Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Proiect decizie DAERF, pru sedinta CR din 24.09.20

Proiect decizie DAERF, pru sedinta CR din 24.09.20 imprimare

14.09.2020      

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.05/  -XXVII                                                                                                          din 24.09.2020

or. Cantemir

      

 Cu privire la executarea deciziilor Consiliului raional

nr. 04/-XXVII  din 25.06.2020și nr.05/01-XXVII   

din   18.08.2020 și măsurile întreprinse de către

Direcția agricultură,economie și relații funciare

pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale

 în sectorul agricol pentru anul 2020    

 

În temeiul art. 43 alin. (1) lit (s), art 46 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte,  Consiliul Raional Cantemir                                                                    

 

D E C I D E:

01.  Se ia act de nota informativă prezentată de Direcția agricultură, economie și relații funciare privind executarea deciziilor Consiliului raional nr. 04/-XXVII  din 25.06.2020și nr.05/01XXVII   din   18.08.2020 și măsurile întreprinse de către Direcția agricultură,economie și relații funciare pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale în sectorul agricol pentru anul 2020:

 

02.  Specialiștii Direcției agricultură, economie și relații funciare vor acorda suport practic în perfectarea dosarelor de solicitare a compensației împreună cu  documentele în original pentru care sunt atașate copiile la dosar, pentru depunerea la AIPA de către solicitant.

 

03.  Direcția agricultură, economie și relații funciare va monitoriza și va oferi suportul necesar în timpul campaniei de însemînțare a culturilor de toamnă ce ține de materialul semincer și alte imputuri.

 

04.  Se  atenționează  primăriile care nu au prezentat actele de constatare a gradului de afectare a culturilor agricole, urmare a calamităților natiurale înregistrate care au prezentat actele de constatare după expirarea termenilor prescriși.

 

05.  Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale.

 

06.  Executarea deciziei se pune în sarcina dlui Emil PUPĂZAN, vicepreședinte al raionului.

 

07.  Controlul  executării prezentei decizii se pune în sarcina, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și protecția mediului, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

 

Preşedintele şedinţei                                                     ________________________                                                         
         

    Avizat: 
Secretar al consiliului raional                                                    Ludmila ŢURCANU

Elaborat: Șef DAERF Cantemir      _____________________  Larisa VÎLCU   

                          

   

 

 

 Anexă

la deciziile consiliului  raional 

nr. 04/-XXVII  din 25.06.2020

05/01-XXVII   din   18.08.2020

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la executarea deciziilor Consiliului raional nr. 04/-XXVII  din 25.06.2020

și nr.05/01-XXVII   din   18.08.2020 și măsurile întreprinse de către Direcția agricultură,economie și relații funciare pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale în sectorul agricol pentru anul 2020 în raionul CANTEMIR

 

         Consecinţele secetei au fost  determinate atît de gradul intensităţii, duratei, cît şi de suprafaţa afectată. Calculele au fost efectuate pentru fiecare cultură în parte. Regimul termic înalt şi insuficienţa de precipitaţii în lunile mai-iulie au creat condiţii nefavorabile pentru culturile de toamnă în perioada formării şi umplerii boabelor (înflorirea-coacerea în lapte), creşterea, dezvoltarea şi formarea recoltei la culturile prăşitoare, legumicole şi pomii fructiferi.

       Recolta medie a grîului de toamnă pe raion în anul 2020 a constituit 1,73 t/ha, fiind de 2 ori mai scăzută faţă de mărimea medie a roadei  prognozate şi mai scăzută cu 1.8 t/ha/ha decît roada  medie pentru ultimii 3 ani(3.55 t/ha), orz – 2.09 t/ha, față de media de 3,11 t/ha, cea ce constituie 67 %, rapiță – 1,14 t/ha față de 1,92 t/ha sau 59,3 %.     

    În legătură cu faptul că anul curent agricultura a avut de suferit în parametri maximi, care a avut ca rezultat final compromiterea roadei la culturile agricole anuale și perene și a executării deciziilor Consiliului raional, Drecția agricultură, economie și relații funciare a întreprins următoarele acțiuni:

 

01.  Direcția agricultură, economie și relații funciare, la solicitarea Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 24-07/1973 din 13.05.2020, a expidiat administrației publice locale  de nivelul I, Regulamentul cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, aprobat prin HG nr. 1076/2010, inclusive a îndrumarului metodic cu privire la evaluarea gradului de afectare a culturilor agricole urmare a calamităţilor naturale,   în vederea constatării obiective a suprafețelor afectate și a gradului de afectare.

 

02.  Direcția agricultură, economie și relații funciare a prezentat Informația privind rezultatele examinării și evaluării suprafețelor afectate, gradului de afectare și pierderilor pentru prima grupă de cereale, urmare a calamităților natiurale înregistrat adresa  Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

03.  Direcția agricultură, economie și relații funciare a petrecut pe data de 13 august 2020 dezbateri și pe data de 17 august 2020 consultări publice cu agenții economici și APL de nivelul întîi pentru a identifica măsurile posibile de diminuare a consecințelor secetei.

 

04.  Direcția agricultură, economie și relații funciare la Ședința Coniliului raional din18.08.2020 a prezentat Informația  Cu privire la consecințele calamităților naturale în sectorul agricol pentru anul 2020.

 

05.  La data de 20 august 2020 a  fost expediată în adresa  Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Demers cu Nr 209 cu un șir de propuneri, aprobate de Consiliul raional, care au ținut de diminuarea consecințelor secetei severe prelungite;

a.       scutirea  producătorilor agricoli, inclusiv a persoanelor fizice  deținători de teren agricol nu mai puțin de 0,5 ha  afectați de secetă, de plata impozitelor, taxelor și plăților în Fondul social;

b.      instituirea  stării de urgență în agricultură;

c.       revizuirea mecanismul de asigurare în agricultură, motivul fiind  condițiile  și mecanismul imperfect de asigurare ;

d.       examinarea solicitării producătorilor agricoli privind elaborarea unei liste suplimentare de beneficiari de compensații ca rezultat 1) al înrăutățirii stării culturilor de prima grupă după termenul de prezentare a informației, care la moment aveau o situație mai bună, și 2) neprezentarea actelor de constatare de către unele primării în termenii stabiliți;

e.        subvenționarea ori identificarea unor modalități de creditare avantajoase producătorilor agricoli în vederea aprovizionării cu semințe, fertilizanți și lubrifianți pentru semănatul de toamnă;

f.       trecerea în cont a taxei pe valoare adăugată a producătorilor agricoli, care săfie utilizată la achitarea altor impozite, plăți și taxe, inclusiv a datoriilor față de terțe părți;   

g.        reexaminarea Regulamentului privind modul de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor secetei și grindinei asupra recoltei anului 2020 în temeiul  consultărilor producătorilor agricoli.

 

06.  Ca urmare a propunerilor parvenite de la producătorii agricoli și alte instituții guvernamentale și nonguvernamentale au fost efectuate  următoarele măsuri:

07.  La data de 02.09.2020 a fost expedită Scrisoare de solicitare cu Nr. 220  care include  lista suplimentară a 16 agenți economici, care au prezentat actele de constatare după expirarea termenilor prescriși, cu suprafață totală de 1410,51 ha, iclusiv:

1.      Grîu            - 527,0 ha

2.      Orz             - 150,0 ha

3.      Rapiță         - 245,0 ha

4.      Mazăre         - 464,0 ha

5.      Cartof          -7,0 ha

6.      Viță de vie  -15,98 ha.

7.      Prun             -1,53 ha. 

       

08.  La data de 07.09.2020 a fost expedită Scrisoare de solicitare cu Nr. 225  care include  lista suplimentară a 4 agenți economici, care au prezentat actele de constatare după expirarea termenilor prescriși, cu suprafață totală de 272 ha, iclusiv:

1.      Grîu            - 142,0 ha

2.      Orz             - 130,0 ha.

 

09.  La data de 11.09.2020 a fost expedită Scrisoare de solicitare cu Nr 229  care include  lista suplimentară a 10 agenți economici, care au prezentat actele de constatare după expirarea termenilor prescriși, cu suprafață totală de 377 ha, iclusiv:

1.      Grîu            - 322,0 ha

2.      Orz             - 31,0 ha

3.      Mazăre       - 24,0 ha.

 

10.  Se  acordă suport practic în perfectarea dosarelor de solicitarea compensației împreună cu  documentele în original pentru care sunt atașate copiile la dosar, pentru depunerea la AIPA de către solicitant.

 

11.  Sa estimat  cantititatea  de semințe necesară pentru semănatul de toamnă în anul 2020 și diin datele deținute la moment, agenții economici nu sau adresat în privința suportului informațional privind asigurarea cu semințe.

 

12.  Direcția agricultură, economie și relații funciare, la solicitarea Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 24-08/88/3504 din 10 august 2020, a efectat monitorizarea  stării culturilor de grupa a doua și au fost estimate  și constatate  următoarele rezultate după  cum urmează în tabela de mai jos:

Nr/do

Denumirea culturii

Suprafata însămînțată,             ha

Suprafața                 afectată,                        ha

Recolta                  compromisă,               tone

Prejudiciul cauzat (cheltuieli înregistrate pînă la calamitate),                  lei

Valoarea                   estimativă a           producției                  compromise,                          lei

 
 
 

1

Porumb

12100,6079

11687,9079

55545,9751

86016578,00

128112266,21

 

2

Floarea soarelui

7735,8976

7066,0976

12739,5623

48445404,00

67652793,37

 

3

Facole

28,0700

28,0700

47,56

173481,00

645143,00

 

4

Lucernă

1,0800

1,0800

3,24

3300,00

4884,00

 

5

Măr

27,6000

27,6000

79,6

248880,00

84352,00

 

6

Prun

181,7500

181,7500

681,0490

3652260,00

3806450,00

 

7

Viță de vie

305,4600

305,4600

2368

7840000,00

8287570,00

 

8

Nuc

5,0000

5,0000

8,0

40000,00

160000,00

 

9

Cătină albă

9,0000

9,0000

44,1

45000,00

1367100,00

 

TOTAL

20394,4655

19311,9655

71517,0824

146464903,00

210120558,58

 

 

 

Șef direcţia agricultură,

economie şi relaţii funciare                                                               Larisa VÎLCUPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin