raional,

 

                                                                         D E C I D E :

 

        01.Se ia act de  nota informativă   Cu privire la   aprobarea Regulamentului cu privire la inventarierea clădirilor , construcțiilor și încăperilor izolate , proprietate publică a Consiliului raional Cantemir. 

    02.Se aprobă Regulamentului cu privire la inventarierea clădirilor , construcțiilor și încăperilor izolate , proprietate publică a Consiliului raional Cantemir ( se anexează ).

 

03.Decizia se aduce la cunoştinţa , factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere , afișare pe stand, se publică pe pagina web a  consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

04.Informația despre executarea deciziei date se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Anatoli ICHIM  în trimestrul  II ,  anul 2021.

 

    05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

        Preşedintele şedinţei                                                             _____________________

          

        Avizat:                                                                                                                                  

   Secretar al consiliului raional                                                      Ludmila ȚURCANU

 

    Elaborat: ____________________

 

 

  Prezentat:_______________________

 

 

 

 

 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr.06/-XXVII din  24.09.2020

 

 

REGULAMENTUL

cu privire la inventarierea clădirilor , construcțiilor și încăperilor izolate ,

proprietate publică a Consiliului raional Cantemir.

 

                                           1.DISPOZIȚII  GENERALE.

 

    1.1.Regulamentul cu privire  la inventarierea clădirilor , construcțiilor și încăperilor izolate , proprietate publică a municipiului Chișinău ( în continuare Regulamentul) este elaborat în corespundere  cu cerințele Legii privind administrația publică locală  (nr.436 –XVI din 28.12.2006) , Legii privind statutul municipiului Chișinău ( nr. 136 din 17.06.2016), Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice  (nr.121-XVI din 04.05.2007), Codului civil al Republicii Moldova (nr.1107-XV din 06.06.2002) și altor acte normative în vigoare referitoare la administrarea proprietății publice, luîndu-se în considerarea recomanmdările Curții de Conturi a Republicii Moldova (expune în Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din mun.Chișinău pe anii 2014-2015, aprobat prin Hotărârea Curții nr.30 din 26.07.2016).

  1.2. Regulamentul reglementează procesul de inventariere a următoarelor  categorii de bunuri imobile: clădiri, construcții și încăperi izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău (în continuare-obiecte/obiecte ale inventarierii), ce se află în gestiunea subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinău ( în continuare CMC)- instituțiile publice , întreprinderile municipale, societățile comerciale în care CMC deține cotă-parte (în continuare – subdiviziuni ale CMC).

 

                                         2. SCOPUL  INVENTARIERII.

 

  2.1.Inventarierea are ca scop verificarea periodică a modului de valorificare a obiectelor, existența/inexistența documentării cadastrale a acestora , drepturile patrimoniale ce le sunt grevate, statutul juridic al acestora, bilanțul contabil în care sunt incluse , cu întocmirea și actualizarea corespunzătoare a Registrului patrimoniului municipal.

 

3. SARCINILE  ÎN PROCESUL   DE  INVENTARIERE.

 

  3.1.Identificarea în natură a obiectelor inventarierii;

  3.2.Examinarea documentației cadastrale, în vederea constatării modului de corespundere a acesteia cu obiectul inventariat;

  3.3.Stabilirea faptului înscrierii/neînscrierii în Registrul bunurilor imobile a  obiectelor inventarierii și a drepturilor reale asupra acestora;

  3.4.Descrierea amplasării (numărul de niveluri , căile de acces ș.a) , rețelel inginerești disponibile și modul de utilizare a obictelor inventarierii;

  3.5.Identificarea spațiilor neutilizate și pasibile de dare în locațiune, precum și a spațiilor privatizate;

  3.6.Identificarea obiectelor fără stăpân și, prin urmare, realizarea acțiunilor juridice privind recunoașterea acestora ca fiind bunuri proprietate municipală, în condițiile legislației civile în vigoare.

  3.7.Verificarea dărilor de seamă întocmite de subdiviziunile CMC privind bunurile imobile aflate la gestiunea acestora, la situația datei de 1 ianuarie a fiecăruian, și prezentate Direcției generale economiei, reforme și relații patrimoniale( în continuare – DGERRP) a CMC pănă la data de 31 martie a anului, și , respectiv, elaborarea proiectului de decizie privind aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile falate la gestiunea subdiviziunilor CMC;

  3.8.Compararea actelor de inventariere ale subdiviziunilor CMC cu cele întocmite pentru anul precedent , în vederea constatării modificăriloe cu referire la obiectele incluse/excluse în/din gestiune, suprafeșele, valoarea inițială și rezidială, inscrierea în Registrul bunurilor imobile;

  3.9.Efectuarea evidenței analitice a patrimoniului municipal și administrarea Registrului proprietății municipale;

  3.10.Alte sarcini stabilite de legislația în vigoare , de actele normative ale autorităților administrației publice centrale și /sau ale autorităților administrației publice a municipilui Chișinău.

 

           4. RESPONSABILI  AI  PROCESULUI  DE  INVENTARIERE.

 

  4.1.Sarcinile stipulate la pct.3 al prezentului Regulament se realizează de către subdiviziunile CMC, în temeiul legislației în vigoare.

  4.2.Angajații subdiviziunilor CMC, cu atribuții în efectuarea inventarierii, desfășoară de sine stătător inventarierea obiectelor (clădiri, construcții și încăperi izolate) ce le au în gestiune sau efectuează inventarierea obiectelor la fața locului în comun cu reprezentanții DGERRP, în corespundere cu legislația în vigoare și actele administrative adoptate/emise de autoritățile administrației publice a municipiului Chișinău.

  4.3.În cazul efectuării inventarierii obiectelor la fața locului în comun cu reprezentanții DGERRP,se întocmește actul de inventariere de modelul stabilit în anexele nr.1 și nr.2 ale prezentului Regulament.

  4.4.Pănă la data de 31 martie a fiecărui an , subdiviziunile CMC prezintă în mod obligatoriu DGERRP darea de seamă privind bunurile imobile (clădiri, construcții și încăperi izolate) ce le au în gestiune , la situația datei de 1 martie a  anului în curs, conform modelului stabilit în anexele nr.3- nr.5 ale prezentului Regulament.

 

5. ACȚIUNILE  DGERRP   ÎN  PROCESUL  DE  INVENTARIERE.

 

   5.1.DGERRP realizează sarcinile stipulate la pct 3 al prezentului Regulament prin două proceduri:

 - inventarierea la fața locului a obiectelor, în comun cu reprezentanții subdiviziunilor CMC;

- examinarea anuală a dărilor de seamă ale subdiviziunilor CMC privind bunurile imobile   (clădiri, construcții și încăperi izolate) ce le au în gestiune , la situația datei de 1 ianuarie  a  anului în curs,   pe care subdiviziunile le prezintă obligatoriu  DGERRP pănă la data de 31 martie a fiecărui an.

   5.2. Inventarierea la fața locului se efectuează în corespundere cu legislația în vigoare și actele administrative adoptate /emise de autoritățile administrației publice a municipiului Chișinău.

   5.2.1.Inițierea inventarierii la fața locului se face după  înștiințarea în scris a conducerii subdiviziunii CMC vizate, care este responsabilă de desemnarea  participantului său la procesul de inventariere și de pregătirea spre prezentare a  tuturor actelor necesare inventarierii.

   5.2.2.Reprezentanții DGERRP examinează corespunderea sau necorespunderea documentației cadastrale , prezentate de către reprezentantul subdiviziunii CMC, cu situația obiectului în natură; extrasele din Registrul bunurilor imobile ; actele ce atestă drepturile patrimoniale asupra obiectului; actele de urbanism  și construcție și alte circumstanțe relevante procedurii de inventariere , iar în termen de 15 zile calendaristice din data finalizării procesului de inventariere, întocmesc actul de inventariere de modelul stabilit în anexele nr.1 și nr.2 ale prezentului Regulament, care se semnează de către participanții la inventarierea efectuată: reprezentanții DGERRP și ai conducerii subdiviziunii CMC.

   5.2.3.Actele de inventariere, întocmite în urma examinării obiectelor la fața  locului, se sistematizează în mape și în privința lor se întocmește o notă informativă pentru conducerea Primăriei municipiului Chișinău, în care se expun neajunsurile depistate la obiectele inventarierii și propunerile de înlăturare a acestora.

  5.2.4.Nota informativă se semnează de conducerea DGERRP și executorii inventarierii. Actele de inventariere, însoțite de nota informativă , se prezintă conducerii Primăriei municipiului Chișinău în termen de 15 zile calendaristice după  semnarea actelor de inventariere respective.

 5.2.5.În cazul în care conducerea subdiviziunii CMC manifestă dezacord cu  actul de inventariere întocmit , aceasta este obligată , în termen de 5 zile lucrătoare de la întocmire, să-și prezinte obiecțiile în scris la sediul DGERRP, cu expunerea argumentelor de rigoare.

   5.2.6.În cazul nepresentării dezacordului, în modul stabilit la pct.5.2.5.., acest  fapt se consemnează în nota informativă adresată conducerii Primăriei mun. Chișinău, împreună cu actele de inventariere.

   5.3.Examinarea dărilor de seamă ale subdiviziunilor CMC privind bunurile  imobile (clădiri, construcții și încăperi izolate) ce le au în gestiune , la situația datei de 1 ianuarie  a  anului în curs, se efectuează anual , în corespundere cu prevederile pct.4 al Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr.6335/13 din 01.02.2007 Cu privire la  aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a municipiului Chișinău și a statului”.

  5.3.1.Subdiviziunile CMC prezintă obligatoriu DGERRP, pănă la data de 31 martie a fiecărui an, darea de seamă privind bunurile imobile (clădiri, construcții și încăperi izolate) ce le au în gestiune , la situația datei de 1 ianuarie  a  anului în curs, conform modelului stabilit în anexele nr.3 –nr.5 ale prezentului Regulament. Elaborarea dării de seamă se asigură de către angajații cu atribuții de inventariere și evidență ai subdiviziunilor.

  5.3.2. Darea de seamă se autentifică prin semnătura conducătorului și a  contabilului-șef al subdiviziunii CMC , precum și prin aplicarea ștampilei acesteia.

  5.3.3. DGERRP recepționează și verifică dările de seamă ale subdiviziunilor CMC prin comparație cu informațiile din baza de date deținută (rezultatele inventarierii la fața locului ; registrul obiectelor date în locațiune; registrul bunurilor imobile ș.a.).

  5.3.4.În cazul în care constată că darea de seamă a subdiviziunii conține erori, informații neactualizate, încomplete, imprecise, DGERRP returnează subdiviziunii în cauză darea de seamă prezentată , cu expunerea  în scris a obiecțiilor înaintate și solicită acesteia prezentarea unei noi dări de seamă, întocmite în modul corespunzător, în maximum 15 zile calendaristice.

  5.3.5. În temeiul dărilor de seamă verificate , DGERRP întocmește actele de inventariere ale subdiviziunilor, ce constituie anexe la proiectul de decizie privind aprobarea actelor de inventariere a bunurile imobile (clădiri, construcții și încăperi izolate)  în gestiunea subdiviziunilor CMC , la situația datei de 1 ianuarie  a fiecărui an. Elaborarea proiectului de decizie se finalizează în termen de 30 zile de la data  întocmirii ultimului act de inventariere.

  5.3.6.Proiectul de decizie privind aprobarea actelor de inventariere a bunurile imobile (clădiri, construcții și încăperi izolate)  în gestiunea subdiviziunilor CMC , la situația datei de 1 ianuarie  a fiecărui an , incluzănd anexele sale (actele de inventariere), însoțit de nota informativă, de toate coordonările necesare , se prezintă pentru examinarea în comisiile consultative ale CMC.

  5.3.7. În baza deciziei CMC privind aprobarea actelor de inventariere a bunurile imobile (clădiri, construcții și încăperi izolate)  în gestiunea subdiviziunilor CMC , la situația datei de 1 ianuarie  a fiecărui an, DGERRP întocmește și actualizează Registrul patrimoniului municipal.

 

6. DISPOZIȚII   FINALE.

 

  6.1.Registrul patrimoniului municipal, întocmit în corespundere cu prezentul Regulament , se administrează de către DGERRP și reprezintă un activ nematerial din proprietatea publică mun. Chișinău. În temeiul acestui Registru , autoritățile administrației publice a municipiului Chișinău își fundamentează actele administrative cu caracter patrimonial.

 

 

 

 

 

    Secretar al consiliului raional                                Ludmila ȚURCANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire la inventarierea

clădirilor ,construcțiilor și încăperilor izolate ,

proprietate publică a Consiliului raional Cantemir

 

 

 

ACT  DE  INVENTARIERE

A  BUNURILOR  IMOBILE  PROPRIETATE  PUBLICĂ 

A  CONSILIULUI  RAIONAL  CANTEMIR

 

 

_______________________________________________________________________

            (denumirea subdiviziunii  ,cu excepția intreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ)

 

Nr.d/o

Denumirea imobilului

Adresa juridică

Nr. și data înregistrării bunului în registrul bunurilor imobile

Nr. de niveluri

Suprafața totală (mp)

Suprafața utilizată

(mp)

Suprafața transmisă în locuințe (mp)

Suprafața neutilizată

(mp)

Notă

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentanții  DGERRP :  __________________________________ 

                                                              (numele, prenumele, funcția, semnătura)  

 

                                          

                                                  __________________________________ 

                                                              (numele, prenumele, funcția, semnătura)  

 

Conducerea subdiviziunii CMC : _________________________________

                                                                                            (numele, prenumele, funcția, semnătura)

 

                                                         __________________________________ 

                                                              (numele, prenumele, funcția, semnătura)  

 

 

 

 

 

Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila ȚURCANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la inventarierea

clădirilor ,construcțiilor și încăperilor izolate ,

proprietate publică a Consiliului raional Cantemir

 

 

 

ACT  DE  INVENTARIERE

A  BUNURILOR  IMOBILE    CU  STATUTUL   LOCATIV PROPRIETATEA  PUBLICĂ 

A  CONSILIULUI  RAIONAL  CANTEMIR

 

Direcția generală locativ-comunală și amenajare 

Întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ ( ÎMGFL) nr._________

            

 

 

Nr.

d/o

Adresa juridică

Nr. și data înregistrării bunului în registrul bunurilor imobile

 

Nr.

de niveluri

Suprafața totală (mp)

Suprafața locativă (mp)

Suprafața nelocativă (mp)

Suprafețele nelocative (mp)

Notă

de uz comun

nepasibile de locațiune

date în locațiune

private

ocupate abiziv

libere (pasibile de locațiune

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristica detaliată a încăperilor

 

 

 

Reprezentanții  DGERRP :  __________________________________ 

                                                              (numele, prenumele, funcția, semnătura)  

 

                                          

                                                  __________________________________ 

                                                              (numele, prenumele, funcția, semnătura)  

 

Conducerea  ÎMGFL  : _________________________________

                                                                                            (numele, prenumele, funcția, semnătura)

 

                                                         __________________________________ 

                                                              (numele, prenumele, funcția, semnătura)  

 

 

 

 

 

Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila ȚURCANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3

la Regulamentul cu privire la inventarierea

clădirilor ,construcțiilor și încăperilor izolate ,

proprietate publică a Consiliului raional Cantemir

 

 

 

Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate publică

municipală la situația datei de 1 ianuarie __________

 

 

 

 

Nr.

d/o

Denumirea imobilului

Adresa juridică

 

Nr. și data înregistrării bunului în

registrul

bunurilor

imobile

 

Nr.

de niveluri

Suprafața

 totală (mp)

Suprafața

 utilizată (mp)

Suprafața transmisă în locațiune/

comodat (mp)

Suprafața neutilizată (mp

Suprafața

 înstrăinată

 sau

 transmisă

 (mp)

Suprafața

 terenului

 aferent (mp)

Costul reparației capitale efectuate (mii lei)

Valoarea inițială a imobilului (mii lei)

Valoarea contabilă a imobilului (mii lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conducătorul :  __________________________________  L.Ș.

                                                              (semnătura)  

 

                                          

 

Contabil-șef  : _________________________________ L.Ș.

                                                                                            ( semnătura)

 

                                                         

 

 

 

 

Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila ȚURCANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.4

la Regulamentul cu privire la inventarierea

clădirilor ,construcțiilor și încăperilor izolate ,

proprietate publică a Consiliului raional Cantemir

 

 

 

Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate a societăților  pe acțiuni în care Consiliul municipal Chișinău deține cote-părți, la situația datei de 1 ianuarie _________

 

 

 

 

Nr.

d/o

Denumirea imobilului

Adresa juridică

 

Nr. și data înregistrării bunului în

registrul

bunurilor

imobile

 

Nr.

de niveluri

Suprafața

 totală (mp)

Suprafața

 utilizată (mp)

Suprafața transmisă în locațiune/

comodat (mp)

Suprafața neutilizată (mp

Suprafața

 înstrăinată

 sau

 transmisă

 (mp)

Suprafața

 terenului

 aferent (mp)

Costul reparației capitale efectuate (mii lei)

Valoarea inițială a imobilului (mii lei)

Valoarea contabilă a imobilului (mii lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cota- parte deținută de către CMC (%)- ___________________

 

 

 Conducătorul :  __________________________________  L.Ș.

                                                              (semnătura)  

 

                                          

 

Contabil-șef  : _________________________________ L.Ș.

                                                                                            ( semnătura)

 

                                                        

 

 

 

 

Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila ȚURCANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.5

la Regulamentul cu privire la inventarierea

clădirilor ,construcțiilor și încăperilor izolate ,

proprietate publică a Consiliului raional Cantemir

 

 

 

Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate  publică  municipală

 la situația datei de 1 ianuarie ____________

 

 

Direcția generală locativ-comunală și amenajare 

Întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ  nr._________

            

 

 

 

Nr.

d/o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa juridică

 

Nr. și data înregistrării bunului în

registrul

bunurilor

imobile

 

Nr.

de nivelu

Suprafața

 totală (mp)

Suprafața

locativă  (mp)

Suprafața

nelocativă  (mp)

Suprafața

Terenului   (mp)

Costul reparației capitale efectuate (mii lei

Valoarea inițială a imobilului (mii lei

Valoarea contabilă a imobilului (mii

a apartamentelor privatizate

a apartamentelor neprivatizate

aferent

de uz comun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conducătorul :  __________________________________  L.Ș.

                                                              (semnătura)  

 

                                          

 

Contabil-șef  : _________________________________ L.Ș.

                                                                                            ( semnătura)

 

                                                        

 

 

 

 

Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila ȚURCANU

 

 

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.06/-XXVII                                                                                           din 24.09.2020

or. Cantemir

 

        Cu privire la examinarea cererii cet. FILIP  Petru 

despre  darea în locațiune a unui spațiu în incinta

Consiliului raional 

 

 

      În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006,  Codul civil al RM nr. 1107/2002(,republicat la 1 martie 2019) art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435/2006 privind descentralizarea administrativă, Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 272/2019,Legii nr.523/1999 cu privire la proprietatea  publică a unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV/2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice,  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.483/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate cererii, nr.de intrare  530/5-1 din 20.08.2020 , examinând avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

        01.Se ia act de nota despre cererea nr.de intrare  530/5-1 din 20.08.2020  cu privire la darea în locaţiune  temporară a unui spaţiu  ( se anexează).

      02.Se acceptă darea în locaţiune  prin negocieri directe,  din data de 01 septembrie 2020, pentru o perioadă de 1 (unu) ani a unui spaţiu de 48 m2 pentru desfăşurarea activităţii de reparație a aparatelor de uz casnicu, în incinta clădirii  Consiliului raional Cantemir situat pe adresa: or.Cantemir, str.Trandafirilor,2, ( subsol)  .

     03.Se aprobă conţinutul contractului de locaţiune, model, ( se anexează).

     04.Se împuterniceşte preşedintele raionului să încheie şi să  semneze contractul de locaţiune  cu  dl  FILIP Petru, în condiţiile Legii Bugetului  de stat pe anul 2020 .

      05. Decizia se aduce la cunoştinţa dlui FILIP Petru, actorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere , afișare pe stand, se publică pe pagina web a  consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale

     06.Informația despre executarea deciziei date se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Anatoli ICHIM,  în trimestrul  IV ,  anul 2020.

    07.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                         __________________

  

     Avizat:                                                                                                                                   

   Secretar al consiliului raional                                                      Ludmila ȚURCANU

 

   Elaborat: ____________________

 

 

   Prezentată la data de:

 __________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr.06/-XXVII din 24.09.2020

Notă informativă

Cu privire la examinarea cererii  cetățeanului Filip Petru

despre  darea în locaţiune   a unui spaţiu în incinta Consiliului raional

 

În temeiul  cererii număr de intrare 530/5-1 din 20.08.2020  cetățeanul Filip Petru, domiciliat or.Cantemir,str.Trandafirilor,5, ap.10, solicită acordarea unui spaţiu în incinta Consiliului raional (subsol) ,  48 m2 în locaţiune pentru a fi folosit pentru activitatea de reparație a apartelor de uz casnic

     Conform  Codului civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435/2006 privind descentralizarea administrativă a unităţilor administrativ-teritoriale, Legii bugetului de stat pe anul 2020   , art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121/2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice,   Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.483/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate,

reieşind din prevederile art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, în baza competenţelor sale , autoritatea publică reprezentativă şi deliberativă de nivelul II Cantemir, în temeiul evaluării spaţiului disponibil în incinta imobilului Consiliului raional Cantemir,  decide acordarea unui spaţiu de 48 m2              cet.FILIP Petru, începînd din data de 01.09.2020 .

Consiliul raional îl împuterniceşte pe preşedintele raionului să semneze contractul de locaţiune cucet.FILIP Petru.

La semnarea contractului de locaţiune, preşedintele raionului va luau în calcul şi propunerile comisiei de negocieri directe, care va negocia clauzele   Contractului  de locaţiune  în conformitate cu Legea Bugetului  de stat pe anul 2020 cu persoana interesată.

 

 

 

 

 

 

 

 Secretar al consiliului raional                                                Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Anexă

la decizia consiliului raional

nr.06/XXVII din 24.09.2020

 

CONTRACT DE LOCAŢIUNE  nr.  ______/20 ,,L”

    or.Cantemir                                                                                                                                       2020

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

   

   1.1. Consiliul raional Cantemir în persoana dlui Anatoli ICHIM, preşedintele raionului Cantemir în calitate de „locator” pe de o parte şi ____________________________________________ în persoana  dnei/lui ___________________________________________________________________,  numită în continuare „locatar” pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze:
                                                    II. OBIECTUL CONTRACTULUI

    2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie transmiterea în posesiune şi folosinţă temporară, cu plată a spaţiului cu suprafaţă totală de 48 m2 amplasat  în clădirea Consiliului raional din oraşul Cantemir, str. Trandafirilor 2 (subsol).

  2.2. Termenul Contractului de locaţiune se stabileşte de la  _____2020 -_____-2021. În cazul în care nici una dintre părţi nu solicită rezilierea prezentului contract, termenul se prelungeşte cu încă un an. Astfel procedîndu-se la sfîrşitul fiecărui an.

III. CUANTUMUL CHIRIEI ŞI  MODALITĂŢILE DE  PLATĂ

    3.1. Plata anuală pentru locaţiune se stabileşte în mărime de ______________________________calculată conform formulei

Pai=Tbx(1+k1+k2+k3)xk4xS, unde Pai = 192,4x(1+0,2+0,0+0,4)x( coeficientul  de piaţă K4) se stabileşte prin înţelegerea părţilor )x48m2

    3.2. Plata pentru locaţiune se achită lunar în cote egale pînă la data de 10 a următoarei luni şi constituie  ______________________________ lei/lună.

   3.3.Plata pentru serviciile comunale, energia electrică, telefon şi alte servicii se achită lunar în conformitate cu indicii contoarelor, notele de plată şi calculele organizaţiilor respective. Plăţile menţionate nu sînt incluse în cuantumul chiriei şi se achită separat în baza unui contract de presări servicii în termen de 5 zile din momentul prezentării conturilor respective de plată.

    3.4. În cazul neachitarii plăţilor în termenele stabilite de prezentul Contract se aplică penalităţi în mărime de 0,01% din suma plăţii neachitate pentru fiecare zi de întîrziere.

    3.5 Locatoul poate modifica cuantumul locaţiunii în cazul schimbării preţurilor, tarifelor conform normativelor de plată reglementate de Stat.

 

IV. DREPTURILE  ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 4.1. Locatorul se obligă să transmită Locatarului în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a Contractului de locaţiune bunurile închiriate, cu întocmirea actului de primire-predare, care este parte integrantă a Contractului.

4.2. Locatorul se obligă să efectueze reparaţiile necesare în tot timpul locaţiunii, dacă acestea nu au intervenit din cauza Locatarului.

4.3. Locatorul are dreptul să efectueze periodic controlul utilizării bunurilor transmise în locaţiune. În cazul depistării unor încălcări ale clauzelor prezentului Contract el poate obliga Locatarul să înlăture încălcările comise.

4.4. Locatarul se obligă:

4.4.1. să achite la timp chiria;

 4.4.2. să folosească bunurile închiriate, conform destinaţiei indicate în contract şi să le menţină într-o stare tehnică bună;

 4.4.3. să acopere cheltuielile curente de folosire şi întreţinere în stare normală a bunurilor închiriate;

 4.4.4. să efectueze din contul său reparaţiile curente ale bunurilor închiriate;

4.4.5. să nu subînchirieze bunul închiriat fără acordul scris al Locatorului şi al autorităţii împuternicite să le administreze;

4.4.6. să restituie Locatorului bunurile închiriate în termen de 5 zile de la data încetării efectelor contractului de locaţiune într-o stare bună, ţinîndu-se cont de uzura normativă, care s-a produs pe parcursul închirierii.

4.5. Locatarul are dreptul de proprietate asupra veniturilor obţinute şi produselor fabricate cu utilizarea bunurilor inchiriata.

 4.6. Locatarul are dreptul să efectueze reutilarea, reconstrucţia şi reparaţia capitală a bunurilor închiriate numai cu acordul scris al Locatorului. El poate cere restituirea cheltuielilor efectuate cu scopul îmbunătăţirii bunurilor închiriate în cazul în care prin acord Locatorul s-a obligat să le compenseze.

   4.7. Amestecul în activitatea economică a Locatarului nu se admite.

 

V. CONDIŢIILE DE MODIFICARE ŞI  REZILIERE A CONTRACTULUI

    5.1. Modificarea clauzelor Contractului de locaţiune, prelungirea sau rezilierea lui se efectuează cu acordul părţilor contractante.

5.2. Locatarul, care respectă obligaţiile stipulate în Contract, are prioritate în caz de prelungire a termenului Contractului de locaţiune, vizavi de terţele persoane.

5.3. Contractul de locaţiune poate fi reziliat la cererea părţilor în următoarele cazuri, cu un termen de preaviz de 15 zile.   

5.3.1. încălcarea  de către cealaltă parte a clauzelor prezentului Contract;

5.3.2. folosirea bunurilor închiriate de către Locatar în alte condiţii şi scopuri decît cele stipulate în prezentul Contract;

 5.3.3. subînchirierea bunurilor care constituie obiectul prezentului Contract fără acordul scris al Locatorului;

5.3.4. nerespectarea regulilor de exploatare a bunurilor închiriate, precum şi a celor sanitare şi antiincendiare;

5.3.5. efectuarea reconstrucţiilor şi reutilărilor bunurilor fără acordul scris al Locatorului;

5.3.6. amestecul Locatorului în activitatea economică a Locatarului;

5.3.7. încălcarea termenelor de transmitere a bunurilor Locatarului;
5.3.8. neachitarea chiriei în decursul a unei luni din ziua expirării termenului stabilit.

 

VI. DISPOZIŢII FINALE

    6.1. Contractul de locaţiune cu modificările acestuia sînt valabile numai după înregistrarea lui de către organul abilitat.

 6.2. Modificările şi completările în prezentul Contract vor fi efectuate cu acordul ambelor părţi.

6.3. În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale părţile poartă răspundere în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

6.4. Locatarul poartă răspundere patrimonială pentru deteriorarea bunurilor închiriate. 

6.5. Litigiile apărute la încheierea, executarea, modificarea clauzelor şi rezilierea Contractului se examinează de instanţa judecătorească competentă.

 6.6. Contractul este întocmit în 2 exemplare, fiecare avînd aceeaşi putere  juridică.

 

VII. RECHIZITELE BANCARE ŞI ADRESELE
JURIDICE ALE PĂRŢILOR

   

 

Locatorul                                                                                Locatarul

 

Consiliul raional Cantemir                                    

or. Cantemir, str.Trandafirilor,2                            

Cod fiscal: 1007601010275                                         

MIN FIN.Trezoreria de Stat                                  

C/B TREZMD2X , Cont T. 226625                            

 IBAN:MD29TRPDAP142320A11603AA               IBAN:

 

 

____________________Anatoli ICHIM                 _____________________ FILIP Petru

          L.Ş                                                                                  L.Ş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1

la contractul

nr. ___/20”L”  din  01.01.2020

 

ACT

de primire-predare

a încăperilor în incinta clădirii Consiliului Raional Cantemir 

amplasat pe adresa:

  or. Cantemir, str. Trandafirilor,2.

     

      În corespundere cu Contractul nr.___/20”L” din 01.01.2020, încheiat între Consiliul raionul Cantemir şi _________________________ , reprezentantul Prestatorului dl Anatoli ICHIM, Preşedintele raionului, a transmis, iar reprezentantul Beneficiarului,__________________________ ,a primit încăperile cu suprafaţa totală de 9 m.p., în incinta clădirii de pe str. Trandafirilor,2 , or. Cantemir, pentru amplasarea oficiului ___________________.

 

 

Actul este întocmit în două exemplare.

 

 

 

 

       “LOCATORUL”

“LOCATARUL”

 

Preşedintele raionului Cantemir

 

Anatoli ICHIM ______________

 

L.Ş.                                                            

 

 _____________________________

______________

                                                 

  L.Ş.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

la contractul

nr.___/20”L” din 01.01.2020

 

 

 

 

Calcului chiriei

Fişa de evaluare a încăperilor închiriate de

                                                          Agenţia pentru Supraveghere Tehnică

 

P = Tb (1 + K1 + K2 + K3) x K4 x S

 

Tb = 192,4

 

K1 = 0,45

 

K2 = 0,4

 

K3 = 0,4

 

K4 = 1

 

S = 9 m.p.

 

 

P = 192,4 x (1+0,45+0,4+0,4)x 1 x 9 = 3896,10  lei/an, fără TVA

 

Total: 324,67  lei/lunar,fără TVA

 

 

 

       “LOCATORUL”

“LOCATARUL”

 

Preşedintele raionului Cantemir

 

Anatoli ICHIM ______________

 

L.Ş.                                                             

_____________________

______________

    

L.Ş.                                            

 


 

 

 

 

Anexa nr.3

la contractul

nr.___/20”L”din 01.01.2020

 

 

 

Nr.d/o

Luna

Energia electrică

( lei)

Energia termică

( lei)

Apă şi canalizare

( lei)

Paza

( lei)

Autosalab

-rizare

( lei)

Alte servicii (ascensor)

( lei)

Total

( lei)

1

ianuarie

227,00

256,32

Apă-11,52

Canal.-7,92

20,00

30,00

66,00

618,76

2

februarie

227,00

256,32

Apă-11,52

Canal.-7,92

20,00

30,00

66,00

618,76

3

martie

227,00

256,32

Apă-11,52

Canal.-7,92

20,00

30,00

66,00

618,76

4

aprilie

227,00

-

Apă-11,52

Canal.-7,92

20,00

30,00

66,00

362,44

5

mai

227,00

-

Apă-11,52

Canal.-7,92

20,00

30,00

66,00

362,44

6

iunie

227,00

-

Apă-11,52

Canal.-7,92

20,00

30,00

66,00

362,44

7

iulie

227,00

-

Apă-11,52

Canal.-7,92

20,00

30,00

66,00

362,44

8

august

227,00

-

Apă-11,52

Canal.-7,92

20,00

30,00

66,00

362,44

9

septembrie

227,00

-

Apă-11,52

Canal.-7,92

20,00

30,00

66,00

362,44

10

octombrie

227,00

-

Apă-11,52

Canal.-7,92

20,00

30,00

66,00

362,44

11

noiembrie

227,00

256,32

Apă-11,52

Canal.-7,92

20,00

30,00

66,00

618,76

12

decembrie

227,00

256,32

Apă-11,52

Canal.-7,92

20,00

30,00

66,00

618,76

            Total  ( lei)

2724,00

1281,60

233,28

240,00

360,00

792,00

5630,88

 

 

 

 

 

       “LOCATORUL”

“LOCATARUL”

 

Preşedintele raionului Cantemir

 

Anatoli ICHIM ______________

 

L.Ş.                                                            

 

______________________________

______________                                                 

 L.Ş.

 

 Anexa nr

la decizia consiliului raional

 nr. 06/-XXVII din 24.09.2020

 

Planul de măsuri pentru protecția și asistența copiilor abuzați/agresați/abandonați pentru anii  2020-2021

 

Nr.

d/o

Denumirea activităților 

 

Perioada

 desfașurării

Responsabili

Modul de desfășurare

1

2

3

4

5

6

 

DIRECȚIA   GENERALĂ   ÎNVĂȚĂMÂNT

 

1.

Acumularea și generalizarea

 datelor

Analiza populației de copii în situații de risc din

instituțiile de învățământ primar și secundar general

din raion

 2020-2021

SAP

ofline,

online

2

Elaborarea

rapoartelor

de evaluare

Elaborarea raportelor de evaluare  și remiterea acestora instituțiilor de învățământ

2020-2021

SAP

ofline,

online

 

3

Asistare directă

Asistarea directă a copiilor din grupul de risc de către specialiștii SAP la solicitarea instituțiilor de învățământ

cu acordul părinților

2020-2021

SAP

ofline,

4

Asistare directă

Asistarea directă a copiilor agresați/abuzați/abandonați

de către specialiștii SAP la solicitarea părinților

2020-2021

SAP

ofline,

5

Elaborarea și implementarea

programelor

Elaborarea și implementarea Programelor de prevenire

 a denomenului delicvent în rândurile copiilor din IP Gimnaziul GR.Vieru Coștangalia și IP Gimnaziul  Plopi

2020-2021

SAP

ofline,

online

6

Acordarea

asistenței

Acordarea asistenței părinților, cadrelor didactice,

copiilor și adolescenților aflați în diferite situații de risc.

martie-iunie

2020

SAP

ofline,

online

7

Webinar cu cadrele didactice de sprijin

Organizarea și desfășurarea activităților educaționale cu copii cu CES și în situații de risc la distanță

martie-iunie

2020

SAP

online

8.

Webinar cu părinții, adolescenții și

președinții CMI

Aplicarea diverselor metode educaționale în cazul

copiilor cu comportamente distructive și informați care

sunt cauzele comportamentelor distructive, măsurile de combatere și asigurare a confortului fizic și emotional al tuturor copiilor

 

SAP

online

9

Crearea grupurilor

de lucru

Crearea la nivelul comunităților Coștangalia, Tartaul , Vișniovca grupe de volintari adolescenți și tineri , care

 au lucrat la distanță pe perioada carantină cu cele mai vulnerabile familii, inclusiv copii/adolescenți, pentru a preveni vagobondajul , părăsirea domiciliului,

 respectarea regulilor de igienă și Securitate personală

și infectarea cu virusul COVID-19.

martie-iunie

2020

SAP în parteneriat cu Federația Familiilor

pentru Unificare și

Pace în Lume, APL Coștangalia, Tartaul, Vișniovca

ofline,

online

10

Webinar cu

diriginții claselor

 primare

Identificarea , evaluarea inițială și raportarea cazurilor suspecte de abuz față de copii în perioada de pandemie. Acțiuni de protecție a copiilor și victemelor violenței în familie recomandate în perioada  de pandemie.

octombrie 2020

SAP

ofline,

11

Seminar cu

diriginții claselor  gimnaziale

Tipurile de abuz și indicatorii specifici anumitor vârste.

octombrie 2020

SAP

online

12

Webinar pentru

părinți și

 adolescenți

Impactul abuzului fizic, ermoțional, sexual asupra

copiilor. Reguli de urmat.

noiembrie 2020

SAP

online

13

Ședința comună cu  membrii comisiei

raionale pentru Pretecția Copilului aflat în dificultate,

reprezentanții

DASPF IRP, CMF

Mecanismul intersectorial de cooperare cu referire la protecția copiluluii de  orice formă de abuz ,

exploatare și traffic.

decembrie 2020

SAP

online

14

Webinar cu

 directorii adjuncți

 pentru educație ,

IRP, asistenții

sociali comunitari

Evaluarea inițială a cazurilor suspecte de abuz.

 Specificul evaluării la distanță (on-line sau telefonic). Responsabilitățile actorilor educaționali implicați.

Ianuarie 2021

SAP

online

15

Program de reziliență față de abuz și exploatare 

sexuală.

Implementarea Programului de reziliență față de abuz

și exploatarea sexuală  “12 PLUS” ( IP Gimnaziul

 Lărguța ,IP Gimnaziul Sadîc.

martie-mai

2021

SAP

ofline,

online

 

INSPECTORATUL   DE   POLIȚIE   CANTEMIR

 

1

Studiu și analiza

 situației  operative

din teritoriul

deservit

Efectuarea analizei zilnic, asituației operative  din

 teritoriul deservit, cu identificarea factorilor de risc

care prezintă pericol pentru viața și sănătatea copiilor

 ce pot determina  victimizarea lor

-          analiza efectuată;

-          tendințele fenomenului infracțional și

contravențional (genuri de infracțiuni și contravenții comise) identificate;

-          cause și condiții identificate (perioada

 cine sunt victimele, care a fost

obiectul atentării, etc.)

Către data de 30 a fiecărei luni

Ofițer superior al SIC

al SSP al IP Cantemir

 

2

Organizarea activităților

de consolidare a parteneriatului cu

actorii din

comunitate

(consilier de probațiune,

asistent social comunitar, reprezentanții instituțiilor de învățământ ,

psihologi și altor reprezentanți din cadrul instituțiilor publice cu atribuții

 în domeniul

 protecției copilului) și comunitatea

1.Desfășurarea ședințelor operative de lucru cu actorii

 de comunitate cu planificarea volumului de lucru pentruperioada următoare.

 

 

2. Desfășurarea  sesiunilor de informare a  populației referitor la  pericolului  lasării fără supraveghere a

copiilor, intru prevenirea savirșirii în privința acestora a infracțiunilor , accidentelor rutiere, cazurilor de încendii, electrocutari,, căderi de la înalțime , cu solicitarea

sporirii vigilenței , precum și împlicării active a

societății întru prevenirea și  combaterea fenomenelor  negative cu implicarea copiilor;

informarea și sensibilizarea destinateă  copiilor și

 părinților cu privire la riscurile și consecințele implicării în  activități ilegale, de  neglijare a copiilor etc.

Către data de 30 a fiecărei luni

 

 

 

Către data de 30 a fiecărei luni

 Șefi de Sector al SSP

 al IP Cantemir ,

Ofițer superior al SIC

al SSP al IP Cantemir

 

Șefi de Sector al SSP

 al IP Cantemir ,

Ofițer superior  de sector/subofițereri superiori de  sector  al SSP al IP Cantemir

Ofițer superior al SIC

 al SSP al IP Cantemir

 

 

3

Organizarea

vizitelor la

domiciliul

familiilor dificile în

comun cu

 autoritățile tutelare

locale, în scopul monitorizării

situației copilului și

familiei acestuia

 1.Desfășararea în comun cu autoritățile tutelare locale, angajații DASPF , vizitelor la domiciliul a familiilor numeroase și familiilor dificile în scopul monitorizării situației copilului și familiei

Către data de 30 a fiecărei luni

Ofițer superior al SIC

 al SSP al IP Cantemir

Șefi de Sector al SSP

 al IP Cantemir ,

 

 

4

Participarea în

cadrul activităților

 echipelor

 multidisciplinare

Monitorizarea copiilor aflați în situație de risc, copiilor predispuși de comiterea contravențiilor/infracțiunil or și

 a părinților care nu își îndeplinesc obligațiile de educare, instruire și /sau întreținere a copilului

Către data de 30 a fiecărei luni

Ofițer superior al SIC

al SSP al IP Cantemir

Șefi de Sector al SSP

 al IP Cantemir ,

Ofițer superior de

sector; Ofițer superior

 

5.

Organizarea vizitelor în comun cu autoritățile

 tutelare locale  la domisiliul familiilor , a căror copii sunt în

 vizorul poliției și se

află la evidență

Desfășurarea în comun cu autoritățile tutelare locale, angajații DASPF vizitelor la domiciliul a familiilor a

 căror copii sunt în vizorul poliției în scopul

monitorizării modului de viață a acestora

 

Ofițer superior al SIC

al SSP al IP Cantemir

Șefi de Sector al SSP

 al IP Cantemir ,

Ofițer superior de

 sector; Ofițer superior

 

 

6

Evaluarea

rezultatelor

obținute și măsurile desfășurate

1.Sistematizarea și generalizarea informațiilor referitor

 la rezultatele desfășurării măsurilor de prevenire și

combatere a fenomenului infracțional

2.Elaborarea și prezentarea notei informative ample

privind rezultatele operațiunii cu elucidarea neajunsurilor în activitate și înaintarea propunerilor de soluționare.

Către data de 30 a fiecărei luni

 

31 august 2020

Șef SSP al IP Cantemir

Ofiției superior al SIC

al SSP al IP Cantemir

Șef SSP al IP Cantemir

Ofiției superior al SIC

 al SSP al IP Cantemir

 

 

DIRECȚIA  ASISTENȚĂ  SOCIALA  ȘI  PROTECȚIE  A  FAMILIEI

 

1

 

Desimirarea informației și pledoriei despre SSPT pentru adolescenți extreme de vulnerabili ( în locuri  de

 agreement de învățământ etc).

permanent

Colaboratorii CSPT

 Medici de familie Pedagogi

Inspectoratul de Poliție C

 

2

 

Participarea la ședințele EMD pentru soluționarea problemelor medico-sociale a adolescenților din raiona. Sesizarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și trafic a adolescenților și tinerilor din raion.

permanent

Colaboratorii CSPT

 Medici de familie

Asistenți sociali

Inspectoratul de Poliție C

 

3

 

Referirea către sistemul  de sănătate a copiilor și adolescenților extrem de vulnerabili, a tinerilor din

grupele social defavorizate și cu compartament riscant

în dependență de problema indentificată

permanent

Asistenți sociali

 

 

4

 

Evidența și monitorizarea copiilor, adolescenților

 rămași fără supravegherea părinților.

permanent

Asistenți sociali

Medicii de familie cu

 echipa lui

 

5

 

Instruirea în cadrul Ședințelor de Învățare  Colaborativă

a asistențelor sociali  din raionul Cantemir în sănătatea adolescenților și promovarea modului sănătos din viață

trimestrial

Colaboratorii CSPT

DASPF

 

6

 

Managementul de caz în familiile cu minori aflați în

situație de risc

permanent

Asistenți sociali

 

 

7

 

Raportarea trimestruală a cazurilor sesizate (primește

 sau transmise altor servicii/) în baza actelor normative

 în vigoare.

permanent

Asistenți sociali

Medicii de familie

 

 

    Vicepreședinte al raionului                                                                                                         Iurie MIHAESCU

  

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin