Prima / Consiliul Raional / Decizii  /  Decizii, sedinta din 24.03.2016

Decizii, sedinta din 24.03.2016 imprimare

12.04.2016      

D E C I Z I E

nr.  02/18-XXVI                                                                                                       din 24.03.2016                                                                                      

or. Cantemir

 

               Despre mersul executării deciziei nr.05/09-XXV

din 28.05.2015 “Cu privire la constituirea serviciului social

Asistență Personală pe lîngă direcția asistență socială și

protecție a familiei”

 

                  În temeiul art. 43 (1) litera „q” din Legea privind Administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în temeiul art 4,7,8,10 din „Legea asistenței sociale” nr. 547 din 25.10.2003, Legii nr. 60 din 30.03.2012 „Privind incluziunea socială a apersoanelor cu dizabilități”Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Serviciului social „Asistenţă Personală”, decizia Consiliului raional nr.05/09-XXV din 28.05.2015 Cu privire la consituirea serviciului social Asistență Personală” pe lîngă direcția asistență socială și protecție a familiei , decizia Consiliului raional nr. 05/24-XXV din 26.09.2013  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a Serviciului social „Asistenţă Personală”, examinînd nota informativă despre mersul executării deciziei nr.05/09-XXV din 28.05.2015”Cu privire la constituirea serviciului social Asistență Personală pe lîngă direcția asistență socială și protecțiea familiei”, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,activităţi social-culturale şi turism ,Consiliul raional

                                                                                 Decide:

 

    01.Se ia act de nota informativă despre mersul executării deciziei nr.05/09-XXV din 28.05.2015 “Cu privire la constituirea serviciului social Asistență Personală pe lîngă direcția asistență socială și protecțiea familiei” (se anexează).

   02.Monitorizarea derulării, executării deciziei nr.05/09-XXV din 28.05.2015 “Cu privire la constituirea serviciului social Asistență Personală pe lîngă direcția asistență socială și protecțiea familiei”se pune în sarcina domnului Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

   03.Informația despre mersul executării deciziei nr.05/09-XXV din 28.05.2015 “Cu privire la constituirea serviciului social Asistență Personală pe lîngă direcția asistență socială și protecțiea familiei” va fi prezentată Consiliului raional în trimestru I anul 2017.

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate și publicului în termen de 10 zile .

    05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de   specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme      sociale:învăţămînt,cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,activităţi social-culturale şi turism.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                         Vladimir Moldovanu

 

     Contrasemnată:            

Secretar al  consiliului raional                                       Ludmila Țurcanu

             

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                    Anexa nr.01

                                                                                                                                      la decizia consiliului raional

                                                                                                                                     nr.02/18-XXVI  din 24.03.2016

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/10 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

     Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei

de privatizare a  fondului de  locuinţe nr.01 din

 10.03.2016

 

 

   În temeiul art.43 , alineatul (1) , litera e) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.01 din 10.03.2016  (vezi anexa) ,  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii , Consiliul Raional  

 

D E C I D E :

 

 01.Se aprobă hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de  locuinţe nr.01  din  10.03.2016   privind privatizarea locuinţelor în raionul Cantemir, următorilor cetăţeni :

 01.Popa Elena, or.Cantemir ,str.Iu.Gagarin,nr.11,cam.69,70;

 02. Graur Cristina,or.Cantemir, str.Iu.Gagarin,nr.11,cam.59 „A”,60;

 03.Carp Cristina, or.Cantemir, str.Iu.Gagarin,nr.11,cam.63/64;

 04.Bucur Olga, or.Cantemir, str.Iu.Gagarin,nr.11,cam.42/43;

 05. Caspirovscaia Vera,  or.Cantemir, str.Iu.Gagarin,nr.11,cam.5/6;

 06.Berdeu Eugenia, or.Cantemir, str.Iu.Gagarin,nr.11,cam.19;

 07. Manaf Daria, or.Cantemir, str.Iu.Gagarin,nr.11,cam.17;

 08.Banicov Igor,or.Cantemir,str.Basarabia,nr.2,cam.73;                                                  

 09.Ceceli Constantinor,or.Cantemir,str.Ştefan Vodă,nr.15,cam.52;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 10.Oloinic Lucheria,or.Cantemir,str.Ştefan Vodă.nr.15,cam.70;

    02.Specialistul principal în aparatul preşedintelui raionului va perfecta actele corespunzătoare şi le va înmîna persoanelor sus nominalizate.

   03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen  de 10 zile.

   04.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                          Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

 Secretar al  consiliului  raional                                          Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/13 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

          Cu privire la crearea comisiei raionale

pentru combaterea traficului de fiinţe umane

şi aprobarea Regulamentului de activitate al

acesteia

 

         În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , Legii privind  prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane  nr. 241-XV din 20.10.2005, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.234 din 29.02.2008 “privind aprobarea Regulamentului-cadrul al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane”, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte , Consiliul Raional

                                                                                   D e c i d e :

  01.Se constituie comisia raională de combatere  a traficului de fiinţe umane în număr de 15 persoane , după cum urmează :

01.Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului, preşedintele comisiei;

02.Mihail Tretiacov, şef al ,Inspectoratului de Poliţie Cantemir,vicepreşedinte al comisiei;

03. Popa Grigore, specialist principal, direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei, secretar al comisiei;

Membrii comisiei:

04.Munteanu Viorica, şef, direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei, secretar al comisiei;

 05.Adrian Procoavă, procurorul raionului;

06.IurieMihăescu, şef, IMSP Spitalul Raional Cantemir;

07. Doina Andrei, şef IMSP Centrul de Sănătate Cantemir;

08.Lilia Cebotaru, şef, direcţia  învăţămînt;

09. Elena Baba, şef , Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

10. Gandrabur Petru, vicepreşedintele asociaţiei primarilor;

11.Eugeniu Todos,ofiţer de informaţii, Serviciul Informaţii şi Securitate;

12.Antoniu Anatol, şef Biroul de Evidenţă şi Documentare a Populaţiei;

13. Munteanu Dumitru, inspector, Inspectoratul de Muncă Cahul;

14. Aliona Butuc, şef Oficiul Stării Civile Cantemir;

15.Malcov Vitalie, şef, Pichetul din s.Stoianovca, reprezentantul Poliţiei de Frontieră al Republicii Moldova.

     02. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile deţinute,

   atribuţiile lor în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou- desemnate în

   funcţiile respective, fără a fi modificată componenţa Comisiei prin decizia Consiliului

   raional.

  03.Se aprobă regulamentul de activitate al Comisiei raionale pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane conform anexei.

  04.Comisia nominalizată va elaborarea planul raional de activitate de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane şi îl  va prezenta Comitetului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Traficului de Fiinţe Umane.

   05.Autorităţile administraţiei publice locale vor pune la dispoziţia comisiei raionale localuri pentru desfăşurarea şedinţelor şi altor activităţi. 

   06.Cheltuielile aferente activităţii comisiei se vor efectua în limita alocaţiilor prevăzute anual în bugetul raionului. 

    07.Domnul Butuc Sergiu, vicepreşedintele raionului va prezenta devizul de cheltuieli pentru activităţile planificate şi justificarea cheltielilor la elaborarea prognozei bugetului  pentru anul următor.

   08.Se abrogă decizia nr.02/24-XXVI din 24.09.2015 „Cu privire la comisia raională pentru combaterea traficului de fiinţe umane”.

   09.Decizia în cauză se aduce  la cunoştinţa persoanelor nominalizate, altor   factori interesaţi   şi publicului în termen de 10 zile.

   10.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                       Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

or. Cantemir

nr.02/ 15-XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

      Despre    mesrul  executării  deciziei  nr. 04/43-XXV 

din  27.06.2013 „Cu privire la Programul Raional  privind

 controlul  tutunului   pentru  anii  2012-2016”

 

În temeiul  art. 43(2) din  Legea privind  administraţia  publică locală  nr.436 –XVI din  28.12.2006, Legii nr.278-XVI din  14.12.2007 cu privire la  tutun  şi la articolele  din tutun, Legii  nr.10-XVI din  03.02.2009  privind supraveghrerea  de stat  a sănătăţii  publice, Hotărîrii  Guvernului  Republicii Moldova  nr.100 din  16.02.2012 cu  privire la aprobarea  Programului Naţional  privind  controlul  tutunului pentru anii  2013-2016, examenînd  proiectul  Programului raional  privind  controlul  tutunului   pentru anii  2013-2016 şi a Programului   de acţiuni  privind  implimentarea  acestuia, prezentat  de  Centrul de Sănătate  Publică Raional Cantemir, avizele  comisiei  consultative  de specialitate  probleme sociale: învăţămînt, cultură , protecţie  socială, sănătate  publică,  muncă, activităţi  social –culturale  şi turism, comisiei  consultative  de  specialitate  drept,  disciplină  şi culte , Consiliul Raional

DECIDE:

     01.Se  ia  act  de  notă informativă  despre  mesrul  executării  deciziei  nr. 04/43-XXV  din  27.06.2013,  despre  Programul Raional  privind  controlul  tutunului   pentru anii  2013-2016 prezentată  de  dl  Dumitru Vrabie, medic şef sanitar de stat al raionului Cantemir.

    02.Se  pune  în sarcina  Consiliului Teritorial  Coordonator  în domeniul  controlului tutunului  coordonarea  tuturor  proceselor  necesare  pentru  organizarea  eficientă  a acţiunilor   în direcţia vizată  şi combaterea efectelor  negative  ale consumului  de  tutun  asupra sănătăţii populaţiei;

Instituţiile Medico-Sanitare Publice din raion  Spitalul Raional Cantemir,  dl  Iurie Mihaescu;  Centrul de Sănătate  Cantemir ,dl  Andrei Doina;  Centrul de Sănătate  Ciobalaccia , dna  Corober Ecaterina; Centrul de Sănătate Baimaclia,  dna Elena Olteanu;  Centrul de Sănătate   Goteşti  dl Mihai Crabeţchii; Centrul de Sănătate  Cociulia ,  dna  Maia Putregai) :

   Vor  organiza implimentarea  etapei  II pentru  perioda  2014-2016 ce se  va axa  pe acţiunile  în scopul  reducerii  consumului  de  tutun   printre  toate  grupurile  de  populaţie,

   reducerea  morbidităţii  şi mortalităţii   cauzate  de  fumat;

   ameliorarea  accesului   la serviciile de  renunţare  şi crearea  limitelor  firbinţi de  întrerupere  a fumatului;

    reducerea  expunerii  la fumul de  tutun  şi impunerea  mediului  fără fumat pentru  a proteja şi a ameliora sănătatea populaţiei;

    reducerea mortalităţii  prin cancer (orofaringeal, esofagului,  plămînilor, laringeal,  pancreatic );

    reducerea  mortalităţii  premature  prin  boli  cardiovasculare   ( boli ischemice ale  inimii, atac cerebral);

   reducrerea morbidităţii  prin maladii  pulmonare  (astm  bronşic,  boala  pulmonală  cronică  obstructivă).

   03.Oferirea  serviciilor  de consultare  şi asistenţă  persoanelor   fumătoare de către  50% din Centrele de Sănătate  din teritoriu.

   04. Decizia  în cauza   se aduce  la  cunoştinţă Centrului de Sănătate  Publică Raional  Cantemir, altor factori  interesaţi  şi  publicului  în termen  de  10 zile.

    05.Despre realizarea  Programului  şi planului   de acţiuni  respective  Consiliul Raional   va  fi informat  anual  în trimestru  I pe  parcursul anilor  2014-2017 de  către Centrul de Sănătate  Publică Raional Cantemir.

     06.Monitorizarea  şi controlul  executării deciziei  în cauză  se  pune  în sarcina   comisiei  consultative   de specialitate probleme  sociale:  , învăţămînt, cultură, protecţiei socială, sănătate publică, muncă, activităţi sociale culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate  drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                                 Vladimir Moldovanu

     Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                                  Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

or. Cantemir

nr.02/17 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

        Despre  mersul executării deciziei nr.05/27-XXV

din 28.06.2012 „Cu privire la Programul Raional de

combatere a Hepatitelor virale B, C şi D pentru anii

 2012 – 2016”

 

În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală  nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legii nr.10- XVI din 03.02.2009 „Privind Supravegherea de Stat a Sănătăţii Publice” Hotărîrii Guvernului  Republicii Moldova Nr.90 din 13.02.2012 „ Privind aproabrea Programului Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2012-2016”,  examinînd nota despre  mersul  executării  deciziei  nr.05/27-XXV din 28.06.2012 „Cu privire la Programul  raional  de combatere  a hepatitelor  virale B, C şi D pentru anii  2012-2016”    şi a planului de acţiuni privind implimentarea acestuia prezentat de Centrul de  Sănătate Publică din raionul Cantemir, avizile comisiei consultative de specialitate, probleme sociale, învăţămînt şi cultură, protecţie specială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate, drept, disciplină şi culte, Consiliul raional

 

                                                    DECIDE:

      01.Se ia act de notă informativă prezentată de dl Dumitru Vrabie , medic  şef Sanitar  de stat al raionului Cantemir   despre mersul realizării Programului Raional de combatere a Hepatitelor virale B, C şi D în anii 2012-2016, aprobat prin decizia Consiliului Raional nr. 02/58 -XXV din 21.03.2013.

     02.Conducătorii Centrului de  Sănătate Publică din raionul Cantemir, IMSP  Centrului de Sănătate  şi Spitalului Raional Cantemir vor  :

             -  organiza vaccinarea contra hepatitei virale B a persoanelor din grupele de risc major de infectare  cu acoperirea vaccinală a celor puţin 95%;

             -  administra , conform indicaţiilor medicale, a imunoglobinei specifice anti HVB, în primele 12 ore după naştere copiilor de la mame AgNBs pozitive, în limitele resurselor financiare ale IMSP din mijloacele fondurilor de la CNAM aprobate pentru anul respectiv;

            -  supraveghea epidemiologic  şi medical , examinarea de laborator a contacţiilor din focare de hepatita virală acută şi cronică ciroza hepatica virală şi cancer hepatic primar;

             -  depista   bolnavilor  cu hepatite virale acute şi cronice, ciroze  hepatice virale şi cancer hepatic primar atingînd indicatorii  de monitorizare sub nivelul de 100% a bolnavilor depistaţi şi trataţi reişind din cei planificaţi;

            - asigurara  personalul  medical din IMSP inclusiv private cu cele trei seturi de echipament medical conform domeniului activităţii profesionale (halate, ochelări, măşti, mănuşi, papuci speciale etc.,) din resursele financiare ale acestor  instituţii;

            - procurara  echipamentul  modern de sterilizare a instrumentarului medical pentru asigurarea sterilizării garantate.

   03. Monitorizarea şi controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate pe problemele sociale: învăţămînt, cultură, protecţiei socială, sănătate publică, muncă, activităţi sociale culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate  drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                                        Vladimir Moldovanu

 

 Contrasemnată:

Secretar al consiliului raional                                                         Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

or. Cantemir

nr.02/17 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

        Despre  mersul executării deciziei nr.05/27-XXV

din 28.06.2012 „Cu privire la Programul Raional de

combatere a Hepatitelor virale B, C şi D pentru anii

 2012 – 2016”

 

În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală  nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legii nr.10- XVI din 03.02.2009 „Privind Supravegherea de Stat a Sănătăţii Publice” Hotărîrii Guvernului  Republicii Moldova Nr.90 din 13.02.2012 „ Privind aproabrea Programului Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2012-2016”,  examinînd nota despre  mersul  executării  deciziei  nr.05/27-XXV din 28.06.2012 „Cu privire la Programul  raional  de combatere  a hepatitelor  virale B, C şi D pentru anii  2012-2016”    şi a planului de acţiuni privind implimentarea acestuia prezentat de Centrul de  Sănătate Publică din raionul Cantemir, avizile comisiei consultative de specialitate, probleme sociale, învăţămînt şi cultură, protecţie specială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate, drept, disciplină şi culte, Consiliul raional

 

                                                    DECIDE:

      01.Se ia act de notă informativă prezentată de dl Dumitru Vrabie , medic  şef Sanitar  de stat al raionului Cantemir   despre mersul realizării Programului Raional de combatere a Hepatitelor virale B, C şi D în anii 2012-2016, aprobat prin decizia Consiliului Raional nr. 02/58 -XXV din 21.03.2013.

     02.Conducătorii Centrului de  Sănătate Publică din raionul Cantemir, IMSP  Centrului de Sănătate  şi Spitalului Raional Cantemir vor  :

             -  organiza vaccinarea contra hepatitei virale B a persoanelor din grupele de risc major de infectare  cu acoperirea vaccinală a celor puţin 95%;

             -  administra , conform indicaţiilor medicale, a imunoglobinei specifice anti HVB, în primele 12 ore după naştere copiilor de la mame AgNBs pozitive, în limitele resurselor financiare ale IMSP din mijloacele fondurilor de la CNAM aprobate pentru anul respectiv;

            -  supraveghea epidemiologic  şi medical , examinarea de laborator a contacţiilor din focare de hepatita virală acută şi cronică ciroza hepatica virală şi cancer hepatic primar;

             -  depista   bolnavilor  cu hepatite virale acute şi cronice, ciroze  hepatice virale şi cancer hepatic primar atingînd indicatorii  de monitorizare sub nivelul de 100% a bolnavilor depistaţi şi trataţi reişind din cei planificaţi;

            - asigurara  personalul  medical din IMSP inclusiv private cu cele trei seturi de echipament medical conform domeniului activităţii profesionale (halate, ochelări, măşti, mănuşi, papuci speciale etc.,) din resursele financiare ale acestor  instituţii;

            - procurara  echipamentul  modern de sterilizare a instrumentarului medical pentru asigurarea sterilizării garantate.

   03. Monitorizarea şi controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate pe problemele sociale: învăţămînt, cultură, protecţiei socială, sănătate publică, muncă, activităţi sociale culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate  drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                                        Vladimir Moldovanu

 

 Contrasemnată:

Secretar al consiliului raional                                                         Ludmila Ţurcanu

 

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/20 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

         Despre executarea deciziei consiliului raional

nr. 04/26-XXVI din 10.12.2015   ,,Cu privire la transmiterea

 de la balanţa Consiliului raional la balanţa primăriei oraşului

 Cantemir a Memorialului Eroilor căzuţi în luptele pentru

 apărarea Integrităţii şi Suveranităţii Republicii Moldova

 amplasat în or.Cantemir”.

 

      În temeiul art.43, alineatul (1) litera c),art.74-77 din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4, alineatul (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din  28.12.2006,art.8 din  Legea nr.523-XIV din 16.07.1999 Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.901 din 31 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,  dispoziţiei preşedintelui raionului nr.164-A din 24.12.2015,  Cu privire la constiruirea unei  comisiei , avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, Consiliul raional

 

                                                                        D E C I D E :

 

     01.Se ia act de  nota informativă prezentată de preşedintele raionului dl Andrei Ciobanu.

 

 

     02.Se ridică controlul asupra executării  deciziei consiliului raional nr. 04/26-XXVI din 10.12.2015   ,,Cu privire la transmiterea de la balanţa Consiliului raional la balanţa primăriei oraşului Cantemir a Memorialului Eroilor căzuţi în luptele pentru apărarea Integrităţii şi Suveranităţii Republicii Moldova amplasat în or.Cantemir”.

 

 

Președintele ședinței                                                                  Vladimir Moldovanu

          

  Contrasemnată:

Secretar al consiliului raional                                                     Ludmila Țurcanu

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/22 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

              Cu privire la executarea deciziei Consiliului

raional nr.04/05-XXVI din 10.12.2015,, Despre demersul

Trezoreriei Teritoriale Cantemir cu privire la darea în

locaţiune a unor  birouri  în incinta consiliului raional”

 

 

 

      În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 875-900 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015,Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrea Guvernului nr. 483  din  29.03.2008, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, procesului verbal a comisiei de  negocieri directe nr.01/N  din data de 05.01.2016,examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E :

 

   01.Se ia act de nota informativă prezentată de preşedintele raionului , dl Andrei Ciobanu.

 

  02.Se ridică controlul asupra deciziei consiliului raional nr.04/05-XXVI din 10.12.2015,, Despre demersul Trezoreriei Teritoriale Cantemir cu privire la darea în locaţiune a unor  birouri  în incinta consiliului raional”.

 

Preşedintele  şedinţei                                                           Vladimir Moldovanu     

 

 

    Contrasemnată:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/30-XXVI                                                                                                         din  24.03.2016                                                                                                      

        

      Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional

 nr.01/01-XXVI din 20.08.2015,,Cu  privire  la  numărul de

locuri care  revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa

 nominală a comisiilor  consultative de specialitate  în

 consiliul raional”

 

    În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003, Legii privind statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, deciziei nr. 06/01-XXVI din 09.07.2015 „Despre hotărîrea judecătoriei Cantemir, dosarul nr. 3 -35/2015 din 25.06.2015 privind confirmarea legalităţii alegerii consiliului raional  şi validarea mandatelor de consilier în consiliul raional”, deciziei nr. 03/11-XXVI din 05.11.2015 „Despre aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea consiliului raional”, Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.4540 din 4 martie 2016, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul raional

 

                                                                  D E C I D E :

 

01.Se aprobă modificările la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate, după cum urmează:

           din componenţa Comisiei consultative de specialitate finanţe , buget,  activităţi economico-financiare şi construcţii  se exclude numele, prenumele Doina Andrei şi se include numele, prenumele Creangă Mihail ;

 

   02.Se stabileşte că comisia consultativă de specialitate din care face parte  consilierul  nominalizat din decizia în cauză este pentru el  comisia consultativă de specialitate de bază.

 

  03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

 04.Controlul asupra executării deciziei prezente se pune în seama comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 Preşedintele şedinţei                                                                      Vladimir Moldovanu 

 

  Contrasemnată:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/05 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

          Cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de trecere a autobuselor şcolare din gestiunea Ministerului  Educaţiei al Republicii Moldova în gestunea Direcţiei Învăţămînt din raionul Cantemir

 

În  conformitate cu art. 43, alin. (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art 8 din Legea nr. 523-XIV din 16.07.1999 "Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale" şi Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.901 din 31 decembrie 2015, în baza scrisorii Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.08/15-160 din 18.02.2016 privind transmiterea autobuzelor şcolare în gestiunea unităţilor administrativ-teritoriale, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

 

DECIDE

 

     01.Se ia act de scrisoarea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 08/15-160 din 18.02.2016 cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (autobuse şcolare) în gestiunea Direcţiei Învăţămînt din raionul Cantemir ( se anexează).

    02.Consiliul  Raional Cantemir dă acordul de a trece din gestiunea Ministerului  Educaţiei al Republicii Moldova în gestiunea Direcţiei Învăţămînt autobusele  şcolare care au fost repartizate prin contract de comodat instituţiilor de învăţămînt din raion după cum urmează:

Gimnaziul din satul Cîietu;

Gimnaziul “ Mihai Eminescu” din or. Cantemir;

Gimnaziul “ Ion Cojocaru” din satul  Ţiganca;

Gimnaziul “ Vasile Pîrvan” din satul Goteşti.

    03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Ministerului Educaţiei , Direcţiei Invăţămînt, Direcţiei Finanţe, consiliilor locale de nivelul unu Cîietu, Ţîganca, Cantemir şi Goteşti, altor persoane şi factori interesaţi şi publicului de către dna Ţurcanu Liudmila, secretar al consiliului raional prin înmînare, expediere şi afişare în termen de 10 zile.

    04.Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe şi buget, activităţi economico- financiare şi construcţii.

     05. Executarea deciziei se pune în sarcina preşedintelui raionului dlui Ciobanu Andrei.

 

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                        Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/06 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

        Cu privire la acceptarea luării la balanță

 Consiliului raional a bunurilor imobile

 şi terenul aferent a Școlii Profesionale

 

         În temeiul art.43, alineatul (1) litera c),art.74-77 din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4, alineatul (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din  28.12.2006,art.8 din  Legea nr.523-XIV din 16.07.1999 Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.901 din 31 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,  scrisoarii nr.08/15-1415 din 04.03.2016 a Ministerului Educației al Republicii Moldova privind acceptarea transmiterii bunurlor imobile şi  terenul aferent a Școlii Profesionale din or.Leova la balanța Consiliului  raional Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism , Consiliul raional

                                                                        Decide:

     01.Se ia act de scrisoarea nr.08/15-1415 din 04.03.2016 a Ministerului Educației al Republicii Moldova privind acceptarea transmiterii bunurlor imobile şi terenul aferent a Școlii Profesionale din or.Leova la balanța Consiliului  raional Cantemir ( se anexează).

 

     02.Se acceptă luarea bunurilor imobile şi terenul aferent a Școlii Profesionale din or.Leova la balanța Consiliului  raional Cantemir, amplasat în or. Cantemir, str. Ştefan Vădă nr.14, nr. cadastral 2101102294, pentru plasarea Şcolii Sportive şi a Centrului de Creaţie, instituţii extraşcolare a Direcţiei Învăţămînt Cantemir.

 

    03.Se împuternicește președintele raionului Cantemir,dl Andrei Ciobanu, să semneze Actul de primire –predare a bunurilor imobile şi  terenul  aferent a şcolii Profesionale din or.Leova .

 

      04.Decizia în cauză se aduce la cunoștința persoanelor și factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul consiliului raional.

 

    05.Informația despre executarea prezentei decizii se va prezenta Consiliului raional Cantemir în trimestru trei,anul 2016 de către președintele raionului.

 

    06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate: drept,disciplină și culte şi comisiei consultative de specialitate: finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

 

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                       Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

or. Cantemir

nr.02/ 07-XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

          Cu privire la activităţile de încorporare a

cetăţenilor  în serviciul militar şi  serviciul

civil în primăvara anului 2016

 

            În temeiul art.  13, alin (1), lit.d), art. 43 , alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală  nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei nr.1245 – XV din 18.07.2002 , Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr. 864 din 17.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, nr.897 din 23.07.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova, examinînd avizele  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate : drept,  disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

  01.Se pune în sarcina Secţiei  administrativ-militare  a raionului Cantemir (SAM) în comun cu primăriile raionului, instituţiile publice, agenţii economici desfăşurare în perioada 14.03.2016 –29.07.2016 activităţilor necesare pentru pregătirea către încorporare.

     02.Se instituie comisia de încorporare şi medico-militară, pentru încorporarea cetăţenilor raionului Cantemir în serviciul militar în termen şi serviciul civil conform anexei nr.01.

   03.Comisia nominalizată va întreprinde măsuri concrete pentru examinarea medicală şi încorporarea supuşilor militari din raionul Cantemir în termenii prevăzuţi de legislaţie.

   04.Direcţia Finanţe (dl Veaceslav Cozma) va asigura cheltuielile financiare necesare pentru activitatea comisiilor de încorporare din contul bugetelor locale şi bugetului raional (achitarea plăţilor pentru serviciile comunale: electricitate, căldură, telefon, apă, procurarea rechizitelor de birou, examinarea medicală, editarea documentaţiei şi a blanchetelor necesare) conform articolelor bugetului raional, aprobat pe anul 2016.

    Transportul necesar pentru transportarea recruţilor de la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale la SAM Cantemir se efectuează din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.

    05.Se obligă directorul  IMSP Spitalul Raional Cantemir, dl Iurie Mihăescu şi dl Andrei Doina, şef  IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, în temeiul Hotărârii Guvernului  Republicii Moldova nr. 897 din 23.07.2003, cap. II:

a)  să constituie  comisia medicală pentru examinarea medicală calificată pe întreagă perioadă de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova;

b) să  prezinte la SAM Cantemir listele de semnalizare a tinerilor cu a.n.1989-1998, care se află la evidenţa medicală;

c)       să organizeze testările medicale obligatorii ale recruţilor, ce urmează să fie încorporaţi în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova, conform anexei nr. 02.

06.Primarii unităţilor administrativ-teritoriale vor asigura înştiinţarea şi prezentarea recruţilor,conform graficului testărilor medicale ale recruţilor (anexa nr. 02) la SAM Cantemir, vor propune consiliului local spre aprobare devizul mijloacelor financiare necesare organizării în localitate (-tăţi) a activităţilor legate de încorporare, vor asigura executarea de către instituţiile publice, agenţii economici şi locuitorii din teritoriu a legislaţiei şi deciziei Consiliului Raional cu  privire la pregătirea şi  încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen.

     07.Se aprobă planul de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova pe fiecare unitate administrativ-teritorială, conform  anexei nr. 03.

    08.Se recomandă SAM  Cantemir să organizeze  seminare instructiv – metodice privind pregătirea şi desfăşurarea  acţiunilor de încorporare cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale şi membrii comisiei de încorporare.

    09.Şeful Inspectoratului de Poliţie a raionului Cantemir, dl Tretiacov Mihail va asigura prezentarea recruţilor, care se eschivează de la încorporare, precum şi selectarea recruţilor care vor fi repartizaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în trupele de carabinieri.

    10.Preşedintele comisiei de încorporare va informa săptămînal în scris preşedintele raionului despre activitatea comisiei de încorporare, după caz şi necesitate Consiliul Raional.

   11.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele  raionului, comisiei consultative de specialitate: drept, disciplină şi culte.

 Preşedintele şedinţei                                                         Vladimir Moldovanu

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/08-XXVI                                                                                                         din  24.03.2016                                                                                                      

        

Cu privire la coordonarea Acordului Adiţional

  nr.3 la Contractele de acordare a asistenţei medicale (de

 prestare a serviciilor medicaleîn cadrul asistenţei medicale

primare nr. 05-08/209 din 31.12.2014 a IMSP Centrul de

 Sanatate Cantemir cu CNAM pe anul 2015

 

            În temeiul art, 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007, „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2008”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.957 din 28.09.2012 modificat prin ordin Ministerul Sănătăţii nr. 1240 din 10.12.20012„Cu privire la modificare a regulamentelor institutiilor medica-sanitare publice.”, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007” Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 07/26-XXV”Cu privire la înfiinţarea IMSP Centrul de Sănătate Cantemir prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir”  examinînd propunerea IMSP Centrului de Sănătate Cantemir  privind coordonarea acordului adiţional nr.3 al Contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/209 din 31.12.2014  a IMSP Centrul de Sanatate Cantemir  cu CNAM pe anul 2015 din 24.12.2015, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

  01.Se coordonează Acordul adiţional nr.3 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurarii obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/209 din 31.12.2014  a IMSP Centrul de Sanatate Cantemir  cu CNAM pe anul 2015 din 24.12.2015 (se anexează)

   02.Se împuterniceşte a coordona în numele Consiliului Raional Cantemir acordul adiţional nr.3 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/209 din 31.12.2014  a IMSP  Centrul de Sanatate Cantemir cu CNAM pe anul 2015, preşedintele raionului, iar în lipsa, vicepreşedintele raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

   03.Executarea diciziei în cauză se pune în sarcină dlui A.Doina, şefului, IMSP  Centrul de Sanatate  Cantemir , preşedintelui raionului ori   vicepreşedintelui raionului.

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate  şi publicului în termen de 10 zile.

   05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

Preşedintele şedinţei                                                           Vladimir Moldovanu

      Contrasemnată:

 Secretar al  consiliului  raional                                           Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/09 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

        Cu privire la modificarea şi completarea deciziei

Consiliului raional nr.01/08-XXVI din 11.02.2016”Cu

privire la aprobarea organigramei , statelor de personal

ale IMSP Centrul de Sănătate Cantemir , statelor de

personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale 

suplimentare  (cont special ) pe anul 2016”

 

            În temeiul art. 43 ,alineatul (1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995(cu modificările şi completările ulterioare), ordinelor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, nr.695 din 13.10.2010, nr.46 din 10.02.2016 Cu privire la modificarea şi completarea ordinului nr. 695 din13.10.2010 „Cu privire la Asitenţa Medicală Primară din Republica Moldova”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”, nr. 07/26-XXV din  05.12.2013 „Cu privire la infiinţarea IMSP Centrul de Sănătate Cantemir prin reorganizarea IMSP Centrul Medicilor de Familie Cantemir” (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

   01.Se aprobă modificările şi completările în  decizia Consiliului raional nr.01/08-XXVI din 11.02.2016 „Cu privire la aprobare a organigramei , statelor de personal ale IMSP Centrul de  Sănătate Cantemir , statelor de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale  suplimentare  (cont special ) pe anul 2016”,inclusiv:

02.În pinctul 02 sintagma ,, 134,0 unităţi” se substituie cu sintagma ,,145,0 unităţi”;

-          Audit- 0,25 unităţi

-          Statistica medicală – ,,1,75 unităţi”, se substituie cu ,, 3,25 unităţi”;

-          Medici – ,,5,25 unitati”, se substitiue cu  ,,9,25 unităţi”;

-          Personal medical mediu – ,,16,0 unităţi”, se substitiue cu,, 20,0 unităţi”

Total pe IMSP Centrul de Sănătate   Cantemir – ,,134,0”, se substituie cu ,, 145,0”

Medici – ,,29,25 unităţi”, se substituie cu ,,34,25 unităţi”

Asistente medicale –,, 69,25 unităţi” , se substituie cu ,,74,0 unităţi”;

Personal auxiliar – ,,18,5 unităţi”, se substituie cu ,, 19,75 unităţi”.

Total: ,,134,0 unităţi”, se substituie cu ,,145,0 unităţi”.

   03.Modificările operate în decizia sus-menţionată se aplică din data de 01.04.2016.

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul  Agenţiei Teritoriale Cahul a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, IMSP Centrul de Sănătate Cantemir şi publicului în termen de 10 zile.

     05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.  

 

  Preşedintele şedinţei                                                        Vladimir Moldovanu

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/ 11-XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

          Cu privire la crearea Comisiei  pentru

protecția  copilului aflat în dificultate  şi

aprobarea  Regulamentului acesteia

 

    În temeiul art. 43 aliniatul (1), litera ”h”din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, și întu executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.7 din 20.01.2016

”Cu privirea la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate”,examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte,comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

 

                                                                        D E C I D E:

 

  01.Se ia act de informația prezentată de dna Viorica Munteanu, şef direcţie asistenţă socială şi protecţia familiei  (se anexează). 

  02.Se constituie Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate (anexa nr.1 ).

 03. Se aprobă Regulamentul de activitate a Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate    în ( anexa nr.2).

 04.Se abrogă Decizia nr.01/20-XXVI din 20.08.2015 ”Cu privire la crearea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate”.

 05.Se stabilește că, în caz de eliberare din funcție a membrului Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, atribuțiile acestuia în cadrul Comisiei vor fi exercitate de către persoana nou desemnată în funcție, fără a fi  adoptat un act nou administrativ.

 06.Comisia sus vizată va functiona conform Regulamentului aprobat.

 07.Informația despre activitatea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate se va prezenta Consiliului Raional anual în trimestrul III a anilor 2016 și 2017 de către președintele Comisiei.

 08.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama dlui Andrei Ciobanu,președintele raionului,comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism.

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                          Vladimir Moldovanu

 

  Contrasemnată:

Secretar al  consiliului  raional                                            Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/12 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

        Despre aprobarea Regulamentului privind
    organizarea
și funcționarea serviciului social

    „Casă comunitară” și a standardelor minime
     de calitate  

 

În temeiul art. 43(1), litera q) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.4,7,8,10 din Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25.10.2003, Legii nr. 60 din 30.03.2013  “privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi” , Legii nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la  serviciile  sociale , Convenţiei ONU cu  privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată de către  Parlamentul Republicii Moldova la 09.07.2010 ,Hotărîrii Guvernului al Republicii Moldova nr. 885 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru  privind organizarea şi funcţionarea serviciului social “Casa comunitară” şi a standartelor minime de calitate, examinînd  nota informativă a Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei despre   aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului social “Casa comunitară” şi a standardelor minime de calitate, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

D E C I D E:

01.  Se ia act de nota cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului social “Casa comunitară” şi a standardelor minime de calitate (se anexează). 

02.   Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea serviciului social “Casa comunitară” şi a standardelor minime de calitate (se anexează).

03.  Se abrogă  punctu 3 aliniatul (2) din decizia nr.03/11 –XXV din 29.05.2014 cu privire la constituirea serviciul social “Casa comunitară” pe lîngă Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.

04.  Decizia prezentă întră în vigoare de la momentul adoptării ei.

05.   Informaţia despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului raional Cantemir în trimestru III 2016 , de către direcţia asistenţă socială şi protecţie a familie .

06.  Executarea  deciziei nominalizate se pune în sarcina Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei.

07.  Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului .

08.  Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi şi publicului în termen de 10 zile şi se expediază Ministerului Muncii protecţiei Sociale şi Familiei al Republiciii Moldova în acelaşi termen.

09.  Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism.

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                       Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/14 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

       Cu  privire la mersul   Programului

raional de imunizări  pentru anii 2011-2015

 

          În temeiul art. 49(2) din Legea  privind  administraţia  publică locală  nr. 436 –XVI  din 28.12.2006, întru executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului Repiblicii Moldova  nr. 1192 din 23.12.2010 „ Privind  aprobarea Programului Naţional de imunizări pentru anii 2011-2015”, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr.03/20 –XXIV din 28.04.2011 „ Cu privire la Programul raional de Imunizări pe anii 2011-2015” examemînd  nota informativă  despre mersul  executării deciziei nr. 03/20 –XXIV din 28.04.2011„ Cu privire la Programul raional de Imunizări pe anii 2011-2015”, prezentată  de şeful secţiei supravegherea maladiilor transmisibile  Centrului de Sănătate Publică Raional Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

D E C I D E :

   01.Se ia act de notă  informativă prezentată de şeful  secţiei supravegherea maladiilor  transmisibile Centrului de Sănătate Publică Raional Cantemir, dl Gh. Shvets  despre mesrsul executării deciziei  nr.02/16 –XXIII din 20.03.2007 „ Cu privire la Programul raional de imunmizări   pentru anii  2011-2015” (se anexează) .

   02.Directorul  IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir , dl  Iurie Mihaescu , directorul IMSP Centrul de Sănătate Cantemir  , dl Andrei Doina , Medic şef  sanitar de Stat al Centrul de Sănătate Publică Raional Cantemir, dl Dumitru Vrabie vor:

·   asigura organizarea, planificarea, monitorizarea şi evaluarea îndeplinirii Programului, examina anual realizarea acestui  Program,  întreprinde măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor  prevăzute;

·   asigura cu concursul organelor administraţiei publice locale crearea condiţiilor necesare   pentru  efectuarea imunizărilor, inclusiv intreţinirea localului, asigurarea cu echipament  pentru păstrarea vaccinului, asigurarea legăturii telefonice, înlăturarea inofensivă a deşeurilor ascuţite  şi tăioase, provenite în urma   procesului de vaccinare, precum şi susţinerea mesajelor de comunicare şi mobilizare socială, adresate populaţiei;

·    colobora cu instituţiile  subordonate Direcţiei  }nvăţămînt în scopul obţinerii suportului în  organizarea imunizării obligatorie a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor , sporirii rolului lor în informarea şi educarea populaţiei privind eficienţa  şi necesitatea imunizărilor , admitirea (în lipsa contraindicaţiilor) în instituţii doar a persoanelor  vaccinate, conform prevederilor Programului ;

·    asigura instituţiile medicale primare cu personal instruit  numite prin Ordin  pentru a garanta accesul populaţiei la servicii de imunizare;

·   asigura instruirea continuă a personalului  medical  privind practicile de imunizare, evaluarea cunoştinţelor  şi practicilor  lucrătorilor medicali care prestează servicii de imunizări, atestarea acestui personal o dată în 2 ani şi în măsura necesităţii;

·   organiza funcţionarea sistemului de evidenţă a vaccinărilor efectuate şi de triere sistematică (lunară ) a persoanelor ce urmează a fi vaccinate;

·    asigura în termen comanda, primirea în cantităţi adecvate şi evidenţa materialelor şi mijloacelor necesare pentru imunizare şi vor fi alocate  mijloace financiare pentru acoperirea cheltuielilor lunare de transportare  a vaccinului şi altor consumabile ;

·    efectua supervizarea calităţii serviciilor de imunizări acordate de instituţiile de asistenţă medicală primară şi vor acorda ajutorul metodic şi practic necesar ;

·   monitoriza sistematic acoperirea vaccinală în  conformitate cu calendarul vaccinărilor aprobat, respectarea  „lanţului frig” , consumului de vaccinuri , apariţia cazurilor de boli prevenibile şi altor indicatori  de performanţă din teritoriul deservit cu raportarea lor instanţelor superioare în modul stabilit ;

·    asigura depistarea, investigarea de laborator şi raportarea cazurilor de boli contagioase   prevenibile prin vaccinări, conform prevederilor Programului, identificarea şi redresarea situaţiilor de risc;

·    asigura informarea populaţiei privind  beneficiile imunizărilor şi importanţa lor pentru sănătate.

   03.Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II  studierea  şi examinarea   măsurilor  de imunizare a populaţiei pe teritoriul localităţii să acorde ajutorul necesar sistemului de sănătate în realizarea Programului de imunizări .

   04.Executarea prezentei decizii se pune în seamă  conducătorilor Instituţiilor Medico-Sanitare Publice  din raion.

    05. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

    

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                       Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

or. Cantemir

nr.02/16 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

            Cu privire  la mersul executării  deciziei

consiliului raional nr. 04/44 –XXV din 27.06.2013  

„Despre  Programul raional  privind  controlul 

alcoolului  pe anii  2013-2020”

 

         În temeiul  art. 43(2) din Legea  privind  administraţia   publică  locală nr. 436-XVI din  28.12.2006, Legii  nr.713 – XIV din  06.12.2001 „ Privind  controlul  şi prevenirea  consumului  ilicit  de droguri  şi de  alte  substanţe psihotrope” ,  Legii nr.10-XVI din  03.02.2009  privind supravegherea de stat  a sănătăţii publice, Hotărîrii  Guvernului Republicii Moldova  nr.886 din  06 august  2007 „Cu privire  la aprobarea politicii  Naţionale de Sănătate”  în conformitate   cu recomăndările  OMS  privind realizarea Planului European de acţiuni  pentru  reducerea   Consumului de alcool   pentru anii  2013-2020,  examinînd  programul  raional  privind controlul alcoolului  şi planul  de acţiuni  privind  implimentarea  acestuia prezentat  de Centrul de Sănătate Publică  Raional Cantemir,   avizele   comisiei  consultative  de specialitate  probleme   sociale,    învăţămînt, cultură  protecţie socială, sănătate  publică, muncă,  activităţi social –culturale  şi turism, comisiei consultative  de specialitate  drept   disciplină şi  culte, Consiliul Raional

DECIDE:

   01.Se ia act  de notă  informativă despre  mersul executării  deciziei  nr. 04/44 –XXV din 27.06.2013 „ Despre  Programul raional  privind  controlul  alcoolului  pe anii  2013-2020”,  prezentată de  dl Dumitru Vrabie ,medic - şef sanitar de stat  al raionului Cantemir.

   02.Se pune  în sarcina  Consiliului  Teritorial Coordonator  în domeniul  controlului  alcoolului,   organizarea eficientă   a acţiunilor  în direcţia  vizată  în combaterea  efectelor  negative  ale consumului  de alcool asupra  sănătăţii populaţiei,  coordonarea  tuturor  proceselor  necesare  pentru realizarea  actelor  sus  menţionate;

    03. Instituţiile Medico Sanitare Publice  din raion   Spitalul Raional Cantemir, Centrul de Sănătate  Cantemir , Centrul de Sănătate  Baimaclia,  Centrul de Sănătate Cociulia,  Centrul de Sănătate Goteşti, Centrul de Sănătate  Ciobalaccia, vor întreprinde următoarele acţiuni:

        3.1 acordarea asistenţei medicale  specializate  în cadrul  secţiilor  consultative  (cabinetelor narcologice)   şi a tratamentului   antialcool, de susţinere  autinecidivant;

      3.2  acordare asistenţei narcologice cu lansarea  diferitor  forme  şi  metode   de cuprindere  dispensarizată  de asanare  în funcţie  de gradul  de dependenţă  alcoolică , pentru controlul  şi coordonarea  acţiunilor  preconizate  în acest  scop;

      3.3 acordarea  tratamentului  medical  specializat în condiţii  de staţionar  persoanelor cu alcoolism  şi  psihoze  alcoolice;

   3.4 În termen  de  10 zile se vor elabora  şi aplica  politici (planuri) în comunităţi privind reducerea  consumului de alcool.

    04.Decizia în cauză  se aduce  la cunoştinţă  Centrului de Sănătate Publică  Raional Cantemir, altor  fatori cointeresaţi şi  publicului în termen  de  10 zile.

   05.Despre  realizarea Programului  şi Planului  de acţiuni  respective  Consiliul Raional  va  fi  informat   anual  în trimestru  I pe  parcursul   anilor  2017-2020  de către  Centrul de Sănătate Publică  Raional Cantemir .

    06.Monitorizarea  şi  controlul  executării   deciziei  în cauză   se  pune  în sarcina  comisiei  consultative  de  specializate  probleme  sociale:  învăţămînt,  cultură  protecţie  socială , sănătate  publică, muncă, activităţi social-culturale  şi turism , comisie  consultative  despecializate  drep disciplină  şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                                        Vladimir Moldovanu

 

  Contrasemnată:

Secretar al consiliului raional                                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/19 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

      Despre executarea deciziei Consiliului Raional

nr. 02/04-XXV din 24.09.2015Cu privire la reorganizarea

unor instituţii de învăţămînt din raionul Cantemir de

la 01.09.2015”      

    

                   În temeiul art.43 (2), 46 (1,2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, în conformitate cu Codul Educaţiei al Republii Moldova nr.152 din 17.07.2014, Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 cu modificările operate prin Legea nr.91 din 26.04.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, avînd în vedere situaţia demografică în localităţile raionului, Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova nr.728 din 02.10.2012 ,, Cu privire la finanţarea în bază de cost  per elev cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de guvern pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale”, examinînd informaţia prezentată Direcţiei Învăţămînt, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional 

 

D E C I D E:

 

01.  Se ia act de nota privind executarea deciziei consiliului raional nr. 02/04-XXVI din 24.09.2015 „Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt din raionul Cantemir de la 01.09.2015”  ( se anexează).

 

02.  Se ridică controlul asupra chestiunii sus- vizate.

 

03.  Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Direcţiei Învăţămînt, primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale Goteşti, Ţîganca, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

Președintele ședinței                                                                  Vladimir Moldovanu

          

       Contrasemnată:

Secretar al consiliului raional                                                     Ludmila Țurcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/21-XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

       Cu privire la executarea deciziei consiliului raional

nr.01/32-XXVI din 11.02.2016  Despre  demersul

întreprinderii SRL BILCONT  cu privire la darea în

locaţiune   a unui birou  în incinta consiliului raional

 

 

      În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 875-900 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015,Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrea Guvernului nr. 483  din  29.03.2008, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, procesului verbal a comisiei de negocieri directe nr.02/N  din data de 26.02.2016,examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E :

 

   01.Se ia act de nota informativă prezentată de preşedintele raionului , dl Andrei Ciobanu.

 

  02.Se ridică controlul asupra deciziei consiliului raional nr. nr.01/32-XXVI din 11.02.2016           „Despre  demersul întreprinderii SRL BILCONT  cu privire la darea în locaţiune   a unui birou  în incinta consiliului raional”.

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                           Vladimir Moldovanu     

 

 

    Contrasemnată:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/23-XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

          Cu privire la executarea deciziei Consiliului raional

 nr.04/06-XXVI din 10.12.2015,, Despre demersul Oficiului

 Central de Probaţiune a Ministerului Justiţiei a Republicii

Moldova cu privire la darea în locaţiune a unor birouri  în

 incinta consiliului raional”.  

 

      În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 875-900 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015,Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrea Guvernului nr. 483  din  29.03.2008, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, procesului verbal a comisiei de negocieri directe nr.01/N  din data de 05.01.2016,examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E :

 

   01.Se ia act de nota informativă prezentată de preşedintele raionului , dl Andrei Ciobanu.

 

  02.Se ridică controlul asupra  deciziei Consiliului raional nr.04/06-XXVI din 10.12.2015 “Despre demersul Oficiului Central de Probaţiune a Ministerului Justiţiei a Republicii  Moldova cu privire la darea în locaţiune a unor birouri  în incinta consiliului raional”.

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                           Vladimir Moldovanu     

    Contrasemnată:                                                              

Secretar al consiliului raional                                             Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/27 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

      Despre executarea deciziei consiliului raional

Cantemir nr.05/08-XXV din 10.12.2014” Cu privire

la programul de activitate a  subdiviziunilor

Consiliului raional şi  al aparatului preşedintelui

raionului  pe anul  2015”

 

         În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 , Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.94 din 01.02.2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţei colective, examinând proiectul Programului de activitate al Consiliului Raional, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe anul 2015, avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

Decide:

 

01.  Se ia act de nota informativă despre executarea deciziei consiliului raional Cantemir nr. 05/08-XXV din 10.12.2014 “Cu privire la  programul de activitate al Consiliului raional Cantemir , a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe anul 2015”, prezentată de dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului  (se anexează) .

02.  Se ridică controlul asupra deciziei consiliului raional nr. 05/08-XXV din 10.12.2014 “Cu privire la  programul de activitate al Consiliului raional Cantemir , a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe anul 2015” .

 

Preşedintele  şedinţei                                                        Vladimir Moldovanu   

  Contrasemnată:                                                               

Secretar al consiliului raional                                         Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/28 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

            Despre executarea decizie consiliului raional

nr.05/15-XXV din 28.05.2015 „Cu privire la programul

de activitate al Consiliului raional Cantemir a subdiviziunilor

sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe simestrul II

a anului 2015”

 

 

                În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică  locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinînd nota despre executarea decizie consiliului raional nr.05/15-XXV din 28.05.2015 ,,Cu privire la programul de activitate al Consiliului raional Cantemir, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe simestrul II a anului 2015”,  avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

 

Decide:

 

01.Se ia act de nota despre executarea decizie consiliului raional nr.05/15-XXV din 28.05.2015 ,,Cu privire la programul de activitate al Consiliului raional Cantemir, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe simestrul II a anului 2015”.

 

02.Se ridică controlul deciziei  nr.05/15-XXV din 28.05.2015 ,,Cu privire la programul de activitate al Consiliului raional Cantemir, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe simestrul II a anului 2015”.

 

        Preşedintele şedinţei                                                    Vladimir Moldovanu                                 

              

                                                

         Contrasemnată :

       Secretar al  consiliului  raional                                     Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

or. Cantemir

nr.02/29 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

            Cu   privire  la deciziile cu   termen 

de  control adoptate de Consiliul Raional

Cantemir  în   anul 2015

 

     În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinând nota privind deciziile cu  termen  de  control adoptate de Consiliul Raional Cantemir pe parcursul  anului 2015, avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

           

                                                                       D E C I D E :

 

     01.Se ia act de nota privind deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în  anul 2015 ( se anexează) .

 

    02.Se obligă şefii subdiviziunilor aparatului preşedintelui raionului,consiliului raional să prezinte informaţii şi dări de seamă despre mersul executării sau executarea deciziilor cu termen de control conform termenelor stipulate în actele corespunzătoare serviciului  administraţie publică,aparatul preşedintelui raionului.

 

   03.Monitorizarea executării  prezentei decizii se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional , controlul - în seama dlui  Andrei Ciobanu, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                          Vladimir Moldovanu                                                             

 

    Contrasemnată:

Secretar  al consiliului  raional                                            Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/34 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

       Cu privire la modificarea deciziei nr.05/15-XXV

din 26.09.2013 despre aprobarea Memorandumului

de înțelegere cu privire la funcționarea Biroului

Comun de Informații și Servicii în cadrul programului
”Abilitarea economică a femeilor”

 

În temeiul art. 43 aliniatul (2),din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.3, lit.h) și i) din Legea privind descentralizarea administrative nr.435-XV din 28.12.2006,Memorandumului de ințelegere cu privire la funcționarea Biroului Comun de Informare și Servicii în Cantemir în cadrul programului ”Abilitarea economică a femeilor”,examinînd avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanțe,buget,activități economico-financiare și construcții,Consiliul Raional

D E C I D E:

        01. Se ia act de notă Cu privire la modificarea deciziei nr.05/15-XXV din 26.09.2013 despre aprobarea Memorandumului de înțelegere cu privire la funcționarea Biroului Comun de Informații și Servicii în cadrul programului ”Abilitarea economică a femeilor”.

      02. Se modifică punctul 03 după cum urmează:

        numele,prenumele dl Pupăzan Emil se înlocuiește cu numele,prenumele dl Butuc Sergiu.
       03. Se modifică punctul 13 din Regulamentul privind organizarea
și funcționarea Biroului Comun de Informații și Servicii în raionul Cantemir, inclusiv,

      numele,prenumele dl Pupăzan Emil se inlocuiește cu numele, prenumele dl Butuc Sergiu.

        04.   Decizia prezentă întră în vigoare la momentul adoptării.

        05. Informația despre executarea deciziei în cauză va fi prezentă Consiliului Raional în trimestrul IV 2016.

        06. Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina domnului Andrei Ciobanu,președintele raionului.

         07. Decizia în cauză se aduce la cunoștința dlui Andrei Ciobanu președintele raionului, dlui Sergiu Butuc vicepreședintele al raionulu, dnei Larisa Vîlcu șef direcție agricultură,economie și relații  funciare,altor persoane și factori interesați și publicului în termen de 10 zile.

         08. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanțe,buget,activități economico-financiare și construcții.

 

Președintele ședinței                                                                  Vladimir Moldovanu

          

       Contrasemnată:

Secretar al consiliului raional                                                     Ludmila Țurcanu

D E C I Z I E

nr.02/04-XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                       

or. Cantemir

 

 

                Cu privire la activitatea   I. M. Biroul de

 proiectare şi producere pe linga  arhitectul – şef

 al  raionului pentru anii 2012-2015”  

 

      În temeiul art. 43 (2) , 53 (1) , litera g) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 ,  Legii cu privire la antreprenoriat şi intreprinderi nr. 845- XII din nr. 03.01.1992 , Legii  nr. 523 –XIV  din  16.07.1999 “Cu privire la  proprietatea  publică a unitaţilor administrativ-teritoriale  întru executarea  Hotaririlor Guvernului Republicii Moldova nr. 387  din 06.06.1994  “ Cu privire la aprobarea Regulamentului – model al intreprinderii municipale”,  nr. 743 din 11.06.2001  “ Cu privire la salarizarea angajaţilor din unitaţile cu autonomie financiară “ ,  ordinul Ministerului Dezvoltării Teritoriului ,Construcţiilor şi Gospodariei Comunale nr.1023-03-01  din 05.11. 1997  cu privire la Statutul – model al Biroului de proiectare şi producere, deciziilor  consiliului raional Cantemir nr.04/17-XXIII din 18.09.2003  “Cu privire la reorganizarea prin divizare  în I.M. “Biroul producere si proiectare pe linga arhitectul-şef al raionului Cantemir , nr. 05/37-XXV din 26.09.2013 “Cu privire la aprobarea denumirii şi Statutului Întreprinderii Municipale “Biroul de proiectare şi producere pe lîngă arhitectului –şef al raionului Cantemir” în redacţie nouă, a Listei serviciilor prestate contra plată şi tarifelor acestora şi a Regulamentului privind achitarea serviciilor vizate”, examinînd nota înformativă prezentată de  dl V.Banicov, arhitect-şef al raionului Cantemir , avizele  comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, reieşind din cele expuse, Consiliul Raional

                                                               

                                                                     D e c i d e :

 

    01. Se  ia act de  nota informativă  cu privire la activitatea  I. M.  “ Biroul de proiectare si producere  pe lînga arhitectul-şef al raionului  Cantemir  pentru anii 2012 – 2015”, prezentată de dl V. Banicov , arhitect-şef al raionului Cantemir ( se anexează) .

 

    02.Se stabilesc ca  sarcini prioritare  prestarea serviciilor  în activitaţi de proiectare , urbanism, amplasarea obiectelor  de construcţie şi alte servicii  tehnice în domeniul construcţiilor .

 

  03. Monitorizarea executării  deciziei se pune în sarcina  dlui  Andrei Ciobanu,  preşedintele raionului Cantemir , comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                       Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z IE

nr. 02/32-XXVI                                                                                                 din 24.03.2015

or. Cantemir

 

        Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor

cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici

din aparatul președintelui raionului și din subdiviziunile

consiliului raional pentru anul 2015

   

     În temeiul art.43(2) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010, Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23.12.2005,cu modificările și completările ulterioare,Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008,Legii privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici nr.48 din 22.03.2012, Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.146 din 17.07.2014, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici, deciziei Consiliului raional Cantemir nr.04/09- XXV din 25.09.2014”Cu privire la Regulamentul despre plata premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului și din subdiviziunile consiliului raional”,deciziei consiliului raional Cantemir nr. 02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita  atrubuţii suplimentare  încredinţate de către consiliul raional” , examinînd propunerea  dlui Andrei Ciobanu,președintele raionului despre acordarea premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului și din subdiviziunile consiliului raional,avizele comisiei cosultative de specialitate finanțe,buget,activități economico-financiare și construcții,comisiei consultative de specialitate drept,disciplină și culte,comisiei consultative de specialitate probleme sociale:învățămînt,cultură, protecție socială,sănătate publică,muncă,activități social-culturale și turism,comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și protecția mediului, Consiliul raional        

                                                                                 Decide:

   01.Se acordă președintelui raionului și vicepreședinților raionului Cantemir premiul anual pentru anul 2015 în cuantum de pînă la 3 salarii lunare în limita de pînă la 30% din veniturile (cu exepţia transferurilor şi granturilor obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar 2015).

  02.Se împuternicește

       președintele raionului în numele Consiliului raional Cantemir prin actul său administrativ a acorda premiul anual pentru anul  de activitate 2015 funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului,conducătorilor de subdiviziuni ale consiliului raional în  cuantum de pînă la 3 salarii de funcţie în limita de pînă la 30% din veniturile (cu exepţia transferurilor şi granturilor obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar  2015);

       conducătorii de subdiviziuni ale consiliului raional  să acorde funcţionarilor publici din subordinea lor premiul anual pentru anul de activitate 2015 în mărime pînă la trei salarii de funcție în limita de pînă la 30% din veniturile (cu exepţia transferurilor şi granturilor obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar  2015).

   03.Decizia în cauză se aduce la cunoștința persoanelor cu funcții de demnitate publică, conducătorilor  de subdiviziuni ale consiliului raional, altor persoane și factori interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmînare, expediere, afișare pe standul și site consiliului raional.

   04.Controlul și monitorizarea executării deciziei prezente se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept,discipină și culte și comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

 

Preşedintele şedinţei                                                                         Vladimir Moldovanu                         

       Contrasemnată:  

Secretar   al  consiliului  raional                                                      Ludmila Ţurcanu

D E C I Z IE

nr. 02/35-XXVI                                                                                                 din 24.03.2015

or. Cantemir

 

Cu privire la stabilirea taxei pentru instruirea

     copiilor în Şcoala de Arte ,,V.Hanganu”  pentru

     anul de studii 2015-2016 achitată de părinţi

        

 

    În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.450 din 16.06.2011 pentru aprobarea  Regulamentului  privind modul de încasare a taxei pentru instruire în şcolile de muzică, artă şi artă plastică, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr.03/16-XXVI din 05.11.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului Şcolii de Arte ,,V.Hanganu”,  propunerii  Serviciului Cultură şi Turism cu privire al mărimea taxei pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte ,,V.Hanganu  pentru  anul de studii 2015-2016 achitată de părinţi, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional

 

 DECIDE:

 

01.    Se  modifică taxa propusă  şi rămîn în vigoare taxele  aprobate anterior de către consiliul raional.

 

02.    Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă   Şcolii de Arte ,,V.Hanganu”, altor    factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile  prin înmânare, expediere, afişare pe stand şi plasarea pe site-ul consiliului raional.

 

 

03.    Monitorizarea executării deciziei se pune în sarcina dlui Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului.

 

04.    Controul  executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                        Vladimir Moldovanu  

                    

         Contrasemnată:  

Secretar   al  consiliului  raional                                                      Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

 

nr.02/26-XXVI                                                                                                      din 24.03.2016                                                                           

or. Cantemir

 

                    Cu privire la  încetarea raporturilor

de serviciu   cu dl Nicolae Efticov, şef serviciul

 cultură şi turism, numit în funcţie pe perioadă

determinată

 

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 ,  art.62, alin. (1), lit h) din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,  deciziei Consiliului  raional Cantemir  nr.  05/19-XXV din 10.12.2014 “Cu privire la numirea dlui Nicolae Efticov în funcţia de şef serviciu cultură şi turism pe perioadă determinată”, examinînd avizele comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

                                                                         D e c i d e :

01.   Se încetează raporturile de serviciu cu dl Nicolae Efticov ,  şef  serviciul cultură şi turism, numit în funcţie pe perioadă determinată, de pe data de 12 aprilie 2016.

02.   Se declară vacantă funcţia de şef  serviciul cultură şi turism.

03.   Se împuterniceşte preşedintele raionului dl Andrei Ciobanu să declare concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef serviciu cultură şi turism.

04.   Se numeşte şef –interimar,  serviciul cultură şi turism,  dl Toderici Sergiu de pe data de 16 aprilie 2016,   pînă la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante.

05.   Prezenta decizie se  aduce la cunoştinţa dlui Nicolae Efticov, dlui Sergiu Toderici contra semnătură .

 06.Executarea deciziei  în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu , preşedintele

       raionului .

    07.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate  drept disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

Preşedintele şedinţei                                                                          Vladimir Moldovanu

 

     Contrasemnată:

 Secretar al consiliului raional                                                         Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

 

nr.02/31-XXVI                                                                                                      din 24.03.2016                                                                           

or. Cantemir

 

          Despre mersul executării deciziei consiliului raional

nr.02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea

 preşedintelui raionului de a exercita atribuţii suplimentare

 încredinţate de către consiliul raional ( evaluarea performanţelor

 individuale ale funcţionarilor publici de conducere, şefi a

 subdiviziunilor consiliului raional)”

 

             

 

            În temeiul art. 43 (2), 53 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009 „privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire  la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, examinînd avizul comisiei consultative  de specialitate drept ,disciplină şi culte ,  Consiliul Raional

 

                                                                         D e c i d e :

      01.Se ia act de nota informativă preşentată de către dna Viorica Plămădeală, specialist principal , aparatul preşedintelui raionului (responsabil în domeniul gestionării resurselor umane) .

 

  02.Se stabileşte că preşedintele raionului  va informa consiliul raional  despre evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici pentru anul de activitate  2016 în     trimestrul I al anului 2017.

 

    03.Decizia în cauză se va aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şî publicului în termen de 10 zile.

 

Preşedintele şedinţei                                                                         Vladimir Moldovanu

  Contrasemnată:

 Secretar al consiliului raional                                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

 

nr.02/02-XXVI                                                                                                      din 24.03.2016                                                                           

or. Cantemir

 

          Cu privire la executarea bugetului 

raional conform rezultatelor  anului 2015

 

        În temeiul art. 43 ,alineatul 2, art.53,alineatul 1,litera „l” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006 şi art. 29 (3)   din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.2003,examinînd avizele comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional  constată, că  bugetul raional pe  anul 2015 la partea de venituri pe toate componentele  bugetare  a fost executat cu 91,8 la sută şi la cheltuieli cu 88,3 la sută.Veniturile făra granturi şi transferuri au fost îndeplinite  în sumă de 11980,2 mii lei, planul precizat fiind în sumă de 9680,7 mii lei ceea ce constituie 123,7 la sută.

        La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi cheltuielilor prioritare ca: datoriile sistemului energetic, investiţii capitale, servicii de telecomunicaţii, ş.a.

      Executarea bugetului raional  s-a înregistrat cu solduri de mijloace băneşti la conturi, însă datoriile creditoare rămîn a fi considerabile.

     În baza celor expuse Consiliul raional,

 

                                                 D E C I D E:

 

     01.Se ia act de nota privind executarea bugetului raional conform rezultatelor pe anul 2015  prezentată în anexă.

 

    02.Se obligă Direcţia Finanţe (V. Cozma) în comun cu instituţiile publice să analizeze neajunsurile înregistrate  conform rezultatelor  pe anul 2015 precum şi să traseze măsuri de lichidare a  acestora.

 

   03.Se recomandă  instituţiilor publice să întreprindă măsuri eficiente pentru îndeplinirea resurselor colectate de  autorităţi/instituţii publice, micşorarea datoriilor debitoare şi creditoare înregistrate pentru bunurile şi serviciile contractate în activităţea instituţiilor publice şi activelor nefinanciare legate de crearea stocurilor şi mijloacelor fixe.

     

   04.Controlul  asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu , preşedintele raionului,  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii .

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                       Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.02/03-XXVI                                                                                                      din 24.03.2016                                                                           

or. Cantemir

 

        Cu privire la modificarea şi completarea deciziei

 Consiliului raional Cantemir nr. 04/03- XXVI  din

10.12.2015 „ Cu privire la aprobarea bugetului raional

Cantemir în lectura a doua pe anul 2016”

 

              În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006 ,art. 27  din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03, art.8 alin.(3) din Legea nr. 355-XVI din 23.12.2005 „ Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” cu modificările şi completările ulterioare, art.9 alin. (5) din Legea nr.48 din 22.03.2012 „ Cu privire la sistemul de salarizare a funcţionarilor publici” cu modificările ulterioare, deciziilor Consiliului raional Cantemir nr.04/09-XXV din 25.09.2014 „Cu privire la Regulamentul despre plata premiului anual persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi funcţionarilor publici  din aparatul preşedintelui raionului şi din subdiviziunile consiliului raional”, nr.05/07-XXIII din 23.06.2005 „Despre Regulamentul privind constituirea Fondului de rezervă a Consiliului raional  şi utilizarea acestuiea” pct.4 (cu modificările ulterioare),examinînd avizele comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

                                                                                  D E C I D E: 

 01.Se alocă din fondul de rezervă a Consiliului raional Cantemir   -104,0 mii lei , după cum urmează:

        -  Consiliului raional Cantemir  - 104,0 mii lei, inclusiv:           

    - 68,0 mii lei  instituţiilor medico-sanitare publice pentru asigurarea copiilor de vărstă fragedă din familiile socialmente vulnerabile cu amestecuri lactate în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv:

- IMSP Centrul de Sănătate Cantemir     - 40,0 mii lei; 

- IMSP Centrului de Sănătate Cociulia      -8,8 mii lei ;

- IMSP Centrului de Sănătate  Baimaclia   -8,0 mii lei;

- IMSP Centrului de Sănătate  Goteşti      - 11,2 mii lei;

      -  31,0 mii lei pentru transferuri curente la IMSP Spitalului raional Cantemir  pentru alimentaţia donatorilor de sînge în conformitate cu legislaţia în vigoare;

     - Consiliului raional Cantemir – 5,0 mii lei pentru asigurarea transportării ajutorului umanitar acordat de Guvernul Romăniei Republicii Moldova pentru familiile socialmente – vulnerabile.

    02. Se alocă din soldul de mijloace băneşti înregistrat la contul bugetului raional la situaţia din 01.01.2016  suma de  - 1534,0 mii lei, după cum urmează:

         2.1 Direcţiei construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională  pentru achitarea  lucrărilor de demolare a părţii deteriorate în urma exploziei de gaze a blocului locativ şi de reparaţie a scării rămase din or. Cantemir ,str. Trandafirilor nr.12 alocate din fondul de rezervă a Guvernului în  conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 347 din 05.06.2015, care nu au fost utilizate pînă la finele anului  2015 şi se crează următoarea linie bugetară:

         

 

 

Denumirea instituţiei

                       Codul:

Suma,

mii lei

 

APL

Instituţiei bugetare

Funcţiei

   F1F3

Programului/

subprogramului

         P1P2

Activităţii

       P3

Clasificaţiei

economice

Eco ( K6 )

Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională

 

1125

 

11968

 

0610

 

7508

 

00319

 

  319210

 

 542,4

   

       2.2  Direcţiei învăţămînt Cantemir – 19,8 mii lei pentru cazarea şi alimentaţia delegaţiei din Romînia.

       2.3 Instituţiilor de învăţămînt secundar general pentru alimentaţia elevilor din treapta gimnazială din familii socialmente vulnerabile, care se transportă din localităţile unde nu sînt instituţii de învăţămînt, după  cum  urmează:

Nr.

d/o

 

Denumirea instituţiei

                       Codul:

 

 

Suma,

mii lei

APL

Insti-tuţiei buge-tare

Func-ţiei

F1F3

Programului/

subprogra-mului

P1P2

Activi

tăţii

P3

 

Clasificaţiei

economice

   Eco  ( K6 )

 

1

Liceul teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia

2307

01785

0922

8806

00203

333110

17,6

2

Gimnaziul „ M.Eminescu” Baimaclia

2307

14652

0921

8804

00201

333110

6,9

3

Gimnaziul  „ Vasile Pârvan”  Goteşti

2307

 1791

0921

8804

00201

333110

30,6

4

Gimnaziul „ Ion Creangă” Cania

2307

14653

0921

8804

00201

333110

15,3

5

Gimnaziul Cîietu

2307

14655

0921

8804

00201

333110

8,4

6

Gimnaziul „ Liubomir Chiriac” Antoneşti

2307

14648

0921

8804

00201

333110

5,3

7

Gimnaziul „ Nicolae Sulac” Sadîc

2307

01801

0921

8804

00201

333110

14,5

8

Gimnaziul Plopi

2307

01799

0921

8804

00201

333110

29,0

9

Gimnaziul Enichioi

2307

01789

0921

8804

00201

333110

11,5

10

Gimnaziul „ Ion Cojocaru” Ţîganca

2307

01847

0921

8804

00201

333110

7,6

11

Gimnaziului „ Delta” Tartaul

2307

01845

0921

8804

00201

333110

6,9

12

Gimnaziul „ Mihai Sadoveanu” Hănăseni

2307

01798

0921

8804

00201

333110

10,0

13

Gimnaziul „M. Eminescu” or. Cantemir

2307

01797

0921

8804

00201

333110

18,4

 

                             Total

 

 

 

182,0

 

   2.4. Aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului raional  Cantemir pentru plata premiului, achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică şi funcţionarilor publici în mărime pînă la 3  salarii  de funcţie , după cum urmează:

Nr.

d/o

 

 

Denumirea

Codul:

 

Suma

total,

mii lei

APL

Instituţiei

bugetare

Funcţiei

   F1F3

Programului/

subprogramului

         P1P2

Activităţii

     P3

Clasificaţiei

economice

   ( K6  )

1

Aparatul preşedintelui raionului

 

1125

 

 11603

 

0111

 

0301

 

00005

 

Total

 

208,7

 

Premierea

1125

11603

0111

0301

00005

211180

163,3

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

1125

11603

0111

0301

00005

212100

37,6

 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

1125

11603

0111

0301

00005

212210

7,3

 

Servicii bancare

1125

11603

0111

0301

00005

222970

0,5

2

Direcţia finanţe

1125

14706

0112

0501

00005

Total

116,8

 

Premierea

1125

14706

0112

0501

00005

211180

91,4

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

 

1125

 

14706

 

0112

 

0501

 

00005

 

212100

 

21,0

 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

 

1125

 

14706

 

0112

 

0501

 

00005

 

212210

 

4,1

 

Servicii bancare

1125

14706

0112

0501

00005

222970

0,3

3

 

Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare

 

1125

 

14707

 

0429

 

5101

 

00005

 

Total

 

   67,8

 

Premierea

1125

14707

0429

5101

00005

211180

53,0

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

 

1125

 

14707

 

0429

 

5101

 

00005

 

212100

 

12,2

 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

 

1125

 

14707

 

0429

 

5101

 

00005

 

212210

 

2,4

 

Servicii bancare

1125

14707

0429

5101

00005

222970

0,2

 

 

4

Direcţia construcţii, gospodărie comunală , dezvoltare locală şi regională

 

 

1125

 

 

11968

 

 

0443

 

 

6101

 

 

00005

 

 

Total

 

 

   51,2

 

Premierea

1125

11968

0443

6101

00005

211180

40,1

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

 

1125

 

11968

 

0443

 

6101

 

00005

 

212100

 

9,2

 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă socială

 

1125

 

11968

 

0443

 

6101

 

00005

 

212210

 

1,8

 

Servicii bancare

1125

11968

0443

6101

00005

222970

0,1

5

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei

 

2305

 

04048

 

1091

 

9001

 

00245

 

Total

 

   69,7

 

Premierea

2305

04048

1091

9001

00245

211180

54,5

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

2305

04048

1091

9001

00245

212100

12,5

 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă sosială

2305

04048

1091

9001

00245

212210

2,5

 

Servicii bancare

2305

04048

1091

9001

00245

222970

0,2

6

Direcţia învăţămînt

2307

04050

0989

8801

00005

Total

  66,0

 

Premierea

2307

04050

0989

8801

00005

211180

51,6

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

 

2307

 

04050

 

0989

 

8801

 

00005

 

212100

 

11,9

 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă socială

 

2307

 

04050

 

0989

 

8801

 

00005

 

212210

 

2,3

 

Servicii babcare

2307

04050

0989

8801

00005

222970

0,2

7

Serviciul cultură şi turizm

 

2317

 

04060

 

0861

 

8501

 

00005

 

Total

 

   30,5

 

Premierea

2317

04060

0861

8501

00005

211180

23,8

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

 

2317

 

04060

 

0861

 

8501

 

00005

 

212100

 

5,5

 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă socială

 

2317

 

04060

 

0861

 

8501

 

00005

 

212210

 

1,1

 

Servicii bancare

2317

04060

0861

8501

00005

222970

0,1

 

             În total

 

 

 

 

 

 

610,7

 

    2.5 Liceului teoretic „ N.Mihai” Ciobalaccia  pentru reparaţia capitală şi renovarea clădirii liceului din   contul mijloacelor primite de la Fondul de eficienţă energetică care nu au fost utilizate pînă la finele anului   şi au fost transferate la componenta de bază, după cum urmează:

 

Nr.

d/o

 

            Denumirea

                          Codul:

Suma,

mii lei

APL

 Instituţiei  

  bugetare

         

funcţiei           F1F3

programului/

subprogramului

       P1P2

  activităţii

P3

clasificaţiei economice

Eco ( K 6 )

1.

Liceul teoretic

„ N.Mihai” Ciobalaccia

 

2307

 

01785

 

0922

 

      8806

 

00203

 

311120

 

179,1

03.Se alocă din fondul raional de susţinere a populaţiei transferuri curente cu destinaţie specială primăriei   Coştangalia pentru servicii de alimentare a păturilor socialmente vulnerabile în cantina de ajutor social din localitate. Cheltuielile în cauză se vor  înscrie la programul/ subprogramul  P1P2- 9019, activitatea P3 -00300 şi conform liniei bugetare după cum urmează:     

 

 

 

Nr.

d/o

 

 

Denumirea autorităţii /

Instituţiei

 

 

                        Codul:

 

Suma,

 mii lei

inclusiv conform clasificaţiei economice

Nivelului

de buget

S1S2

       APL

Instituţiei

bugetare

Funcţiei

F1F3

Resursele

fondurilor speciale

   S3S4

Venituri:

Cheltuieli:

Cod

(K6)

Suma,

mii lei

Cod

(K6)

Suma,

mii lei

 

1

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei

 

 

     22

 

 

2305

 

 

04048

 

 

1070

 

 

296

 

 

+ 24,0

 

 

 

 

293410

 

 

+ 24,0

 

 

    22

2305

   04048

   1070

    296

- 24,0

 

 

222990

-  24,0

1

Primăria

Coştangalia

 

21

 

1136

 

  11369

 

1099

 

     296

24,0

 

193410

 

  24,0

 

222990

 

   24,0

             

  04.Se completează decizia Consiliului raional Cantemir nr. 04/03- XXVI din 10.12.2015 „ Cu privire la aprobarea bugetului raional Cantemir în lectura a doua pe anul 2016” după cum urmează:

  -pct. 02 se completează cu pct.2.10 cu următorul conţinut: Sinteza cheltuielilor conform clasificaţiei funcţionale ( F1F3 ) şi cheltuielile economice ( K2 ), conform anexei nr.9 la prezenta decizie;

 - pct 09 alin ( 2) se completează cu litera c) şi d) cu următorul conţinut:

   c)  să modifice  planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei aconomice ( K2 ) în cadrul aceleiaşi funcţii ( F1F3 ) în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal si fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare.

   d) să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei, alocaţiile repartizate prin decizia autorităţii reprezentative şi deliberative din fondul de rezervă, precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetul local, repartizate prin alte acte normative , decît legea bugetului de stat , granturile primite de la guvernele altor state sau organizaţiile internaţionale şi  donaţiile voluntare din surse interne sau externe.

    05.În conformitate cu Regulamentul privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta unităţii administrativ teritoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldava nr.868 din 08.10.2014 „ Cu privire la finanţarea în bază de cost standart per/elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţălor publice locale de nivelul al doilea” şi propunerea direcţiei învăţămînt se alocă din componenta raională pentru reparaţia capitală a clădirilor instituţiilor de învăţămînt, după cum urmează:

Nr.

d/o

 Denumirea instituţiei de învăţămînt

                            Codul:

 

Suma , mii lei

    APL

           Instituţiei        bugetare

      funcţiei             F1F3

programului/ subprogramului

         P1P2

activităţii

      P3

 

clasificaţiei economuce

Eco ( K6 )

1

Componenta raională

1125

04050

0922

      8806

00391

    222990

- 1294,4

 

2

Liceul teoretic „V.Hanganu” Cociulia

 

2307

 

01787

 

0922

 

       8806

 

00203

 

     311120

 

  711,4

3

Gimnaziul „M.Eminescu” Baimaclia

 

2307

 

14652

 

0921

 

       8804

 

00201

 

     311120

 

   583,0

 

06. Se modifică resursele colectate de autorităţi/ instituţii bugetare, după cum urmează:

Nr.

d/o

Denumirea

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma, mii lei

APL

instituţiei

F1F3

  S3S4

S5S6

  P1P2

     P3

Eco

1

Aparatul preşedintelui raionului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Resurse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public

 

 

1125

 

 

11603

 

 

0111

 

 

297

 

 

1000

 

 

0301

 

 

00005

 

 

142320

 

 

- 15,0

 

- încasări de la prestarea serviciilor cu plată

 

1125

 

11603

 

0111

 

297

 

1000

 

0301

 

00005

 

142310

 

+15,0

 

2. Cheltuieli

1125

11603

0111

    300

    -

0301

00005

   -

 -

 

07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele  raionului. 

 

   Preşedintele şedinţei                                                       Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

 

nr.02/24-XXVI                                                                                                      din 24.03.2016                                                                           

or. Cantemir

 

        Cu privire la abrogarea  deciziei consiliului

raional  nr.01/38-XXVI din 11.02.2016,,Despre

 cererea domnului Doina Andrei,şef Centrul de

Sănătate Cantemir privind demisia din funcţie” 

 

 

      În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.85 alin.4 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, a cererii personale, examinînd avizul comisie consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul raional                                                            

                                                         D E C I D E :

 

   01.   Se abrogă deciziei consiliului raional nr.01/38-XXVI din 11.02.2016,,Despre cererea domnului

Doina Andrei, şef Centrul de Sănătate Cantemir privind demisia din funcţie”.

 

  02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

 

   03.Controlul asupra executării deciziei prezente se pune în seama comisiei  consultative de

  specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                     Vladimir Moldovanu 

 

    Contarsemnată:

Secretar al consiliului  raional                                                          Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

 

nr.02/25-XXVI                                                                                                      din 24.03.2016                                                                           

or. Cantemir

 

       Despre abrogarea deciziei nr.04/09-XXVI din 10.12.2015

 “Cu privire la  încetarea raporturilor de serviciu   cu dl

 Nicolae Efticov, şef serviciul  cultură şi turism, numit în

funcţie pe perioadă determinată”

 

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 ,  art.63, alin. (42), din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,  examinînd avizul comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,Consiliul Raional

 

                                                                         D e c i d e :

 

   01.Se abrogă decizia consiliului raional nr.04/09-XXVI din 10.12.2015  „Cu privire la  încetarea raporturilor de serviciu   cu dl Nicolae Efticov, şef serviciul  cultură şi turism, numit în funcţie pe perioadă determinată”.

 

 

   02.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate  drept disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 Preşedintele şedinţei                                                                          Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

 Secretar al consiliului raional                                                         Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

 

nr.02/25-XXVI                                                                                                      din 24.03.2016                                                                           

or. Cantemir

 

       Despre abrogarea deciziei nr.04/09-XXVI din 10.12.2015

 “Cu privire la  încetarea raporturilor de serviciu   cu dl

 Nicolae Efticov, şef serviciul  cultură şi turism, numit în

funcţie pe perioadă determinată”

 

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 ,  art.63, alin. (42), din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,  examinînd avizul comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,Consiliul Raional

 

                                                                         D e c i d e :

 

   01.Se abrogă decizia consiliului raional nr.04/09-XXVI din 10.12.2015  „Cu privire la  încetarea raporturilor de serviciu   cu dl Nicolae Efticov, şef serviciul  cultură şi turism, numit în funcţie pe perioadă determinată”.

 

 

   02.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate  drept disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

  Preşedintele şedinţei                                                                          Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

 Secretar al consiliului raional                                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.02/01-XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                       

or. Cantemir

 

     Cu privire la activitatea preşedintelui raionului

şi a subdiviziunilor  consiliului raional în anul

2015 şi sarcinile pentru anul 2016 

 

      În temeiul art. 43 (2) , 53 (1) , litera g) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , deciziei nr. 01/01-XXV din 26.03.2015 “Cu privire la  activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2014 şi sarcinile pentru anul 2015”, examinînd raportul cu privire la activitatea  preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul  2015 şi sarcinile pentru anul 2016”, prezentat de dl Andrei Ciobanu, preşedintele  raionului, avizele comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism,  opiniile şi propunerile expuse de către consilieri, invitaţi  în cadrul dezbaterii subectului dat Consiliul Raional constată că eforturile preşedintelui raionului, subdiviziunilor consiliului raional au fost orientate spre executarea deciziilor consiliului raional nr. 11/04-XXV din 08.12.2011 “Cu privire la strategia,programul şi planul de acţiuni de dezvoltate socio-economică a raionului Cantemir pe anii 2012-2015”.

    Reieşind din cele expuse Consiliul Raional

                                                                                    D e c i d e :

    01.Se ia act de raportul “Cu privire la activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2015 şi sarcinile pentru anul 2016 (se anexează).

   02.Se stabilesc ca sarcini prioritare pentru anul 2016 pentru preşedintele raionului , vicepreşedinţii raionului, conducătorii şi subdiviziunile consiliului raional:

- realizarea prevederilor deciziilor

      nr. 04/03-XXVI din 10.12.2015 “Cu privire la aprobarea bugetului raional Cantemir  în lectura a doua pe anul 2016”;

   întreprinderea măsurilor pentru:

asigurarea transparenţei în procesul decizional;                                                                            

executarea tuturor deciziilor adoptate de consiliul raional în termenii stabiliţi;

executarea bugetului raional pe anul 2016 la  cel puţin 100 procente;

  executarea Programului de activitate a aparatului preşedintelui raionului, subdiviziunilor consiliului raional pentru anul 2016;

iniţierea procesului de proiectare  al obiectului podul feroviar Cantemir-Fălciu prin reprofilarea în pod mixt.

      Direcţia Finanţe va

- asigura monitorizarea executării bugetului pe anul 2016 ;

- asigura elaborarea proiectului bugetului raional  pentru anul  2017.

        Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare va contribui la :

 - elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni de implimentare a acesteia;

  - asigurarea    creşterii  volumului  al producţiei agricole şi respectiv industriale ;

  - continuarea activităţilor de creare a asociaţiilor obşteşti pe interese în sectorul agroindustrial;

  - asigurarea suportului informaţional, suportului metodologic  necesar păroducătorilor agricoli la şcolarizarea în următoarele domenii:

   - subvenţionarea sectorului agro-industrial;

 - atragerea investiţiilor ;

 - desfăşurarea seminarelor instructive;

 - promovarea tehnologiilor performante în cultivarea culturilor agricole

     Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională va asigura :

  - monitorizarea derulării implimentării proiectelor investiţionale, proiectelor finanţate de la bugetul de stat,proiectelor finanţate de la bugetul local;

 - monitorizarea lucrărilor de construcţie  a apeductelor în satele Baimaclia, Capaclia, Şamalia, Haragîş;

 - monitorizarea lucrărilor la construcţia sistemelor de canalizare în satele Şamalia, Cociulia, or.Cantemir;

  - acordarea suportului metodologic la implimentarea proiectului de Eficienţă Energetică;

 - monitorizarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinerea drumurilor locale conform Listei drumirilor aprobată.   

       Serviciul cultură şi turism va :

-  contribui la  crea condiţiilor optime pentru promovarea tradiţiilor naţionale;

- contribui la organizarea  şi  desfăşurarea activităţilor cultural- artistice în raionul Cantemir prin dirijarea eficientă a instituţiilor de cultură;

 - asigura buna desfăşurare a festivalurilor tradiţionale şi participarea colectivelor artistice în cadrul acestora, totodată participarea  la turneele în afara raionului şi ţării.

       Direcţia Asistenţă socială şi protecţia familiei va:

 - identifica posibilitatea  oferirii serviciilor de calitate beneficiarilor;

 - elabora şi  propune  consiliului raional spre aprobare mecanismul de prestare a serviciilor sociale contra plată în cadrul serviciului social deservire la domiciliu;

  - asigura  şi  monitoriza prestarea serviciilor sociale comunitare pentru diminuarea instituţionalizării minorilor.

         Direcţia Învăţămînt va:

   - monitoriza,  asigura  şi raporta  implimentarea Programului de dezvoltare a învăţămîntului în raionul Cantemir pentru anii 2016-2020;

   -contribui la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din raion;

   - monitoriza procesul de optimizare a reţelei şcolare.

    03.Se stabileşte că la fiecare şedinţă ordinară a Consiliului  Raional Cantemir va fi examinată la  general informaţia despre mersul executării sau executarea  deciziilor cu termen  de control.

    04.Vicepreşedinţii raionului, secretarul consiliului raional, conducătorii subdiviziunilor consiliului raional, aparatul preşedintelui raionului vor acorda atenţie sporită calităţii activităţilor şi acţiunilor organizate şi desfăşurate , documentelor elaborate.

     05.Despre rezultatele executării deciziei prezente se va informa Consiliul Raional în trimestru unu 2017 în raportul despre activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional.

    06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în  seama comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism .

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                       Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.02/33-XXV                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                       

or. Cantemir

 

                     Cu privire la completarea şi modificarea

 deciziei consiliului raional Cantemir  nr.01/30-XXVI

din 11.02.2016 ”Cu privire la operarea modificărilor

 Programului de transport  raional auto de călători

prin servicii regulate”

 

      În  temeiul  art. 43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică  locală  nr. 436-XVIdin  28.12.2006,  art.  4, alin.  2,  lit.  (d)  din  Legea  privind  descentralizarea  administrativă  nr.  435-XVI  din  28.12.2006,  art. 13,  alin 1, lit  (a),  art. 37,  alin. 1,  lit.(d) din  Codul al Transprturilor Auto nr. 150 din 15.09.2014, Hotărîrii  Guvernului  Republicii  Moldova   nr. 854   din  28.07.2006  ,,Cu  privire  la  Regulamentul   transporturilor  auto  de  călători  şi  bagaje”, demersurilor nr.190 din 01.09.2015,   nr.05-5/269 din 04.09.2015, procesului -verbal  nr. 1  din  11.12.2015   al  şedinţei  comisiei  raionale  ,,Pentru  organizarea  transportului  rutier  de  persoane  prin  servicii  regulate”, avizului pozitiv  nr.02/8-312 din 04.03.2016 al Agenţiei Naţionale Transport Auto, examinînd  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte,Consiliul raional

                                                                                D e c i d e:

     01.Se completează şi se modifică decizia consiliului raional Cantemir nr.01/30-XXVI din 11.02.2016 ”Cu privire la operarea modificărilor Programului de transport raional auto de călători prin servicii regulatedupă cum urmează:

 

        pct.02 al deciziei nr.01/30-XXVI din 11.02.2016 ”Cu privire la operarea modificărilor Programului de transport raional auto de călători prin servicii regulate”   se completează cu subpuncul

 

        - desciderea serviciilor regulate Cantemir 08:05; 10:05; 12:05; 13:35;15:35 –Iepureni 07:35;09:35; 11:35; 13:00; 14:45.

 

   02.Executarea deciziei se pune în sarcina dlui Ion Dimcea, vicepreşedinte al raionului.  

 

    03.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte și comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

 

   Preşedintele şedinţei                                                        Vladimir Moldovanu 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

 

 D E C I Z I E

nr.  02/18-XXVI                                                                                                       din 24.03.2016                                                                                      

or. Cantemir

 

               Despre mersul executării deciziei nr.05/09-XXV

din 28.05.2015 “Cu privire la constituirea serviciului social

Asistență Personală pe lîngă direcția asistență socială și

protecție a familiei”

 

                  În temeiul art. 43 (1) litera „q” din Legea privind Administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în temeiul art 4,7,8,10 din „Legea asistenței sociale” nr. 547 din 25.10.2003, Legii nr. 60 din 30.03.2012 „Privind incluziunea socială a apersoanelor cu dizabilități”Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Serviciului social „Asistenţă Personală”, decizia Consiliului raional nr.05/09-XXV din 28.05.2015 Cu privire la consituirea serviciului social Asistență Personală” pe lîngă direcția asistență socială și protecție a familiei , decizia Consiliului raional nr. 05/24-XXV din 26.09.2013  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a Serviciului social „Asistenţă Personală”, examinînd nota informativă despre mersul executării deciziei nr.05/09-XXV din 28.05.2015”Cu privire la constituirea serviciului social Asistență Personală pe lîngă direcția asistență socială și protecțiea familiei”, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,activităţi social-culturale şi turism ,Consiliul raional

                                                                                 Decide:

 

    01.Se ia act de nota informativă despre mersul executării deciziei nr.05/09-XXV din 28.05.2015 “Cu privire la constituirea serviciului social Asistență Personală pe lîngă direcția asistență socială și protecțiea familiei” (se anexează).

   02.Monitorizarea derulării, executării deciziei nr.05/09-XXV din 28.05.2015 “Cu privire la constituirea serviciului social Asistență Personală pe lîngă direcția asistență socială și protecțiea familiei”se pune în sarcina domnului Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

   03.Informația despre mersul executării deciziei nr.05/09-XXV din 28.05.2015 “Cu privire la constituirea serviciului social Asistență Personală pe lîngă direcția asistență socială și protecțiea familiei” va fi prezentată Consiliului raional în trimestru I anul 2017.

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate și publicului în termen de 10 zile .

    05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de   specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme      sociale:învăţămînt,cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,activităţi social-culturale şi turism.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                         Vladimir Moldovanu

 

     Contrasemnată:            

Secretar al  consiliului raional                                       Ludmila Țurcanu

             

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                    Anexa nr.01

                                                                                                                                      la decizia consiliului raional

                                                                                                                                     nr.02/18-XXVI  din 24.03.2016

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/10 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

     Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei

de privatizare a  fondului de  locuinţe nr.01 din

 10.03.2016

 

 

   În temeiul art.43 , alineatul (1) , litera e) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.01 din 10.03.2016  (vezi anexa) ,  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii , Consiliul Raional  

 

D E C I D E :

 

 01.Se aprobă hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de  locuinţe nr.01  din  10.03.2016   privind privatizarea locuinţelor în raionul Cantemir, următorilor cetăţeni :

 01.Popa Elena, or.Cantemir ,str.Iu.Gagarin,nr.11,cam.69,70;

 02. Graur Cristina,or.Cantemir, str.Iu.Gagarin,nr.11,cam.59 „A”,60;

 03.Carp Cristina, or.Cantemir, str.Iu.Gagarin,nr.11,cam.63/64;

 04.Bucur Olga, or.Cantemir, str.Iu.Gagarin,nr.11,cam.42/43;

 05. Caspirovscaia Vera,  or.Cantemir, str.Iu.Gagarin,nr.11,cam.5/6;

 06.Berdeu Eugenia, or.Cantemir, str.Iu.Gagarin,nr.11,cam.19;

 07. Manaf Daria, or.Cantemir, str.Iu.Gagarin,nr.11,cam.17;

 08.Banicov Igor,or.Cantemir,str.Basarabia,nr.2,cam.73;                                                  

 09.Ceceli Constantinor,or.Cantemir,str.Ştefan Vodă,nr.15,cam.52;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 10.Oloinic Lucheria,or.Cantemir,str.Ştefan Vodă.nr.15,cam.70;

    02.Specialistul principal în aparatul preşedintelui raionului va perfecta actele corespunzătoare şi le va înmîna persoanelor sus nominalizate.

   03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen  de 10 zile.

   04.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                          Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

 Secretar al  consiliului  raional                                          Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/13 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

          Cu privire la crearea comisiei raionale

pentru combaterea traficului de fiinţe umane

şi aprobarea Regulamentului de activitate al

acesteia

 

         În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , Legii privind  prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane  nr. 241-XV din 20.10.2005, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.234 din 29.02.2008 “privind aprobarea Regulamentului-cadrul al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane”, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte , Consiliul Raional

                                                                                   D e c i d e :

  01.Se constituie comisia raională de combatere  a traficului de fiinţe umane în număr de 15 persoane , după cum urmează :

01.Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului, preşedintele comisiei;

02.Mihail Tretiacov, şef al ,Inspectoratului de Poliţie Cantemir,vicepreşedinte al comisiei;

03. Popa Grigore, specialist principal, direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei, secretar al comisiei;

Membrii comisiei:

04.Munteanu Viorica, şef, direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei, secretar al comisiei;

 05.Adrian Procoavă, procurorul raionului;

06.IurieMihăescu, şef, IMSP Spitalul Raional Cantemir;

07. Doina Andrei, şef IMSP Centrul de Sănătate Cantemir;

08.Lilia Cebotaru, şef, direcţia  învăţămînt;

09. Elena Baba, şef , Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

10. Gandrabur Petru, vicepreşedintele asociaţiei primarilor;

11.Eugeniu Todos,ofiţer de informaţii, Serviciul Informaţii şi Securitate;

12.Antoniu Anatol, şef Biroul de Evidenţă şi Documentare a Populaţiei;

13. Munteanu Dumitru, inspector, Inspectoratul de Muncă Cahul;

14. Aliona Butuc, şef Oficiul Stării Civile Cantemir;

15.Malcov Vitalie, şef, Pichetul din s.Stoianovca, reprezentantul Poliţiei de Frontieră al Republicii Moldova.

     02. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile deţinute,

   atribuţiile lor în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou- desemnate în

   funcţiile respective, fără a fi modificată componenţa Comisiei prin decizia Consiliului

   raional.

  03.Se aprobă regulamentul de activitate al Comisiei raionale pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane conform anexei.

  04.Comisia nominalizată va elaborarea planul raional de activitate de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane şi îl  va prezenta Comitetului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Traficului de Fiinţe Umane.

   05.Autorităţile administraţiei publice locale vor pune la dispoziţia comisiei raionale localuri pentru desfăşurarea şedinţelor şi altor activităţi. 

   06.Cheltuielile aferente activităţii comisiei se vor efectua în limita alocaţiilor prevăzute anual în bugetul raionului. 

    07.Domnul Butuc Sergiu, vicepreşedintele raionului va prezenta devizul de cheltuieli pentru activităţile planificate şi justificarea cheltielilor la elaborarea prognozei bugetului  pentru anul următor.

   08.Se abrogă decizia nr.02/24-XXVI din 24.09.2015 „Cu privire la comisia raională pentru combaterea traficului de fiinţe umane”.

   09.Decizia în cauză se aduce  la cunoştinţa persoanelor nominalizate, altor   factori interesaţi   şi publicului în termen de 10 zile.

   10.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                       Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

or. Cantemir

nr.02/ 15-XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

      Despre    mesrul  executării  deciziei  nr. 04/43-XXV 

din  27.06.2013 „Cu privire la Programul Raional  privind

 controlul  tutunului   pentru  anii  2012-2016”

 

În temeiul  art. 43(2) din  Legea privind  administraţia  publică locală  nr.436 –XVI din  28.12.2006, Legii nr.278-XVI din  14.12.2007 cu privire la  tutun  şi la articolele  din tutun, Legii  nr.10-XVI din  03.02.2009  privind supraveghrerea  de stat  a sănătăţii  publice, Hotărîrii  Guvernului  Republicii Moldova  nr.100 din  16.02.2012 cu  privire la aprobarea  Programului Naţional  privind  controlul  tutunului pentru anii  2013-2016, examenînd  proiectul  Programului raional  privind  controlul  tutunului   pentru anii  2013-2016 şi a Programului   de acţiuni  privind  implimentarea  acestuia, prezentat  de  Centrul de Sănătate  Publică Raional Cantemir, avizele  comisiei  consultative  de specialitate  probleme sociale: învăţămînt, cultură , protecţie  socială, sănătate  publică,  muncă, activităţi  social –culturale  şi turism, comisiei  consultative  de  specialitate  drept,  disciplină  şi culte , Consiliul Raional

DECIDE:

     01.Se  ia  act  de  notă informativă  despre  mesrul  executării  deciziei  nr. 04/43-XXV  din  27.06.2013,  despre  Programul Raional  privind  controlul  tutunului   pentru anii  2013-2016 prezentată  de  dl  Dumitru Vrabie, medic şef sanitar de stat al raionului Cantemir.

    02.Se  pune  în sarcina  Consiliului Teritorial  Coordonator  în domeniul  controlului tutunului  coordonarea  tuturor  proceselor  necesare  pentru  organizarea  eficientă  a acţiunilor   în direcţia vizată  şi combaterea efectelor  negative  ale consumului  de  tutun  asupra sănătăţii populaţiei;

Instituţiile Medico-Sanitare Publice din raion  Spitalul Raional Cantemir,  dl  Iurie Mihaescu;  Centrul de Sănătate  Cantemir ,dl  Andrei Doina;  Centrul de Sănătate  Ciobalaccia , dna  Corober Ecaterina; Centrul de Sănătate Baimaclia,  dna Elena Olteanu;  Centrul de Sănătate   Goteşti  dl Mihai Crabeţchii; Centrul de Sănătate  Cociulia ,  dna  Maia Putregai) :

   Vor  organiza implimentarea  etapei  II pentru  perioda  2014-2016 ce se  va axa  pe acţiunile  în scopul  reducerii  consumului  de  tutun   printre  toate  grupurile  de  populaţie,

   reducerea  morbidităţii  şi mortalităţii   cauzate  de  fumat;

   ameliorarea  accesului   la serviciile de  renunţare  şi crearea  limitelor  firbinţi de  întrerupere  a fumatului;

    reducerea  expunerii  la fumul de  tutun  şi impunerea  mediului  fără fumat pentru  a proteja şi a ameliora sănătatea populaţiei;

    reducerea mortalităţii  prin cancer (orofaringeal, esofagului,  plămînilor, laringeal,  pancreatic );

    reducerea  mortalităţii  premature  prin  boli  cardiovasculare   ( boli ischemice ale  inimii, atac cerebral);

   reducrerea morbidităţii  prin maladii  pulmonare  (astm  bronşic,  boala  pulmonală  cronică  obstructivă).

   03.Oferirea  serviciilor  de consultare  şi asistenţă  persoanelor   fumătoare de către  50% din Centrele de Sănătate  din teritoriu.

   04. Decizia  în cauza   se aduce  la  cunoştinţă Centrului de Sănătate  Publică Raional  Cantemir, altor factori  interesaţi  şi  publicului  în termen  de  10 zile.

    05.Despre realizarea  Programului  şi planului   de acţiuni  respective  Consiliul Raional   va  fi informat  anual  în trimestru  I pe  parcursul anilor  2014-2017 de  către Centrul de Sănătate  Publică Raional Cantemir.

     06.Monitorizarea  şi controlul  executării deciziei  în cauză  se  pune  în sarcina   comisiei  consultative   de specialitate probleme  sociale:  , învăţămînt, cultură, protecţiei socială, sănătate publică, muncă, activităţi sociale culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate  drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                                 Vladimir Moldovanu

     Contrasemnată:

 Secretar  al consiliului  raional                                                  Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

or. Cantemir

nr.02/17 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

        Despre  mersul executării deciziei nr.05/27-XXV

din 28.06.2012 „Cu privire la Programul Raional de

combatere a Hepatitelor virale B, C şi D pentru anii

 2012 – 2016”

 

În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală  nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legii nr.10- XVI din 03.02.2009 „Privind Supravegherea de Stat a Sănătăţii Publice” Hotărîrii Guvernului  Republicii Moldova Nr.90 din 13.02.2012 „ Privind aproabrea Programului Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2012-2016”,  examinînd nota despre  mersul  executării  deciziei  nr.05/27-XXV din 28.06.2012 „Cu privire la Programul  raional  de combatere  a hepatitelor  virale B, C şi D pentru anii  2012-2016”    şi a planului de acţiuni privind implimentarea acestuia prezentat de Centrul de  Sănătate Publică din raionul Cantemir, avizile comisiei consultative de specialitate, probleme sociale, învăţămînt şi cultură, protecţie specială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate, drept, disciplină şi culte, Consiliul raional

 

                                                    DECIDE:

      01.Se ia act de notă informativă prezentată de dl Dumitru Vrabie , medic  şef Sanitar  de stat al raionului Cantemir   despre mersul realizării Programului Raional de combatere a Hepatitelor virale B, C şi D în anii 2012-2016, aprobat prin decizia Consiliului Raional nr. 02/58 -XXV din 21.03.2013.

     02.Conducătorii Centrului de  Sănătate Publică din raionul Cantemir, IMSP  Centrului de Sănătate  şi Spitalului Raional Cantemir vor  :

             -  organiza vaccinarea contra hepatitei virale B a persoanelor din grupele de risc major de infectare  cu acoperirea vaccinală a celor puţin 95%;

             -  administra , conform indicaţiilor medicale, a imunoglobinei specifice anti HVB, în primele 12 ore după naştere copiilor de la mame AgNBs pozitive, în limitele resurselor financiare ale IMSP din mijloacele fondurilor de la CNAM aprobate pentru anul respectiv;

            -  supraveghea epidemiologic  şi medical , examinarea de laborator a contacţiilor din focare de hepatita virală acută şi cronică ciroza hepatica virală şi cancer hepatic primar;

             -  depista   bolnavilor  cu hepatite virale acute şi cronice, ciroze  hepatice virale şi cancer hepatic primar atingînd indicatorii  de monitorizare sub nivelul de 100% a bolnavilor depistaţi şi trataţi reişind din cei planificaţi;

            - asigurara  personalul  medical din IMSP inclusiv private cu cele trei seturi de echipament medical conform domeniului activităţii profesionale (halate, ochelări, măşti, mănuşi, papuci speciale etc.,) din resursele financiare ale acestor  instituţii;

            - procurara  echipamentul  modern de sterilizare a instrumentarului medical pentru asigurarea sterilizării garantate.

   03. Monitorizarea şi controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate pe problemele sociale: învăţămînt, cultură, protecţiei socială, sănătate publică, muncă, activităţi sociale culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate  drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                                        Vladimir Moldovanu

 

 Contrasemnată:

Secretar al consiliului raional                                                         Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

or. Cantemir

nr.02/17 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

        Despre  mersul executării deciziei nr.05/27-XXV

din 28.06.2012 „Cu privire la Programul Raional de

combatere a Hepatitelor virale B, C şi D pentru anii

 2012 – 2016”

 

În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală  nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legii nr.10- XVI din 03.02.2009 „Privind Supravegherea de Stat a Sănătăţii Publice” Hotărîrii Guvernului  Republicii Moldova Nr.90 din 13.02.2012 „ Privind aproabrea Programului Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2012-2016”,  examinînd nota despre  mersul  executării  deciziei  nr.05/27-XXV din 28.06.2012 „Cu privire la Programul  raional  de combatere  a hepatitelor  virale B, C şi D pentru anii  2012-2016”    şi a planului de acţiuni privind implimentarea acestuia prezentat de Centrul de  Sănătate Publică din raionul Cantemir, avizile comisiei consultative de specialitate, probleme sociale, învăţămînt şi cultură, protecţie specială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate, drept, disciplină şi culte, Consiliul raional

 

                                                    DECIDE:

      01.Se ia act de notă informativă prezentată de dl Dumitru Vrabie , medic  şef Sanitar  de stat al raionului Cantemir   despre mersul realizării Programului Raional de combatere a Hepatitelor virale B, C şi D în anii 2012-2016, aprobat prin decizia Consiliului Raional nr. 02/58 -XXV din 21.03.2013.

     02.Conducătorii Centrului de  Sănătate Publică din raionul Cantemir, IMSP  Centrului de Sănătate  şi Spitalului Raional Cantemir vor  :

             -  organiza vaccinarea contra hepatitei virale B a persoanelor din grupele de risc major de infectare  cu acoperirea vaccinală a celor puţin 95%;

             -  administra , conform indicaţiilor medicale, a imunoglobinei specifice anti HVB, în primele 12 ore după naştere copiilor de la mame AgNBs pozitive, în limitele resurselor financiare ale IMSP din mijloacele fondurilor de la CNAM aprobate pentru anul respectiv;

            -  supraveghea epidemiologic  şi medical , examinarea de laborator a contacţiilor din focare de hepatita virală acută şi cronică ciroza hepatica virală şi cancer hepatic primar;

             -  depista   bolnavilor  cu hepatite virale acute şi cronice, ciroze  hepatice virale şi cancer hepatic primar atingînd indicatorii  de monitorizare sub nivelul de 100% a bolnavilor depistaţi şi trataţi reişind din cei planificaţi;

            - asigurara  personalul  medical din IMSP inclusiv private cu cele trei seturi de echipament medical conform domeniului activităţii profesionale (halate, ochelări, măşti, mănuşi, papuci speciale etc.,) din resursele financiare ale acestor  instituţii;

            - procurara  echipamentul  modern de sterilizare a instrumentarului medical pentru asigurarea sterilizării garantate.

   03. Monitorizarea şi controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate pe problemele sociale: învăţămînt, cultură, protecţiei socială, sănătate publică, muncă, activităţi sociale culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate  drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                                        Vladimir Moldovanu

 

 Contrasemnată:

Secretar al consiliului raional                                                         Ludmila Ţurcanu

 

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/20 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

         Despre executarea deciziei consiliului raional

nr. 04/26-XXVI din 10.12.2015   ,,Cu privire la transmiterea

 de la balanţa Consiliului raional la balanţa primăriei oraşului

 Cantemir a Memorialului Eroilor căzuţi în luptele pentru

 apărarea Integrităţii şi Suveranităţii Republicii Moldova

 amplasat în or.Cantemir”.

 

      În temeiul art.43, alineatul (1) litera c),art.74-77 din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4, alineatul (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din  28.12.2006,art.8 din  Legea nr.523-XIV din 16.07.1999 Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.901 din 31 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,  dispoziţiei preşedintelui raionului nr.164-A din 24.12.2015,  Cu privire la constiruirea unei  comisiei , avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, Consiliul raional

 

                                                                        D E C I D E :

 

     01.Se ia act de  nota informativă prezentată de preşedintele raionului dl Andrei Ciobanu.

 

 

     02.Se ridică controlul asupra executării  deciziei consiliului raional nr. 04/26-XXVI din 10.12.2015   ,,Cu privire la transmiterea de la balanţa Consiliului raional la balanţa primăriei oraşului Cantemir a Memorialului Eroilor căzuţi în luptele pentru apărarea Integrităţii şi Suveranităţii Republicii Moldova amplasat în or.Cantemir”.

 

 

Președintele ședinței                                                                  Vladimir Moldovanu

          

  Contrasemnată:

Secretar al consiliului raional                                                     Ludmila Țurcanu

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/22 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

              Cu privire la executarea deciziei Consiliului

raional nr.04/05-XXVI din 10.12.2015,, Despre demersul

Trezoreriei Teritoriale Cantemir cu privire la darea în

locaţiune a unor  birouri  în incinta consiliului raional”

 

 

 

      În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 875-900 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015,Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrea Guvernului nr. 483  din  29.03.2008, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, procesului verbal a comisiei de  negocieri directe nr.01/N  din data de 05.01.2016,examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E :

 

   01.Se ia act de nota informativă prezentată de preşedintele raionului , dl Andrei Ciobanu.

 

  02.Se ridică controlul asupra deciziei consiliului raional nr.04/05-XXVI din 10.12.2015,, Despre demersul Trezoreriei Teritoriale Cantemir cu privire la darea în locaţiune a unor  birouri  în incinta consiliului raional”.

 

Preşedintele  şedinţei                                                           Vladimir Moldovanu     

 

 

    Contrasemnată:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/30-XXVI                                                                                                         din  24.03.2016                                                                                                      

        

      Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional

 nr.01/01-XXVI din 20.08.2015,,Cu  privire  la  numărul de

locuri care  revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa

 nominală a comisiilor  consultative de specialitate  în

 consiliul raional”

 

    În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003, Legii privind statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, deciziei nr. 06/01-XXVI din 09.07.2015 „Despre hotărîrea judecătoriei Cantemir, dosarul nr. 3 -35/2015 din 25.06.2015 privind confirmarea legalităţii alegerii consiliului raional  şi validarea mandatelor de consilier în consiliul raional”, deciziei nr. 03/11-XXVI din 05.11.2015 „Despre aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea consiliului raional”, Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.4540 din 4 martie 2016, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul raional

 

                                                                  D E C I D E :

 

01.Se aprobă modificările la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate, după cum urmează:

           din componenţa Comisiei consultative de specialitate finanţe , buget,  activităţi economico-financiare şi construcţii  se exclude numele, prenumele Doina Andrei şi se include numele, prenumele Creangă Mihail ;

 

   02.Se stabileşte că comisia consultativă de specialitate din care face parte  consilierul  nominalizat din decizia în cauză este pentru el  comisia consultativă de specialitate de bază.

 

  03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

 04.Controlul asupra executării deciziei prezente se pune în seama comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 Preşedintele şedinţei                                                                      Vladimir Moldovanu 

 

  Contrasemnată:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/05 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

          Cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de trecere a autobuselor şcolare din gestiunea Ministerului  Educaţiei al Republicii Moldova în gestunea Direcţiei Învăţămînt din raionul Cantemir

 

În  conformitate cu art. 43, alin. (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art 8 din Legea nr. 523-XIV din 16.07.1999 "Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale" şi Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.901 din 31 decembrie 2015, în baza scrisorii Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.08/15-160 din 18.02.2016 privind transmiterea autobuzelor şcolare în gestiunea unităţilor administrativ-teritoriale, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

 

DECIDE

 

     01.Se ia act de scrisoarea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 08/15-160 din 18.02.2016 cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (autobuse şcolare) în gestiunea Direcţiei Învăţămînt din raionul Cantemir ( se anexează).

    02.Consiliul  Raional Cantemir dă acordul de a trece din gestiunea Ministerului  Educaţiei al Republicii Moldova în gestiunea Direcţiei Învăţămînt autobusele  şcolare care au fost repartizate prin contract de comodat instituţiilor de învăţămînt din raion după cum urmează:

Gimnaziul din satul Cîietu;

Gimnaziul “ Mihai Eminescu” din or. Cantemir;

Gimnaziul “ Ion Cojocaru” din satul  Ţiganca;

Gimnaziul “ Vasile Pîrvan” din satul Goteşti.

    03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Ministerului Educaţiei , Direcţiei Invăţămînt, Direcţiei Finanţe, consiliilor locale de nivelul unu Cîietu, Ţîganca, Cantemir şi Goteşti, altor persoane şi factori interesaţi şi publicului de către dna Ţurcanu Liudmila, secretar al consiliului raional prin înmînare, expediere şi afişare în termen de 10 zile.

    04.Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe şi buget, activităţi economico- financiare şi construcţii.

     05. Executarea deciziei se pune în sarcina preşedintelui raionului dlui Ciobanu Andrei.

 

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                        Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/06 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

        Cu privire la acceptarea luării la balanță

 Consiliului raional a bunurilor imobile

 şi terenul aferent a Școlii Profesionale

 

         În temeiul art.43, alineatul (1) litera c),art.74-77 din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4, alineatul (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din  28.12.2006,art.8 din  Legea nr.523-XIV din 16.07.1999 Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.901 din 31 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,  scrisoarii nr.08/15-1415 din 04.03.2016 a Ministerului Educației al Republicii Moldova privind acceptarea transmiterii bunurlor imobile şi  terenul aferent a Școlii Profesionale din or.Leova la balanța Consiliului  raional Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism , Consiliul raional

                                                                        Decide:

     01.Se ia act de scrisoarea nr.08/15-1415 din 04.03.2016 a Ministerului Educației al Republicii Moldova privind acceptarea transmiterii bunurlor imobile şi terenul aferent a Școlii Profesionale din or.Leova la balanța Consiliului  raional Cantemir ( se anexează).

 

     02.Se acceptă luarea bunurilor imobile şi terenul aferent a Școlii Profesionale din or.Leova la balanța Consiliului  raional Cantemir, amplasat în or. Cantemir, str. Ştefan Vădă nr.14, nr. cadastral 2101102294, pentru plasarea Şcolii Sportive şi a Centrului de Creaţie, instituţii extraşcolare a Direcţiei Învăţămînt Cantemir.

 

    03.Se împuternicește președintele raionului Cantemir,dl Andrei Ciobanu, să semneze Actul de primire –predare a bunurilor imobile şi  terenul  aferent a şcolii Profesionale din or.Leova .

 

      04.Decizia în cauză se aduce la cunoștința persoanelor și factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul consiliului raional.

 

    05.Informația despre executarea prezentei decizii se va prezenta Consiliului raional Cantemir în trimestru trei,anul 2016 de către președintele raionului.

 

    06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate: drept,disciplină și culte şi comisiei consultative de specialitate: finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

 

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                       Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

or. Cantemir

nr.02/ 07-XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

          Cu privire la activităţile de încorporare a

cetăţenilor  în serviciul militar şi  serviciul

civil în primăvara anului 2016

 

            În temeiul art.  13, alin (1), lit.d), art. 43 , alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală  nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei nr.1245 – XV din 18.07.2002 , Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr. 864 din 17.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, nr.897 din 23.07.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova, examinînd avizele  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate : drept,  disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

  01.Se pune în sarcina Secţiei  administrativ-militare  a raionului Cantemir (SAM) în comun cu primăriile raionului, instituţiile publice, agenţii economici desfăşurare în perioada 14.03.2016 –29.07.2016 activităţilor necesare pentru pregătirea către încorporare.

     02.Se instituie comisia de încorporare şi medico-militară, pentru încorporarea cetăţenilor raionului Cantemir în serviciul militar în termen şi serviciul civil conform anexei nr.01.

   03.Comisia nominalizată va întreprinde măsuri concrete pentru examinarea medicală şi încorporarea supuşilor militari din raionul Cantemir în termenii prevăzuţi de legislaţie.

   04.Direcţia Finanţe (dl Veaceslav Cozma) va asigura cheltuielile financiare necesare pentru activitatea comisiilor de încorporare din contul bugetelor locale şi bugetului raional (achitarea plăţilor pentru serviciile comunale: electricitate, căldură, telefon, apă, procurarea rechizitelor de birou, examinarea medicală, editarea documentaţiei şi a blanchetelor necesare) conform articolelor bugetului raional, aprobat pe anul 2016.

    Transportul necesar pentru transportarea recruţilor de la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale la SAM Cantemir se efectuează din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.

    05.Se obligă directorul  IMSP Spitalul Raional Cantemir, dl Iurie Mihăescu şi dl Andrei Doina, şef  IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, în temeiul Hotărârii Guvernului  Republicii Moldova nr. 897 din 23.07.2003, cap. II:

a)  să constituie  comisia medicală pentru examinarea medicală calificată pe întreagă perioadă de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova;

b) să  prezinte la SAM Cantemir listele de semnalizare a tinerilor cu a.n.1989-1998, care se află la evidenţa medicală;

c)       să organizeze testările medicale obligatorii ale recruţilor, ce urmează să fie încorporaţi în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova, conform anexei nr. 02.

06.Primarii unităţilor administrativ-teritoriale vor asigura înştiinţarea şi prezentarea recruţilor,conform graficului testărilor medicale ale recruţilor (anexa nr. 02) la SAM Cantemir, vor propune consiliului local spre aprobare devizul mijloacelor financiare necesare organizării în localitate (-tăţi) a activităţilor legate de încorporare, vor asigura executarea de către instituţiile publice, agenţii economici şi locuitorii din teritoriu a legislaţiei şi deciziei Consiliului Raional cu  privire la pregătirea şi  încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen.

     07.Se aprobă planul de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova pe fiecare unitate administrativ-teritorială, conform  anexei nr. 03.

    08.Se recomandă SAM  Cantemir să organizeze  seminare instructiv – metodice privind pregătirea şi desfăşurarea  acţiunilor de încorporare cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale şi membrii comisiei de încorporare.

    09.Şeful Inspectoratului de Poliţie a raionului Cantemir, dl Tretiacov Mihail va asigura prezentarea recruţilor, care se eschivează de la încorporare, precum şi selectarea recruţilor care vor fi repartizaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în trupele de carabinieri.

    10.Preşedintele comisiei de încorporare va informa săptămînal în scris preşedintele raionului despre activitatea comisiei de încorporare, după caz şi necesitate Consiliul Raional.

   11.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele  raionului, comisiei consultative de specialitate: drept, disciplină şi culte.

 Preşedintele şedinţei                                                         Vladimir Moldovanu

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/08-XXVI                                                                                                         din  24.03.2016                                                                                                      

        

Cu privire la coordonarea Acordului Adiţional

  nr.3 la Contractele de acordare a asistenţei medicale (de

 prestare a serviciilor medicaleîn cadrul asistenţei medicale

primare nr. 05-08/209 din 31.12.2014 a IMSP Centrul de

 Sanatate Cantemir cu CNAM pe anul 2015

 

            În temeiul art, 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007, „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2008”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.957 din 28.09.2012 modificat prin ordin Ministerul Sănătăţii nr. 1240 din 10.12.20012„Cu privire la modificare a regulamentelor institutiilor medica-sanitare publice.”, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007” Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 07/26-XXV”Cu privire la înfiinţarea IMSP Centrul de Sănătate Cantemir prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir”  examinînd propunerea IMSP Centrului de Sănătate Cantemir  privind coordonarea acordului adiţional nr.3 al Contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/209 din 31.12.2014  a IMSP Centrul de Sanatate Cantemir  cu CNAM pe anul 2015 din 24.12.2015, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

  01.Se coordonează Acordul adiţional nr.3 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurarii obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/209 din 31.12.2014  a IMSP Centrul de Sanatate Cantemir  cu CNAM pe anul 2015 din 24.12.2015 (se anexează)

   02.Se împuterniceşte a coordona în numele Consiliului Raional Cantemir acordul adiţional nr.3 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/209 din 31.12.2014  a IMSP  Centrul de Sanatate Cantemir cu CNAM pe anul 2015, preşedintele raionului, iar în lipsa, vicepreşedintele raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

   03.Executarea diciziei în cauză se pune în sarcină dlui A.Doina, şefului, IMSP  Centrul de Sanatate  Cantemir , preşedintelui raionului ori   vicepreşedintelui raionului.

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate  şi publicului în termen de 10 zile.

   05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

Preşedintele şedinţei                                                           Vladimir Moldovanu

      Contrasemnată:

 Secretar al  consiliului  raional                                           Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/09 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

        Cu privire la modificarea şi completarea deciziei

Consiliului raional nr.01/08-XXVI din 11.02.2016”Cu

privire la aprobarea organigramei , statelor de personal

ale IMSP Centrul de Sănătate Cantemir , statelor de

personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale 

suplimentare  (cont special ) pe anul 2016”

 

            În temeiul art. 43 ,alineatul (1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995(cu modificările şi completările ulterioare), ordinelor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, nr.695 din 13.10.2010, nr.46 din 10.02.2016 Cu privire la modificarea şi completarea ordinului nr. 695 din13.10.2010 „Cu privire la Asitenţa Medicală Primară din Republica Moldova”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”, nr. 07/26-XXV din  05.12.2013 „Cu privire la infiinţarea IMSP Centrul de Sănătate Cantemir prin reorganizarea IMSP Centrul Medicilor de Familie Cantemir” (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

   01.Se aprobă modificările şi completările în  decizia Consiliului raional nr.01/08-XXVI din 11.02.2016 „Cu privire la aprobare a organigramei , statelor de personal ale IMSP Centrul de  Sănătate Cantemir , statelor de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale  suplimentare  (cont special ) pe anul 2016”,inclusiv:

02.În pinctul 02 sintagma ,, 134,0 unităţi” se substituie cu sintagma ,,145,0 unităţi”;

-          Audit- 0,25 unităţi

-          Statistica medicală – ,,1,75 unităţi”, se substituie cu ,, 3,25 unităţi”;

-          Medici – ,,5,25 unitati”, se substitiue cu  ,,9,25 unităţi”;

-          Personal medical mediu – ,,16,0 unităţi”, se substitiue cu,, 20,0 unităţi”

Total pe IMSP Centrul de Sănătate   Cantemir – ,,134,0”, se substituie cu ,, 145,0”

Medici – ,,29,25 unităţi”, se substituie cu ,,34,25 unităţi”

Asistente medicale –,, 69,25 unităţi” , se substituie cu ,,74,0 unităţi”;

Personal auxiliar – ,,18,5 unităţi”, se substituie cu ,, 19,75 unităţi”.

Total: ,,134,0 unităţi”, se substituie cu ,,145,0 unităţi”.

   03.Modificările operate în decizia sus-menţionată se aplică din data de 01.04.2016.

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul  Agenţiei Teritoriale Cahul a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, IMSP Centrul de Sănătate Cantemir şi publicului în termen de 10 zile.

     05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.  

 

  Preşedintele şedinţei                                                        Vladimir Moldovanu

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/ 11-XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

          Cu privire la crearea Comisiei  pentru

protecția  copilului aflat în dificultate  şi

aprobarea  Regulamentului acesteia

 

    În temeiul art. 43 aliniatul (1), litera ”h”din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, și întu executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.7 din 20.01.2016

”Cu privirea la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate”,examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte,comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

 

                                                                        D E C I D E:

 

  01.Se ia act de informația prezentată de dna Viorica Munteanu, şef direcţie asistenţă socială şi protecţia familiei  (se anexează). 

  02.Se constituie Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate (anexa nr.1 ).

 03. Se aprobă Regulamentul de activitate a Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate    în ( anexa nr.2).

 04.Se abrogă Decizia nr.01/20-XXVI din 20.08.2015 ”Cu privire la crearea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate”.

 05.Se stabilește că, în caz de eliberare din funcție a membrului Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, atribuțiile acestuia în cadrul Comisiei vor fi exercitate de către persoana nou desemnată în funcție, fără a fi  adoptat un act nou administrativ.

 06.Comisia sus vizată va functiona conform Regulamentului aprobat.

 07.Informația despre activitatea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate se va prezenta Consiliului Raional anual în trimestrul III a anilor 2016 și 2017 de către președintele Comisiei.

 08.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama dlui Andrei Ciobanu,președintele raionului,comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism.

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                          Vladimir Moldovanu

 

  Contrasemnată:

Secretar al  consiliului  raional                                            Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/12 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

        Despre aprobarea Regulamentului privind
    organizarea
și funcționarea serviciului social

    „Casă comunitară” și a standardelor minime
     de calitate  

 

În temeiul art. 43(1), litera q) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.4,7,8,10 din Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25.10.2003, Legii nr. 60 din 30.03.2013  “privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi” , Legii nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la  serviciile  sociale , Convenţiei ONU cu  privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată de către  Parlamentul Republicii Moldova la 09.07.2010 ,Hotărîrii Guvernului al Republicii Moldova nr. 885 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru  privind organizarea şi funcţionarea serviciului social “Casa comunitară” şi a standartelor minime de calitate, examinînd  nota informativă a Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei despre   aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului social “Casa comunitară” şi a standardelor minime de calitate, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

D E C I D E:

01.  Se ia act de nota cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului social “Casa comunitară” şi a standardelor minime de calitate (se anexează). 

02.   Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea serviciului social “Casa comunitară” şi a standardelor minime de calitate (se anexează).

03.  Se abrogă  punctu 3 aliniatul (2) din decizia nr.03/11 –XXV din 29.05.2014 cu privire la constituirea serviciul social “Casa comunitară” pe lîngă Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.

04.  Decizia prezentă întră în vigoare de la momentul adoptării ei.

05.   Informaţia despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului raional Cantemir în trimestru III 2016 , de către direcţia asistenţă socială şi protecţie a familie .

06.  Executarea  deciziei nominalizate se pune în sarcina Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei.

07.  Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului .

08.  Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi şi publicului în termen de 10 zile şi se expediază Ministerului Muncii protecţiei Sociale şi Familiei al Republiciii Moldova în acelaşi termen.

09.  Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism.

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                       Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/14 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

       Cu  privire la mersul   Programului

raional de imunizări  pentru anii 2011-2015

 

          În temeiul art. 49(2) din Legea  privind  administraţia  publică locală  nr. 436 –XVI  din 28.12.2006, întru executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului Repiblicii Moldova  nr. 1192 din 23.12.2010 „ Privind  aprobarea Programului Naţional de imunizări pentru anii 2011-2015”, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr.03/20 –XXIV din 28.04.2011 „ Cu privire la Programul raional de Imunizări pe anii 2011-2015” examemînd  nota informativă  despre mersul  executării deciziei nr. 03/20 –XXIV din 28.04.2011„ Cu privire la Programul raional de Imunizări pe anii 2011-2015”, prezentată  de şeful secţiei supravegherea maladiilor transmisibile  Centrului de Sănătate Publică Raional Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

D E C I D E :

   01.Se ia act de notă  informativă prezentată de şeful  secţiei supravegherea maladiilor  transmisibile Centrului de Sănătate Publică Raional Cantemir, dl Gh. Shvets  despre mesrsul executării deciziei  nr.02/16 –XXIII din 20.03.2007 „ Cu privire la Programul raional de imunmizări   pentru anii  2011-2015” (se anexează) .

   02.Directorul  IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir , dl  Iurie Mihaescu , directorul IMSP Centrul de Sănătate Cantemir  , dl Andrei Doina , Medic şef  sanitar de Stat al Centrul de Sănătate Publică Raional Cantemir, dl Dumitru Vrabie vor:

·   asigura organizarea, planificarea, monitorizarea şi evaluarea îndeplinirii Programului, examina anual realizarea acestui  Program,  întreprinde măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor  prevăzute;

·   asigura cu concursul organelor administraţiei publice locale crearea condiţiilor necesare   pentru  efectuarea imunizărilor, inclusiv intreţinirea localului, asigurarea cu echipament  pentru păstrarea vaccinului, asigurarea legăturii telefonice, înlăturarea inofensivă a deşeurilor ascuţite  şi tăioase, provenite în urma   procesului de vaccinare, precum şi susţinerea mesajelor de comunicare şi mobilizare socială, adresate populaţiei;

·    colobora cu instituţiile  subordonate Direcţiei  }nvăţămînt în scopul obţinerii suportului în  organizarea imunizării obligatorie a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor , sporirii rolului lor în informarea şi educarea populaţiei privind eficienţa  şi necesitatea imunizărilor , admitirea (în lipsa contraindicaţiilor) în instituţii doar a persoanelor  vaccinate, conform prevederilor Programului ;

·    asigura instituţiile medicale primare cu personal instruit  numite prin Ordin  pentru a garanta accesul populaţiei la servicii de imunizare;

·   asigura instruirea continuă a personalului  medical  privind practicile de imunizare, evaluarea cunoştinţelor  şi practicilor  lucrătorilor medicali care prestează servicii de imunizări, atestarea acestui personal o dată în 2 ani şi în măsura necesităţii;

·   organiza funcţionarea sistemului de evidenţă a vaccinărilor efectuate şi de triere sistematică (lunară ) a persoanelor ce urmează a fi vaccinate;

·    asigura în termen comanda, primirea în cantităţi adecvate şi evidenţa materialelor şi mijloacelor necesare pentru imunizare şi vor fi alocate  mijloace financiare pentru acoperirea cheltuielilor lunare de transportare  a vaccinului şi altor consumabile ;

·    efectua supervizarea calităţii serviciilor de imunizări acordate de instituţiile de asistenţă medicală primară şi vor acorda ajutorul metodic şi practic necesar ;

·   monitoriza sistematic acoperirea vaccinală în  conformitate cu calendarul vaccinărilor aprobat, respectarea  „lanţului frig” , consumului de vaccinuri , apariţia cazurilor de boli prevenibile şi altor indicatori  de performanţă din teritoriul deservit cu raportarea lor instanţelor superioare în modul stabilit ;

·    asigura depistarea, investigarea de laborator şi raportarea cazurilor de boli contagioase   prevenibile prin vaccinări, conform prevederilor Programului, identificarea şi redresarea situaţiilor de risc;

·    asigura informarea populaţiei privind  beneficiile imunizărilor şi importanţa lor pentru sănătate.

   03.Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II  studierea  şi examinarea   măsurilor  de imunizare a populaţiei pe teritoriul localităţii să acorde ajutorul necesar sistemului de sănătate în realizarea Programului de imunizări .

   04.Executarea prezentei decizii se pune în seamă  conducătorilor Instituţiilor Medico-Sanitare Publice  din raion.

    05. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

    

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                       Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

or. Cantemir

nr.02/16 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

            Cu privire  la mersul executării  deciziei

consiliului raional nr. 04/44 –XXV din 27.06.2013  

„Despre  Programul raional  privind  controlul 

alcoolului  pe anii  2013-2020”

 

         În temeiul  art. 43(2) din Legea  privind  administraţia   publică  locală nr. 436-XVI din  28.12.2006, Legii  nr.713 – XIV din  06.12.2001 „ Privind  controlul  şi prevenirea  consumului  ilicit  de droguri  şi de  alte  substanţe psihotrope” ,  Legii nr.10-XVI din  03.02.2009  privind supravegherea de stat  a sănătăţii publice, Hotărîrii  Guvernului Republicii Moldova  nr.886 din  06 august  2007 „Cu privire  la aprobarea politicii  Naţionale de Sănătate”  în conformitate   cu recomăndările  OMS  privind realizarea Planului European de acţiuni  pentru  reducerea   Consumului de alcool   pentru anii  2013-2020,  examinînd  programul  raional  privind controlul alcoolului  şi planul  de acţiuni  privind  implimentarea  acestuia prezentat  de Centrul de Sănătate Publică  Raional Cantemir,   avizele   comisiei  consultative  de specialitate  probleme   sociale,    învăţămînt, cultură  protecţie socială, sănătate  publică, muncă,  activităţi social –culturale  şi turism, comisiei consultative  de specialitate  drept   disciplină şi  culte, Consiliul Raional

DECIDE:

   01.Se ia act  de notă  informativă despre  mersul executării  deciziei  nr. 04/44 –XXV din 27.06.2013 „ Despre  Programul raional  privind  controlul  alcoolului  pe anii  2013-2020”,  prezentată de  dl Dumitru Vrabie ,medic - şef sanitar de stat  al raionului Cantemir.

   02.Se pune  în sarcina  Consiliului  Teritorial Coordonator  în domeniul  controlului  alcoolului,   organizarea eficientă   a acţiunilor  în direcţia  vizată  în combaterea  efectelor  negative  ale consumului  de alcool asupra  sănătăţii populaţiei,  coordonarea  tuturor  proceselor  necesare  pentru realizarea  actelor  sus  menţionate;

    03. Instituţiile Medico Sanitare Publice  din raion   Spitalul Raional Cantemir, Centrul de Sănătate  Cantemir , Centrul de Sănătate  Baimaclia,  Centrul de Sănătate Cociulia,  Centrul de Sănătate Goteşti, Centrul de Sănătate  Ciobalaccia, vor întreprinde următoarele acţiuni:

        3.1 acordarea asistenţei medicale  specializate  în cadrul  secţiilor  consultative  (cabinetelor narcologice)   şi a tratamentului   antialcool, de susţinere  autinecidivant;

      3.2  acordare asistenţei narcologice cu lansarea  diferitor  forme  şi  metode   de cuprindere  dispensarizată  de asanare  în funcţie  de gradul  de dependenţă  alcoolică , pentru controlul  şi coordonarea  acţiunilor  preconizate  în acest  scop;

      3.3 acordarea  tratamentului  medical  specializat în condiţii  de staţionar  persoanelor cu alcoolism  şi  psihoze  alcoolice;

   3.4 În termen  de  10 zile se vor elabora  şi aplica  politici (planuri) în comunităţi privind reducerea  consumului de alcool.

    04.Decizia în cauză  se aduce  la cunoştinţă  Centrului de Sănătate Publică  Raional Cantemir, altor  fatori cointeresaţi şi  publicului în termen  de  10 zile.

   05.Despre  realizarea Programului  şi Planului  de acţiuni  respective  Consiliul Raional  va  fi  informat   anual  în trimestru  I pe  parcursul   anilor  2017-2020  de către  Centrul de Sănătate Publică  Raional Cantemir .

    06.Monitorizarea  şi  controlul  executării   deciziei  în cauză   se  pune  în sarcina  comisiei  consultative  de  specializate  probleme  sociale:  învăţămînt,  cultură  protecţie  socială , sănătate  publică, muncă, activităţi social-culturale  şi turism , comisie  consultative  despecializate  drep disciplină  şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                                        Vladimir Moldovanu

 

  Contrasemnată:

Secretar al consiliului raional                                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/19 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

      Despre executarea deciziei Consiliului Raional

nr. 02/04-XXV din 24.09.2015Cu privire la reorganizarea

unor instituţii de învăţămînt din raionul Cantemir de

la 01.09.2015”      

    

                   În temeiul art.43 (2), 46 (1,2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, în conformitate cu Codul Educaţiei al Republii Moldova nr.152 din 17.07.2014, Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 cu modificările operate prin Legea nr.91 din 26.04.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, avînd în vedere situaţia demografică în localităţile raionului, Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova nr.728 din 02.10.2012 ,, Cu privire la finanţarea în bază de cost  per elev cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de guvern pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale”, examinînd informaţia prezentată Direcţiei Învăţămînt, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional 

 

D E C I D E:

 

01.  Se ia act de nota privind executarea deciziei consiliului raional nr. 02/04-XXVI din 24.09.2015 „Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt din raionul Cantemir de la 01.09.2015”  ( se anexează).

 

02.  Se ridică controlul asupra chestiunii sus- vizate.

 

03.  Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Direcţiei Învăţămînt, primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale Goteşti, Ţîganca, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

Președintele ședinței                                                                  Vladimir Moldovanu

          

       Contrasemnată:

Secretar al consiliului raional                                                     Ludmila Țurcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/21-XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

       Cu privire la executarea deciziei consiliului raional

nr.01/32-XXVI din 11.02.2016  Despre  demersul

întreprinderii SRL BILCONT  cu privire la darea în

locaţiune   a unui birou  în incinta consiliului raional

 

 

      În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 875-900 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015,Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrea Guvernului nr. 483  din  29.03.2008, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, procesului verbal a comisiei de negocieri directe nr.02/N  din data de 26.02.2016,examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E :

 

   01.Se ia act de nota informativă prezentată de preşedintele raionului , dl Andrei Ciobanu.

 

  02.Se ridică controlul asupra deciziei consiliului raional nr. nr.01/32-XXVI din 11.02.2016           „Despre  demersul întreprinderii SRL BILCONT  cu privire la darea în locaţiune   a unui birou  în incinta consiliului raional”.

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                           Vladimir Moldovanu     

 

 

    Contrasemnată:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/23-XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

          Cu privire la executarea deciziei Consiliului raional

 nr.04/06-XXVI din 10.12.2015,, Despre demersul Oficiului

 Central de Probaţiune a Ministerului Justiţiei a Republicii

Moldova cu privire la darea în locaţiune a unor birouri  în

 incinta consiliului raional”.  

 

      În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 875-900 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015,Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrea Guvernului nr. 483  din  29.03.2008, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, procesului verbal a comisiei de negocieri directe nr.01/N  din data de 05.01.2016,examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E :

 

   01.Se ia act de nota informativă prezentată de preşedintele raionului , dl Andrei Ciobanu.

 

  02.Se ridică controlul asupra  deciziei Consiliului raional nr.04/06-XXVI din 10.12.2015 “Despre demersul Oficiului Central de Probaţiune a Ministerului Justiţiei a Republicii  Moldova cu privire la darea în locaţiune a unor birouri  în incinta consiliului raional”.

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                           Vladimir Moldovanu     

    Contrasemnată:                                                              

Secretar al consiliului raional                                             Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/27 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

      Despre executarea deciziei consiliului raional

Cantemir nr.05/08-XXV din 10.12.2014” Cu privire

la programul de activitate a  subdiviziunilor

Consiliului raional şi  al aparatului preşedintelui

raionului  pe anul  2015”

 

         În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 , Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.94 din 01.02.2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţei colective, examinând proiectul Programului de activitate al Consiliului Raional, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe anul 2015, avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

Decide:

 

01.  Se ia act de nota informativă despre executarea deciziei consiliului raional Cantemir nr. 05/08-XXV din 10.12.2014 “Cu privire la  programul de activitate al Consiliului raional Cantemir , a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe anul 2015”, prezentată de dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului  (se anexează) .

02.  Se ridică controlul asupra deciziei consiliului raional nr. 05/08-XXV din 10.12.2014 “Cu privire la  programul de activitate al Consiliului raional Cantemir , a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe anul 2015” .

 

Preşedintele  şedinţei                                                        Vladimir Moldovanu   

  Contrasemnată:                                                               

Secretar al consiliului raional                                         Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/28 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

            Despre executarea decizie consiliului raional

nr.05/15-XXV din 28.05.2015 „Cu privire la programul

de activitate al Consiliului raional Cantemir a subdiviziunilor

sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe simestrul II

a anului 2015”

 

 

                În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică  locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinînd nota despre executarea decizie consiliului raional nr.05/15-XXV din 28.05.2015 ,,Cu privire la programul de activitate al Consiliului raional Cantemir, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe simestrul II a anului 2015”,  avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

 

Decide:

 

01.Se ia act de nota despre executarea decizie consiliului raional nr.05/15-XXV din 28.05.2015 ,,Cu privire la programul de activitate al Consiliului raional Cantemir, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe simestrul II a anului 2015”.

 

02.Se ridică controlul deciziei  nr.05/15-XXV din 28.05.2015 ,,Cu privire la programul de activitate al Consiliului raional Cantemir, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe simestrul II a anului 2015”.

 

        Preşedintele şedinţei                                                    Vladimir Moldovanu                                 

              

                                                

         Contrasemnată :

       Secretar al  consiliului  raional                                     Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

or. Cantemir

nr.02/29 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

            Cu   privire  la deciziile cu   termen 

de  control adoptate de Consiliul Raional

Cantemir  în   anul 2015

 

     În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinând nota privind deciziile cu  termen  de  control adoptate de Consiliul Raional Cantemir pe parcursul  anului 2015, avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

           

                                                                       D E C I D E :

 

     01.Se ia act de nota privind deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în  anul 2015 ( se anexează) .

 

    02.Se obligă şefii subdiviziunilor aparatului preşedintelui raionului,consiliului raional să prezinte informaţii şi dări de seamă despre mersul executării sau executarea deciziilor cu termen de control conform termenelor stipulate în actele corespunzătoare serviciului  administraţie publică,aparatul preşedintelui raionului.

 

   03.Monitorizarea executării  prezentei decizii se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional , controlul - în seama dlui  Andrei Ciobanu, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                          Vladimir Moldovanu                                                             

 

    Contrasemnată:

Secretar  al consiliului  raional                                            Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

 

nr.02/34 -XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                                       

 

       Cu privire la modificarea deciziei nr.05/15-XXV

din 26.09.2013 despre aprobarea Memorandumului

de înțelegere cu privire la funcționarea Biroului

Comun de Informații și Servicii în cadrul programului
”Abilitarea economică a femeilor”

 

În temeiul art. 43 aliniatul (2),din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.3, lit.h) și i) din Legea privind descentralizarea administrative nr.435-XV din 28.12.2006,Memorandumului de ințelegere cu privire la funcționarea Biroului Comun de Informare și Servicii în Cantemir în cadrul programului ”Abilitarea economică a femeilor”,examinînd avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanțe,buget,activități economico-financiare și construcții,Consiliul Raional

D E C I D E:

        01. Se ia act de notă Cu privire la modificarea deciziei nr.05/15-XXV din 26.09.2013 despre aprobarea Memorandumului de înțelegere cu privire la funcționarea Biroului Comun de Informații și Servicii în cadrul programului ”Abilitarea economică a femeilor”.

      02. Se modifică punctul 03 după cum urmează:

        numele,prenumele dl Pupăzan Emil se înlocuiește cu numele,prenumele dl Butuc Sergiu.
       03. Se modifică punctul 13 din Regulamentul privind organizarea
și funcționarea Biroului Comun de Informații și Servicii în raionul Cantemir, inclusiv,

      numele,prenumele dl Pupăzan Emil se inlocuiește cu numele, prenumele dl Butuc Sergiu.

        04.   Decizia prezentă întră în vigoare la momentul adoptării.

        05. Informația despre executarea deciziei în cauză va fi prezentă Consiliului Raional în trimestrul IV 2016.

        06. Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina domnului Andrei Ciobanu,președintele raionului.

         07. Decizia în cauză se aduce la cunoștința dlui Andrei Ciobanu președintele raionului, dlui Sergiu Butuc vicepreședintele al raionulu, dnei Larisa Vîlcu șef direcție agricultură,economie și relații  funciare,altor persoane și factori interesați și publicului în termen de 10 zile.

         08. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanțe,buget,activități economico-financiare și construcții.

 

Președintele ședinței                                                                  Vladimir Moldovanu

          

       Contrasemnată:

Secretar al consiliului raional                                                     Ludmila Țurcanu

D E C I Z I E

nr.02/04-XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                       

or. Cantemir

 

 

                Cu privire la activitatea   I. M. Biroul de

 proiectare şi producere pe linga  arhitectul – şef

 al  raionului pentru anii 2012-2015”  

 

      În temeiul art. 43 (2) , 53 (1) , litera g) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 ,  Legii cu privire la antreprenoriat şi intreprinderi nr. 845- XII din nr. 03.01.1992 , Legii  nr. 523 –XIV  din  16.07.1999 “Cu privire la  proprietatea  publică a unitaţilor administrativ-teritoriale  întru executarea  Hotaririlor Guvernului Republicii Moldova nr. 387  din 06.06.1994  “ Cu privire la aprobarea Regulamentului – model al intreprinderii municipale”,  nr. 743 din 11.06.2001  “ Cu privire la salarizarea angajaţilor din unitaţile cu autonomie financiară “ ,  ordinul Ministerului Dezvoltării Teritoriului ,Construcţiilor şi Gospodariei Comunale nr.1023-03-01  din 05.11. 1997  cu privire la Statutul – model al Biroului de proiectare şi producere, deciziilor  consiliului raional Cantemir nr.04/17-XXIII din 18.09.2003  “Cu privire la reorganizarea prin divizare  în I.M. “Biroul producere si proiectare pe linga arhitectul-şef al raionului Cantemir , nr. 05/37-XXV din 26.09.2013 “Cu privire la aprobarea denumirii şi Statutului Întreprinderii Municipale “Biroul de proiectare şi producere pe lîngă arhitectului –şef al raionului Cantemir” în redacţie nouă, a Listei serviciilor prestate contra plată şi tarifelor acestora şi a Regulamentului privind achitarea serviciilor vizate”, examinînd nota înformativă prezentată de  dl V.Banicov, arhitect-şef al raionului Cantemir , avizele  comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, reieşind din cele expuse, Consiliul Raional

                                                               

                                                                     D e c i d e :

 

    01. Se  ia act de  nota informativă  cu privire la activitatea  I. M.  “ Biroul de proiectare si producere  pe lînga arhitectul-şef al raionului  Cantemir  pentru anii 2012 – 2015”, prezentată de dl V. Banicov , arhitect-şef al raionului Cantemir ( se anexează) .

 

    02.Se stabilesc ca  sarcini prioritare  prestarea serviciilor  în activitaţi de proiectare , urbanism, amplasarea obiectelor  de construcţie şi alte servicii  tehnice în domeniul construcţiilor .

 

  03. Monitorizarea executării  deciziei se pune în sarcina  dlui  Andrei Ciobanu,  preşedintele raionului Cantemir , comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                       Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z IE

nr. 02/32-XXVI                                                                                                 din 24.03.2015

or. Cantemir

 

        Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor

cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici

din aparatul președintelui raionului și din subdiviziunile

consiliului raional pentru anul 2015

   

     În temeiul art.43(2) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010, Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23.12.2005,cu modificările și completările ulterioare,Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008,Legii privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici nr.48 din 22.03.2012, Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.146 din 17.07.2014, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici, deciziei Consiliului raional Cantemir nr.04/09- XXV din 25.09.2014”Cu privire la Regulamentul despre plata premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului și din subdiviziunile consiliului raional”,deciziei consiliului raional Cantemir nr. 02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita  atrubuţii suplimentare  încredinţate de către consiliul raional” , examinînd propunerea  dlui Andrei Ciobanu,președintele raionului despre acordarea premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului și din subdiviziunile consiliului raional,avizele comisiei cosultative de specialitate finanțe,buget,activități economico-financiare și construcții,comisiei consultative de specialitate drept,disciplină și culte,comisiei consultative de specialitate probleme sociale:învățămînt,cultură, protecție socială,sănătate publică,muncă,activități social-culturale și turism,comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și protecția mediului, Consiliul raional        

                                                                                 Decide:

   01.Se acordă președintelui raionului și vicepreședinților raionului Cantemir premiul anual pentru anul 2015 în cuantum de pînă la 3 salarii lunare în limita de pînă la 30% din veniturile (cu exepţia transferurilor şi granturilor obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar 2015).

  02.Se împuternicește

       președintele raionului în numele Consiliului raional Cantemir prin actul său administrativ a acorda premiul anual pentru anul  de activitate 2015 funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului,conducătorilor de subdiviziuni ale consiliului raional în  cuantum de pînă la 3 salarii de funcţie în limita de pînă la 30% din veniturile (cu exepţia transferurilor şi granturilor obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar  2015);

       conducătorii de subdiviziuni ale consiliului raional  să acorde funcţionarilor publici din subordinea lor premiul anual pentru anul de activitate 2015 în mărime pînă la trei salarii de funcție în limita de pînă la 30% din veniturile (cu exepţia transferurilor şi granturilor obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar  2015).

   03.Decizia în cauză se aduce la cunoștința persoanelor cu funcții de demnitate publică, conducătorilor  de subdiviziuni ale consiliului raional, altor persoane și factori interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmînare, expediere, afișare pe standul și site consiliului raional.

   04.Controlul și monitorizarea executării deciziei prezente se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept,discipină și culte și comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

 

Preşedintele şedinţei                                                                         Vladimir Moldovanu                         

       Contrasemnată:  

Secretar   al  consiliului  raional                                                      Ludmila Ţurcanu

D E C I Z IE

nr. 02/35-XXVI                                                                                                 din 24.03.2015

or. Cantemir

 

Cu privire la stabilirea taxei pentru instruirea

     copiilor în Şcoala de Arte ,,V.Hanganu”  pentru

     anul de studii 2015-2016 achitată de părinţi

        

 

    În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.450 din 16.06.2011 pentru aprobarea  Regulamentului  privind modul de încasare a taxei pentru instruire în şcolile de muzică, artă şi artă plastică, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr.03/16-XXVI din 05.11.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului Şcolii de Arte ,,V.Hanganu”,  propunerii  Serviciului Cultură şi Turism cu privire al mărimea taxei pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte ,,V.Hanganu  pentru  anul de studii 2015-2016 achitată de părinţi, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional

 

 DECIDE:

 

01.    Se  modifică taxa propusă  şi rămîn în vigoare taxele  aprobate anterior de către consiliul raional.

 

02.    Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă   Şcolii de Arte ,,V.Hanganu”, altor    factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile  prin înmânare, expediere, afişare pe stand şi plasarea pe site-ul consiliului raional.

 

 

03.    Monitorizarea executării deciziei se pune în sarcina dlui Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului.

 

04.    Controul  executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                        Vladimir Moldovanu  

                    

         Contrasemnată:  

Secretar   al  consiliului  raional                                                      Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

 

nr.02/26-XXVI                                                                                                      din 24.03.2016                                                                           

or. Cantemir

 

                    Cu privire la  încetarea raporturilor

de serviciu   cu dl Nicolae Efticov, şef serviciul

 cultură şi turism, numit în funcţie pe perioadă

determinată

 

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 ,  art.62, alin. (1), lit h) din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,  deciziei Consiliului  raional Cantemir  nr.  05/19-XXV din 10.12.2014 “Cu privire la numirea dlui Nicolae Efticov în funcţia de şef serviciu cultură şi turism pe perioadă determinată”, examinînd avizele comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

                                                                         D e c i d e :

01.   Se încetează raporturile de serviciu cu dl Nicolae Efticov ,  şef  serviciul cultură şi turism, numit în funcţie pe perioadă determinată, de pe data de 12 aprilie 2016.

02.   Se declară vacantă funcţia de şef  serviciul cultură şi turism.

03.   Se împuterniceşte preşedintele raionului dl Andrei Ciobanu să declare concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef serviciu cultură şi turism.

04.   Se numeşte şef –interimar,  serviciul cultură şi turism,  dl Toderici Sergiu de pe data de 16 aprilie 2016,   pînă la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante.

05.   Prezenta decizie se  aduce la cunoştinţa dlui Nicolae Efticov, dlui Sergiu Toderici contra semnătură .

 06.Executarea deciziei  în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu , preşedintele

       raionului .

    07.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate  drept disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

Preşedintele şedinţei                                                                          Vladimir Moldovanu

 

     Contrasemnată:

 Secretar al consiliului raional                                                         Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

 

nr.02/31-XXVI                                                                                                      din 24.03.2016                                                                           

or. Cantemir

 

          Despre mersul executării deciziei consiliului raional

nr.02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea

 preşedintelui raionului de a exercita atribuţii suplimentare

 încredinţate de către consiliul raional ( evaluarea performanţelor

 individuale ale funcţionarilor publici de conducere, şefi a

 subdiviziunilor consiliului raional)”

 

             

 

            În temeiul art. 43 (2), 53 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009 „privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire  la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, examinînd avizul comisiei consultative  de specialitate drept ,disciplină şi culte ,  Consiliul Raional

 

                                                                         D e c i d e :

      01.Se ia act de nota informativă preşentată de către dna Viorica Plămădeală, specialist principal , aparatul preşedintelui raionului (responsabil în domeniul gestionării resurselor umane) .

 

  02.Se stabileşte că preşedintele raionului  va informa consiliul raional  despre evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici pentru anul de activitate  2016 în     trimestrul I al anului 2017.

 

    03.Decizia în cauză se va aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şî publicului în termen de 10 zile.

 

Preşedintele şedinţei                                                                         Vladimir Moldovanu

  Contrasemnată:

 Secretar al consiliului raional                                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

 

nr.02/02-XXVI                                                                                                      din 24.03.2016                                                                           

or. Cantemir

 

          Cu privire la executarea bugetului 

raional conform rezultatelor  anului 2015

 

        În temeiul art. 43 ,alineatul 2, art.53,alineatul 1,litera „l” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006 şi art. 29 (3)   din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.2003,examinînd avizele comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional  constată, că  bugetul raional pe  anul 2015 la partea de venituri pe toate componentele  bugetare  a fost executat cu 91,8 la sută şi la cheltuieli cu 88,3 la sută.Veniturile făra granturi şi transferuri au fost îndeplinite  în sumă de 11980,2 mii lei, planul precizat fiind în sumă de 9680,7 mii lei ceea ce constituie 123,7 la sută.

        La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi cheltuielilor prioritare ca: datoriile sistemului energetic, investiţii capitale, servicii de telecomunicaţii, ş.a.

      Executarea bugetului raional  s-a înregistrat cu solduri de mijloace băneşti la conturi, însă datoriile creditoare rămîn a fi considerabile.

     În baza celor expuse Consiliul raional,

 

                                                 D E C I D E:

 

     01.Se ia act de nota privind executarea bugetului raional conform rezultatelor pe anul 2015  prezentată în anexă.

 

    02.Se obligă Direcţia Finanţe (V. Cozma) în comun cu instituţiile publice să analizeze neajunsurile înregistrate  conform rezultatelor  pe anul 2015 precum şi să traseze măsuri de lichidare a  acestora.

 

   03.Se recomandă  instituţiilor publice să întreprindă măsuri eficiente pentru îndeplinirea resurselor colectate de  autorităţi/instituţii publice, micşorarea datoriilor debitoare şi creditoare înregistrate pentru bunurile şi serviciile contractate în activităţea instituţiilor publice şi activelor nefinanciare legate de crearea stocurilor şi mijloacelor fixe.

     

   04.Controlul  asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu , preşedintele raionului,  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii .

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                       Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.02/03-XXVI                                                                                                      din 24.03.2016                                                                           

or. Cantemir

 

        Cu privire la modificarea şi completarea deciziei

 Consiliului raional Cantemir nr. 04/03- XXVI  din

10.12.2015 „ Cu privire la aprobarea bugetului raional

Cantemir în lectura a doua pe anul 2016”

 

              În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006 ,art. 27  din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03, art.8 alin.(3) din Legea nr. 355-XVI din 23.12.2005 „ Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” cu modificările şi completările ulterioare, art.9 alin. (5) din Legea nr.48 din 22.03.2012 „ Cu privire la sistemul de salarizare a funcţionarilor publici” cu modificările ulterioare, deciziilor Consiliului raional Cantemir nr.04/09-XXV din 25.09.2014 „Cu privire la Regulamentul despre plata premiului anual persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi funcţionarilor publici  din aparatul preşedintelui raionului şi din subdiviziunile consiliului raional”, nr.05/07-XXIII din 23.06.2005 „Despre Regulamentul privind constituirea Fondului de rezervă a Consiliului raional  şi utilizarea acestuiea” pct.4 (cu modificările ulterioare),examinînd avizele comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

                                                                                  D E C I D E: 

 01.Se alocă din fondul de rezervă a Consiliului raional Cantemir   -104,0 mii lei , după cum urmează:

        -  Consiliului raional Cantemir  - 104,0 mii lei, inclusiv:           

    - 68,0 mii lei  instituţiilor medico-sanitare publice pentru asigurarea copiilor de vărstă fragedă din familiile socialmente vulnerabile cu amestecuri lactate în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv:

- IMSP Centrul de Sănătate Cantemir     - 40,0 mii lei; 

- IMSP Centrului de Sănătate Cociulia      -8,8 mii lei ;

- IMSP Centrului de Sănătate  Baimaclia   -8,0 mii lei;

- IMSP Centrului de Sănătate  Goteşti      - 11,2 mii lei;

      -  31,0 mii lei pentru transferuri curente la IMSP Spitalului raional Cantemir  pentru alimentaţia donatorilor de sînge în conformitate cu legislaţia în vigoare;

     - Consiliului raional Cantemir – 5,0 mii lei pentru asigurarea transportării ajutorului umanitar acordat de Guvernul Romăniei Republicii Moldova pentru familiile socialmente – vulnerabile.

    02. Se alocă din soldul de mijloace băneşti înregistrat la contul bugetului raional la situaţia din 01.01.2016  suma de  - 1534,0 mii lei, după cum urmează:

         2.1 Direcţiei construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională  pentru achitarea  lucrărilor de demolare a părţii deteriorate în urma exploziei de gaze a blocului locativ şi de reparaţie a scării rămase din or. Cantemir ,str. Trandafirilor nr.12 alocate din fondul de rezervă a Guvernului în  conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 347 din 05.06.2015, care nu au fost utilizate pînă la finele anului  2015 şi se crează următoarea linie bugetară:

         

 

 

Denumirea instituţiei

                       Codul:

Suma,

mii lei

 

APL

Instituţiei bugetare

Funcţiei

   F1F3

Programului/

subprogramului

         P1P2

Activităţii

       P3

Clasificaţiei

economice

Eco ( K6 )

Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională

 

1125

 

11968

 

0610

 

7508

 

00319

 

  319210

 

 542,4

   

       2.2  Direcţiei învăţămînt Cantemir – 19,8 mii lei pentru cazarea şi alimentaţia delegaţiei din Romînia.

       2.3 Instituţiilor de învăţămînt secundar general pentru alimentaţia elevilor din treapta gimnazială din familii socialmente vulnerabile, care se transportă din localităţile unde nu sînt instituţii de învăţămînt, după  cum  urmează:

Nr.

d/o

 

Denumirea instituţiei

                       Codul:

 

 

Suma,

mii lei

APL

Insti-tuţiei buge-tare

Func-ţiei

F1F3

Programului/

subprogra-mului

P1P2

Activi

tăţii

P3

 

Clasificaţiei

economice

   Eco  ( K6 )

 

1

Liceul teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia

2307

01785

0922

8806

00203

333110

17,6

2

Gimnaziul „ M.Eminescu” Baimaclia

2307

14652

0921

8804

00201

333110

6,9

3

Gimnaziul  „ Vasile Pârvan”  Goteşti

2307

 1791

0921

8804

00201

333110

30,6

4

Gimnaziul „ Ion Creangă” Cania

2307

14653

0921

8804

00201

333110

15,3

5

Gimnaziul Cîietu

2307

14655

0921

8804

00201

333110

8,4

6

Gimnaziul „ Liubomir Chiriac” Antoneşti

2307

14648

0921

8804

00201

333110

5,3

7

Gimnaziul „ Nicolae Sulac” Sadîc

2307

01801

0921

8804

00201

333110

14,5

8

Gimnaziul Plopi

2307

01799

0921

8804

00201

333110

29,0

9

Gimnaziul Enichioi

2307

01789

0921

8804

00201

333110

11,5

10

Gimnaziul „ Ion Cojocaru” Ţîganca

2307

01847

0921

8804

00201

333110

7,6

11

Gimnaziului „ Delta” Tartaul

2307

01845

0921

8804

00201

333110

6,9

12

Gimnaziul „ Mihai Sadoveanu” Hănăseni

2307

01798

0921

8804

00201

333110

10,0

13

Gimnaziul „M. Eminescu” or. Cantemir

2307

01797

0921

8804

00201

333110

18,4

 

                             Total

 

 

 

182,0

 

   2.4. Aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului raional  Cantemir pentru plata premiului, achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică şi funcţionarilor publici în mărime pînă la 3  salarii  de funcţie , după cum urmează:

Nr.

d/o

 

 

Denumirea

Codul:

 

Suma

total,

mii lei

APL

Instituţiei

bugetare

Funcţiei

   F1F3

Programului/

subprogramului

         P1P2

Activităţii

     P3

Clasificaţiei

economice

   ( K6  )

1

Aparatul preşedintelui raionului

 

1125

 

 11603

 

0111

 

0301

 

00005

 

Total

 

208,7

 

Premierea

1125

11603

0111

0301

00005

211180

163,3

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

1125

11603

0111

0301

00005

212100

37,6

 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

1125

11603

0111

0301

00005

212210

7,3

 

Servicii bancare

1125

11603

0111

0301

00005

222970

0,5

2

Direcţia finanţe

1125

14706

0112

0501

00005

Total

116,8

 

Premierea

1125

14706

0112

0501

00005

211180

91,4

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

 

1125

 

14706

 

0112

 

0501

 

00005

 

212100

 

21,0

 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

 

1125

 

14706

 

0112

 

0501

 

00005

 

212210

 

4,1

 

Servicii bancare

1125

14706

0112

0501

00005

222970

0,3

3

 

Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare

 

1125

 

14707

 

0429

 

5101

 

00005

 

Total

 

   67,8

 

Premierea

1125

14707

0429

5101

00005

211180

53,0

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

 

1125

 

14707

 

0429

 

5101

 

00005

 

212100

 

12,2

 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

 

1125

 

14707

 

0429

 

5101

 

00005

 

212210

 

2,4

 

Servicii bancare

1125

14707

0429

5101

00005

222970

0,2

 

 

4

Direcţia construcţii, gospodărie comunală , dezvoltare locală şi regională

 

 

1125

 

 

11968

 

 

0443

 

 

6101

 

 

00005

 

 

Total

 

 

   51,2

 

Premierea

1125

11968

0443

6101

00005

211180

40,1

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

 

1125

 

11968

 

0443

 

6101

 

00005

 

212100

 

9,2

 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă socială

 

1125

 

11968

 

0443

 

6101

 

00005

 

212210

 

1,8

 

Servicii bancare

1125

11968

0443

6101

00005

222970

0,1

5

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei

 

2305

 

04048

 

1091

 

9001

 

00245

 

Total

 

   69,7

 

Premierea

2305

04048

1091

9001

00245

211180

54,5

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

2305

04048

1091

9001

00245

212100

12,5

 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă sosială

2305

04048

1091

9001

00245

212210

2,5

 

Servicii bancare

2305

04048

1091

9001

00245

222970

0,2

6

Direcţia învăţămînt

2307

04050

0989

8801

00005

Total

  66,0

 

Premierea

2307

04050

0989

8801

00005

211180

51,6

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

 

2307

 

04050

 

0989

 

8801

 

00005

 

212100

 

11,9

 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă socială

 

2307

 

04050

 

0989

 

8801

 

00005

 

212210

 

2,3

 

Servicii babcare

2307

04050

0989

8801

00005

222970

0,2

7

Serviciul cultură şi turizm

 

2317

 

04060

 

0861

 

8501

 

00005

 

Total

 

   30,5

 

Premierea

2317

04060

0861

8501

00005

211180

23,8

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

 

2317

 

04060

 

0861

 

8501

 

00005

 

212100

 

5,5

 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă socială

 

2317

 

04060

 

0861

 

8501

 

00005

 

212210

 

1,1

 

Servicii bancare

2317

04060

0861

8501

00005

222970

0,1

 

             În total

 

 

 

 

 

 

610,7

 

    2.5 Liceului teoretic „ N.Mihai” Ciobalaccia  pentru reparaţia capitală şi renovarea clădirii liceului din   contul mijloacelor primite de la Fondul de eficienţă energetică care nu au fost utilizate pînă la finele anului   şi au fost transferate la componenta de bază, după cum urmează:

 

Nr.

d/o

 

            Denumirea

                          Codul:

Suma,

mii lei

APL

 Instituţiei  

  bugetare

         

funcţiei           F1F3

programului/

subprogramului

       P1P2

  activităţii

P3

clasificaţiei economice

Eco ( K 6 )

1.

Liceul teoretic

„ N.Mihai” Ciobalaccia

 

2307

 

01785

 

0922

 

      8806

 

00203

 

311120

 

179,1

03.Se alocă din fondul raional de susţinere a populaţiei transferuri curente cu destinaţie specială primăriei   Coştangalia pentru servicii de alimentare a păturilor socialmente vulnerabile în cantina de ajutor social din localitate. Cheltuielile în cauză se vor  înscrie la programul/ subprogramul  P1P2- 9019, activitatea P3 -00300 şi conform liniei bugetare după cum urmează:     

 

 

 

Nr.

d/o

 

 

Denumirea autorităţii /

Instituţiei

 

 

                        Codul:

 

Suma,

 mii lei

inclusiv conform clasificaţiei economice

Nivelului

de buget

S1S2

       APL

Instituţiei

bugetare

Funcţiei

F1F3

Resursele

fondurilor speciale

   S3S4

Venituri:

Cheltuieli:

Cod

(K6)

Suma,

mii lei

Cod

(K6)

Suma,

mii lei

 

1

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei

 

 

     22

 

 

2305

 

 

04048

 

 

1070

 

 

296

 

 

+ 24,0

 

 

 

 

293410

 

 

+ 24,0

 

 

    22

2305

   04048

   1070

    296

- 24,0

 

 

222990

-  24,0

1

Primăria

Coştangalia

 

21

 

1136

 

  11369

 

1099

 

     296

24,0

 

193410

 

  24,0

 

222990

 

   24,0

             

  04.Se completează decizia Consiliului raional Cantemir nr. 04/03- XXVI din 10.12.2015 „ Cu privire la aprobarea bugetului raional Cantemir în lectura a doua pe anul 2016” după cum urmează:

  -pct. 02 se completează cu pct.2.10 cu următorul conţinut: Sinteza cheltuielilor conform clasificaţiei funcţionale ( F1F3 ) şi cheltuielile economice ( K2 ), conform anexei nr.9 la prezenta decizie;

 - pct 09 alin ( 2) se completează cu litera c) şi d) cu următorul conţinut:

   c)  să modifice  planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei aconomice ( K2 ) în cadrul aceleiaşi funcţii ( F1F3 ) în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal si fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare.

   d) să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei, alocaţiile repartizate prin decizia autorităţii reprezentative şi deliberative din fondul de rezervă, precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetul local, repartizate prin alte acte normative , decît legea bugetului de stat , granturile primite de la guvernele altor state sau organizaţiile internaţionale şi  donaţiile voluntare din surse interne sau externe.

    05.În conformitate cu Regulamentul privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta unităţii administrativ teritoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldava nr.868 din 08.10.2014 „ Cu privire la finanţarea în bază de cost standart per/elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţălor publice locale de nivelul al doilea” şi propunerea direcţiei învăţămînt se alocă din componenta raională pentru reparaţia capitală a clădirilor instituţiilor de învăţămînt, după cum urmează:

Nr.

d/o

 Denumirea instituţiei de învăţămînt

                            Codul:

 

Suma , mii lei

    APL

           Instituţiei        bugetare

      funcţiei             F1F3

programului/ subprogramului

         P1P2

activităţii

      P3

 

clasificaţiei economuce

Eco ( K6 )

1

Componenta raională

1125

04050

0922

      8806

00391

    222990

- 1294,4

 

2

Liceul teoretic „V.Hanganu” Cociulia

 

2307

 

01787

 

0922

 

       8806

 

00203

 

     311120

 

  711,4

3

Gimnaziul „M.Eminescu” Baimaclia

 

2307

 

14652

 

0921

 

       8804

 

00201

 

     311120

 

   583,0

 

06. Se modifică resursele colectate de autorităţi/ instituţii bugetare, după cum urmează:

Nr.

d/o

Denumirea

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma, mii lei

APL

instituţiei

F1F3

  S3S4

S5S6

  P1P2

     P3

Eco

1

Aparatul preşedintelui raionului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Resurse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public

 

 

1125

 

 

11603

 

 

0111

 

 

297

 

 

1000

 

 

0301

 

 

00005

 

 

142320

 

 

- 15,0

 

- încasări de la prestarea serviciilor cu plată

 

1125

 

11603

 

0111

 

297

 

1000

 

0301

 

00005

 

142310

 

+15,0

 

2. Cheltuieli

1125

11603

0111

    300

    -

0301

00005

   -

 -

 

07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele  raionului. 

 

   Preşedintele şedinţei                                                       Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

 

nr.02/24-XXVI                                                                                                      din 24.03.2016                                                                           

or. Cantemir

 

        Cu privire la abrogarea  deciziei consiliului

raional  nr.01/38-XXVI din 11.02.2016,,Despre

 cererea domnului Doina Andrei,şef Centrul de

Sănătate Cantemir privind demisia din funcţie” 

 

 

      În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.85 alin.4 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, a cererii personale, examinînd avizul comisie consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul raional                                                            

                                                         D E C I D E :

 

   01.   Se abrogă deciziei consiliului raional nr.01/38-XXVI din 11.02.2016,,Despre cererea domnului

Doina Andrei, şef Centrul de Sănătate Cantemir privind demisia din funcţie”.

 

  02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

 

   03.Controlul asupra executării deciziei prezente se pune în seama comisiei  consultative de

  specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                     Vladimir Moldovanu 

 

    Contarsemnată:

Secretar al consiliului  raional                                                          Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

 

nr.02/25-XXVI                                                                                                      din 24.03.2016                                                                           

or. Cantemir

 

       Despre abrogarea deciziei nr.04/09-XXVI din 10.12.2015

 “Cu privire la  încetarea raporturilor de serviciu   cu dl

 Nicolae Efticov, şef serviciul  cultură şi turism, numit în

funcţie pe perioadă determinată”

 

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 ,  art.63, alin. (42), din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,  examinînd avizul comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,Consiliul Raional

 

                                                                         D e c i d e :

 

   01.Se abrogă decizia consiliului raional nr.04/09-XXVI din 10.12.2015  „Cu privire la  încetarea raporturilor de serviciu   cu dl Nicolae Efticov, şef serviciul  cultură şi turism, numit în funcţie pe perioadă determinată”.

 

 

   02.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate  drept disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 Preşedintele şedinţei                                                                          Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

 Secretar al consiliului raional                                                         Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

 

nr.02/25-XXVI                                                                                                      din 24.03.2016                                                                           

or. Cantemir

 

       Despre abrogarea deciziei nr.04/09-XXVI din 10.12.2015

 “Cu privire la  încetarea raporturilor de serviciu   cu dl

 Nicolae Efticov, şef serviciul  cultură şi turism, numit în

funcţie pe perioadă determinată”

 

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 ,  art.63, alin. (42), din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,  examinînd avizul comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,Consiliul Raional

 

                                                                         D e c i d e :

 

   01.Se abrogă decizia consiliului raional nr.04/09-XXVI din 10.12.2015  „Cu privire la  încetarea raporturilor de serviciu   cu dl Nicolae Efticov, şef serviciul  cultură şi turism, numit în funcţie pe perioadă determinată”.

 

 

   02.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate  drept disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

  Preşedintele şedinţei                                                                          Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

 Secretar al consiliului raional                                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.02/01-XXVI                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                       

or. Cantemir

 

     Cu privire la activitatea preşedintelui raionului

şi a subdiviziunilor  consiliului raional în anul

2015 şi sarcinile pentru anul 2016 

 

      În temeiul art. 43 (2) , 53 (1) , litera g) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , deciziei nr. 01/01-XXV din 26.03.2015 “Cu privire la  activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2014 şi sarcinile pentru anul 2015”, examinînd raportul cu privire la activitatea  preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul  2015 şi sarcinile pentru anul 2016”, prezentat de dl Andrei Ciobanu, preşedintele  raionului, avizele comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism,  opiniile şi propunerile expuse de către consilieri, invitaţi  în cadrul dezbaterii subectului dat Consiliul Raional constată că eforturile preşedintelui raionului, subdiviziunilor consiliului raional au fost orientate spre executarea deciziilor consiliului raional nr. 11/04-XXV din 08.12.2011 “Cu privire la strategia,programul şi planul de acţiuni de dezvoltate socio-economică a raionului Cantemir pe anii 2012-2015”.

    Reieşind din cele expuse Consiliul Raional

                                                                                    D e c i d e :

    01.Se ia act de raportul “Cu privire la activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2015 şi sarcinile pentru anul 2016 (se anexează).

   02.Se stabilesc ca sarcini prioritare pentru anul 2016 pentru preşedintele raionului , vicepreşedinţii raionului, conducătorii şi subdiviziunile consiliului raional:

- realizarea prevederilor deciziilor

      nr. 04/03-XXVI din 10.12.2015 “Cu privire la aprobarea bugetului raional Cantemir  în lectura a doua pe anul 2016”;

   întreprinderea măsurilor pentru:

asigurarea transparenţei în procesul decizional;                                                                            

executarea tuturor deciziilor adoptate de consiliul raional în termenii stabiliţi;

executarea bugetului raional pe anul 2016 la  cel puţin 100 procente;

  executarea Programului de activitate a aparatului preşedintelui raionului, subdiviziunilor consiliului raional pentru anul 2016;

iniţierea procesului de proiectare  al obiectului podul feroviar Cantemir-Fălciu prin reprofilarea în pod mixt.

      Direcţia Finanţe va

- asigura monitorizarea executării bugetului pe anul 2016 ;

- asigura elaborarea proiectului bugetului raional  pentru anul  2017.

        Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare va contribui la :

 - elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni de implimentare a acesteia;

  - asigurarea    creşterii  volumului  al producţiei agricole şi respectiv industriale ;

  - continuarea activităţilor de creare a asociaţiilor obşteşti pe interese în sectorul agroindustrial;

  - asigurarea suportului informaţional, suportului metodologic  necesar păroducătorilor agricoli la şcolarizarea în următoarele domenii:

   - subvenţionarea sectorului agro-industrial;

 - atragerea investiţiilor ;

 - desfăşurarea seminarelor instructive;

 - promovarea tehnologiilor performante în cultivarea culturilor agricole

     Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională va asigura :

  - monitorizarea derulării implimentării proiectelor investiţionale, proiectelor finanţate de la bugetul de stat,proiectelor finanţate de la bugetul local;

 - monitorizarea lucrărilor de construcţie  a apeductelor în satele Baimaclia, Capaclia, Şamalia, Haragîş;

 - monitorizarea lucrărilor la construcţia sistemelor de canalizare în satele Şamalia, Cociulia, or.Cantemir;

  - acordarea suportului metodologic la implimentarea proiectului de Eficienţă Energetică;

 - monitorizarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinerea drumurilor locale conform Listei drumirilor aprobată.   

       Serviciul cultură şi turism va :

-  contribui la  crea condiţiilor optime pentru promovarea tradiţiilor naţionale;

- contribui la organizarea  şi  desfăşurarea activităţilor cultural- artistice în raionul Cantemir prin dirijarea eficientă a instituţiilor de cultură;

 - asigura buna desfăşurare a festivalurilor tradiţionale şi participarea colectivelor artistice în cadrul acestora, totodată participarea  la turneele în afara raionului şi ţării.

       Direcţia Asistenţă socială şi protecţia familiei va:

 - identifica posibilitatea  oferirii serviciilor de calitate beneficiarilor;

 - elabora şi  propune  consiliului raional spre aprobare mecanismul de prestare a serviciilor sociale contra plată în cadrul serviciului social deservire la domiciliu;

  - asigura  şi  monitoriza prestarea serviciilor sociale comunitare pentru diminuarea instituţionalizării minorilor.

         Direcţia Învăţămînt va:

   - monitoriza,  asigura  şi raporta  implimentarea Programului de dezvoltare a învăţămîntului în raionul Cantemir pentru anii 2016-2020;

   -contribui la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din raion;

   - monitoriza procesul de optimizare a reţelei şcolare.

    03.Se stabileşte că la fiecare şedinţă ordinară a Consiliului  Raional Cantemir va fi examinată la  general informaţia despre mersul executării sau executarea  deciziilor cu termen  de control.

    04.Vicepreşedinţii raionului, secretarul consiliului raional, conducătorii subdiviziunilor consiliului raional, aparatul preşedintelui raionului vor acorda atenţie sporită calităţii activităţilor şi acţiunilor organizate şi desfăşurate , documentelor elaborate.

     05.Despre rezultatele executării deciziei prezente se va informa Consiliul Raional în trimestru unu 2017 în raportul despre activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional.

    06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în  seama comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism .

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                       Vladimir Moldovanu

 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.02/33-XXV                                                                                                   din 24.03.2016                                                                                       

or. Cantemir

 

                     Cu privire la completarea şi modificarea

 deciziei consiliului raional Cantemir  nr.01/30-XXVI

din 11.02.2016 ”Cu privire la operarea modificărilor

 Programului de transport  raional auto de călători

prin servicii regulate”

 

      În  temeiul  art. 43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică  locală  nr. 436-XVIdin  28.12.2006,  art.  4, alin.  2,  lit.  (d)  din  Legea  privind  descentralizarea  administrativă  nr.  435-XVI  din  28.12.2006,  art. 13,  alin 1, lit  (a),  art. 37,  alin. 1,  lit.(d) din  Codul al Transprturilor Auto nr. 150 din 15.09.2014, Hotărîrii  Guvernului  Republicii  Moldova   nr. 854   din  28.07.2006  ,,Cu  privire  la  Regulamentul   transporturilor  auto  de  călători  şi  bagaje”, demersurilor nr.190 din 01.09.2015,   nr.05-5/269 din 04.09.2015, procesului -verbal  nr. 1  din  11.12.2015   al  şedinţei  comisiei  raionale  ,,Pentru  organizarea  transportului  rutier  de  persoane  prin  servicii  regulate”, avizului pozitiv  nr.02/8-312 din 04.03.2016 al Agenţiei Naţionale Transport Auto, examinînd  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte,Consiliul raional

                                                                                D e c i d e:

     01.Se completează şi se modifică decizia consiliului raional Cantemir nr.01/30-XXVI din 11.02.2016 ”Cu privire la operarea modificărilor Programului de transport raional auto de călători prin servicii regulatedupă cum urmează:

 

        pct.02 al deciziei nr.01/30-XXVI din 11.02.2016 ”Cu privire la operarea modificărilor Programului de transport raional auto de călători prin servicii regulate”   se completează cu subpuncul

 

        - desciderea serviciilor regulate Cantemir 08:05; 10:05; 12:05; 13:35;15:35 –Iepureni 07:35;09:35; 11:35; 13:00; 14:45.

 

   02.Executarea deciziei se pune în sarcina dlui Ion Dimcea, vicepreşedinte al raionului.  

 

    03.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte și comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

 

   Preşedintele şedinţei                                                        Vladimir Moldovanu 

      Contrasemnată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 25.07.2019 Toatal vizitatori - 338370    Creat de Brand.MD